Webinar2learn: Inovatívny prístup v oblasti školení teraz zadarmo!

Na Slo­ven­sku sa prá­ve roz­bie­ha im­ple­men­tač­ná fá­za vzde­lá­va­cie­ho pro­jek­tu Webi­nar2learn.

Mul­ti­la­te­rál­na spo­lup­rá­ca via­ce­rých kra­jín- Poľ­ska, Slo­ven­ska, Bul­har­ska a Ra­kús­ka- v rám­ci Európ­ske­ho vý­skum­né­ho prog­ra­mu, má za cieľ spros­tred­ko­vať naj­nov­ší ino­va­tív­ny prís­tup v ob­las­ti ško­le­ní.

Ako ušet­riť na ško­le­ní za­mes­tnan­cov a na­priek to­mu os­tať kon­ku­ren­cies­chop­ný na tr­hu? Od­po­ve­ďou sú webi­ná­ro­vé ško­le­nia!

Webi­ná­re vy­uží­va­jú sof­vér, kto­rý je prís­tup­ný on­li­ne. Vý­ho­dou toh­to ty­pu tré­nin­gov sú niž­šie nák­la­dy v po­rov­na­ní s bež­ný­mi ško­le­nia­mi a to, že za­mes­tnan­ci na ško­le­nia ne­mu­sia ces­to­vať.

Webi­ná­ro­vé tré­nin­gy sú ur­če­né za­mes­tnan­com či bež­ným ľu­ďom, kto­rí pot­re­bu­jú na­do­bud­núť no­vé ve­do­mos­ti v špe­ci­fic­kých ob­las­tiach ako sú nap­rík­lad no­vé tech­no­ló­gie, pro­duk­ty, atď., a na ich zvlád­nu­tie mu­sia vy­užiť svoj vzác­ny čas čo naj­efek­tív­nej­šie.

Za­čí­na­me mí­tin­gom „Su­már Webi­nar 2learn pre ma­na­žé­rov"už 16.ap­rí­la, v ho­te­li Aus­tria Trend! To­to pr­vé stret­nu­tie pod ve­de­ním hlav­né­ho koor­di­ná­to­ra prog­ra­mu pre SR, p. Rein­hol­da Hof­man­na, pre­beh­ne v an­glic­kom ja­zy­ku.

Je­ho cie­ľom je oboz­ná­miť ma­na­žé­rov s ob­rov­ským po­ten­ciá­lom webi­ná­rov pri ško­le­niach svo­jich za­mes­tnan­cov, ako i s ich mož­ný­mi li­mi­tá­cia­mi.

Pro­jekt je fi­nan­co­va­ný z fon­dov EU. Účasť je pre­to za­dar­mo. Na stret­nu­tie ako i on­li­ne tré­nin­gy je mož­né re­gis­tro­vať sa on­li­ne.


Zdroj: HIC SlovakiaOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter