Telekom výrazne rozširuje programovú ponuku televízie Magio, aj o HD kanály

Te­le­kom dopĺňa po­nu­ku di­gi­tál­nej te­le­ví­zie Ma­gio o no­vý va­riant, kto­rý bu­de ob­sa­ho­vať naj­viac TV ka­ná­lov a zá­ro­veň vý­znam­ne roz­ši­ru­je di­gi­tál­ny ras­ter Ma­gio TV.

Ok­rem ak­tuál­nych prog­ra­mov Start, Kla­sik a Kom­plet tak do por­tfó­lia od 1. 5. 2013 pri­bud­ne no­vý va­riant Ma­gio TV Naj­viac so 100 TV ka­nál­mi. Ten­to pri­ná­ša až 28 TV ka­ná­lov na­vy­še za mi­ni­mál­ne ce­no­vý roz­diel op­ro­ti va­rian­tu Kom­plet. Zá­kaz­ní­ci tak ok­rem 16 no­vých TV ka­ná­lov zís­ka­jú v ce­ne prog­ra­mu aj tri pré­mio­vé ba­líč­ky (Fil­mo­vý Pré­mium, Do­ku­men­tár­ny Pré­mium a Pre dos­pe­lých). Ide o za­ují­ma­vú kom­bi­ná­ciu no­vi­niek zo žá­nrov edu­kač­ných, fit­ness, ale aj det­ských, hu­dob­ných, spra­vo­daj­ských a fil­mo­vých prog­ra­mov. No­vý va­riant bu­de dos­tup­ný pre zá­kaz­ní­kov, kto­rí bu­dú pod­pi­so­vať no­vú zmlu­vu ale­bo predl­žo­vať kon­trakt.

Zoz­nam 17 no­vých SD ka­ná­lov, kto­ré od má­ja pri­bud­nú do Ma­gio TV: Dis­ney Ju­nior, Duck TV, Šlagr TV, Mu­zi­ka CS, En­glish Club, Co­me­dy Cen­tral, Deutsche Wel­le, Sty­le, RTG Chan­nel, Ho­ror Film, Ac­ti­ve Chan­nel, Fit­ness TV, Da­Vin­ci Lear­ning, CBS Dra­ma, Ginx, TLC a Dis­co­ve­ry ID.

Me­dzi no­vin­ka­mi sú aj ka­ná­ly, kto­ré na na­šom tr­hu eš­te ne­pô­so­bia: En­glish Club, Co­me­dy Cen­tral, Fit­ness TV, Ac­ti­ve Chan­nel, Sty­le ale­bo Ginx. Dvo­ji­ca ka­ná­lov Co­me­dy Cen­tral a En­glish Club bu­de za­tiaľ dos­tup­ná je­di­ne v Ma­gio TV a Ma­gio TV Go.

Ta­ká­to vý­znam­ná zme­na v po­do­be pri­da­nia množ­stva no­vých ka­ná­lov a od­liš­nej fi­lo­zo­fie ba­líč­kov si po ro­koch vy­ža­du­je aj no­vé nas­ta­ve­nie po­ra­dia ka­ná­lov. Zá­kaz­ní­ci, kto­rí vy­uží­va­jú vlas­tné po­ra­die ka­ná­lov, si tak od má­ja bu­dú mu­sieť to­to po­ra­die ob­no­viť.

No­vé TV ka­ná­ly bu­de mož­né zís­kať aj pros­tred­níc­tvom dopl­nko­vé­ho ba­líč­ka Naj­viac. Ten­to je ur­če­ný pre ver­ných zá­kaz­ní­kov Ma­gio TV, kto­rí ak­tuál­ne vy­uží­va­jú va­riant Kom­plet a sú vo via­za­nos­ti na služ­bu. Zá­kaz­ní­ci si tak­to mô­žu ďa­lej roz­ší­riť po­čet TV ka­ná­lov cez extra ba­lí­ček len za 2,99 € me­sač­ne. Ba­lí­ček bu­de pos­ky­to­va­ný bez do­da­toč­nej via­za­nos­ti s mož­nos­ťou ke­dy­koľ­vek ho zru­šiť.

Naj­šir­šia po­nu­ka HD ka­ná­lov na tr­hu
Do ras­tra di­gi­tál­nej te­le­ví­zie Ma­gio zá­ro­veň pri­bud­nú no­vé ka­ná­ly vo vy­so­kom roz­lí­še­ní, čo pri­čom v no­vej po­do­be bu­dú pré­mio­vé ba­líč­ky v Ma­giu po­nú­kať až 23 HD ka­ná­lov. Tie bu­dú te­ma­tic­ky roz­de­le­né do dvoch no­vých pré­mio­vých HD ba­líč­kov: HD Ro­din­ný a HD Špor­to­vý. Zá­kaz­ní­ci si ich mô­žu zob­rať sa­mos­tat­ne, ale­bo si zvo­liť oba ba­líč­ky s ce­no­vým zvý­hod­ne­ním.

Po­dob­ne ako v prí­pa­de no­vých SD ka­ná­lov, aj v rám­ci prog­ra­mov vo vy­so­kom roz­lí­še­ní pri­bud­nú ta­ké , kto­ré do­te­raz ne­bo­li na na­šom tr­hu dos­tup­né: Out­door HD, Shorts HD, Tra­ce Sport HD, Fuel HD, E! HD a Luxe HD.


Zdroj: TelekomOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter