Rusko: Na ISS mieri bezpilotná vesmírna loď Progress M-19M

Rus­ká bez­pi­lot­ná ves­mír­na loď Prog­ress M-19M s nos­nou ra­ke­tou So­juz-U bez prob­lé­mov od­štar­to­va­la z koz­mod­ró­mu Baj­ko­nur v Ka­zach­sta­ne. Na or­bi­tu sa dos­ta­la po de­via­tich mi­nú­tach. Vi­deo zo štar­tu je už dos­tup­né na YouTu­be. Na Me­dzi­ná­rod­nú ves­mír­nu sta­ni­cu (ISS) dop­ra­ví 2,5 to­ny rôz­ne­ho vy­ba­ve­nia. Pod­ľa rus­kej koz­mic­kej agen­tú­ry Ros­kos­mos má na pa­lu­be naj­mä kys­lík, zá­so­by vo­dy a jed­la a pa­li­vo. Ces­ta k ISS jej potr­vá dva dni, tak­že pri­po­jiť by sa k nej ma­la v pia­tok 26. ap­rí­la.

Na 14-roč­nej ISS sú v sú­čas­nos­ti šies­ti as­tro­nau­ti - Ame­ri­ča­nia Chris­top­her Cas­si­dy a Tom Mar­shburn, rus­kí koz­mo­nau­ti Ro­man Ro­ma­nen­ko, Pa­vel Vi­nog­ra­dov a Alexan­der Mi­sur­kin a Ka­na­ďan Chris Had­field. O me­siac by troch z nich ma­la vy­strie­dať tro­ji­ca Fjo­dor Jur­či­kin (Rus­ko), Ka­ren L. Ny­berg (USA) a Lu­ca Par­mi­ta­no (Ta­lian­sko). Rus­ké So­ju­zy sú v sú­čas­nos­ti je­di­ným spô­so­bom, ako sa mô­žu as­tro­nau­ti prep­ra­vo­vať me­dzi Ze­mou a ISS. Spo­je­né štá­ty ame­ric­ké to­tiž v jú­li 2011 ukon­či­li svoj 30 ro­kov tr­va­jú­ci prog­ram ra­ke­top­lá­nov.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter