Telekom pridáva do Magio TV Go Plus dalších 10 kanálov

Te­le­kom pop­ri vý­raz­nom roz­ší­re­ní prog­ra­mo­vej po­nu­ky di­gi­tál­nej te­le­ví­zie Ma­gio, o kto­rom sme vás in­for­mo­va­li vče­ra, pri­dá­va TV ka­ná­ly aj do va­rian­tu ur­če­né­ho pre sle­do­va­nie te­le­ví­zie na smar­tfó­noch, tab­le­toch a po­čí­ta­čoch.

Do Ma­gio TV Go a Ma­gio TV Go Plus od 1. 5. 2013 pri­bud­ne až 10 no­vých ka­ná­lov: En­glish Club, Co­me­dy Cen­tral, Tra­vel Chan­nel, Duck TV, Euros­port, Euros­port2, Slo­vak Sport, Fis­hing a Hun­ting, Na­tio­nal Geog­rap­hic a Fil­mbox.

Pr­vé dva me­no­va­né prog­ra­my (En­glish Club a Co­me­dy Cen­tral) bu­dú na­vy­še za­ra­de­né na zá­kla­de exklu­zív­nej do­ho­dy, čo zna­me­ná, že naj­bliž­šie ob­do­bie ich na slo­ven­skom tr­hu do po­nu­ky svo­jej mo­bil­nej te­le­ví­zie ne­mô­že na­sa­diť žiad­ny kon­ku­renč­ný ope­rá­tor. Po zdvoj­ná­so­be­ní poč­tu prog­ra­mov bu­de Ma­gio TV Go Plus po­nú­kať 20 TV ka­ná­lov, čo je v sú­čas­nos­ti v rám­ci po­dob­nej služ­by naj­viac na na­šom tr­hu.

Zá­klad­ná ver­zia Ma­gio TV Go je až do kon­ca toh­to ro­ka pre zá­kaz­ní­kov Ma­gio TV aj Sat dos­tup­ná za­dar­mo. V prí­pa­de pla­te­nej ver­zie Ma­gio TV Go Plus sú pr­vé dva me­sia­ca bez­plat­né, nás­led­ne je ak­cio­vá ce­na 1,99 € me­sač­ne s mož­nos­ťou služ­bu ke­dy­koľ­vek zru­šiť.

Zdroj: TelekomOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter