ČR: GIGABYTE vyhlasuje víťazov súťaže "Dig for Victory"

Spo­leč­nost GI­GA­BY­TE TECH­NO­LO­GY Co. Ltd., před­ní vý­rob­ce zá­klad­ních de­sek a gra­fic­kých ka­ret, vy­hla­šu­je vítěze své nej­novější soutěže v přetak­to­vá­ní, kte­rá má ná­zev GI­GA­BY­TE "Dig for Vic­to­ry". Jde o otevřenou soutěž hos­to­va­nou na HWBOT.org. Pro­bí­ha­la od 13. břez­na do 12. dub­na 2013 a ses­tá­va­la se ze dvou etap za­měřených na no­vý 3D­Mark od spo­leč­nos­ti Fu­tu­re­mark.

Soutěž "Dig for Vic­to­ry" - Pra­vid­la a eta­py

1. eta­pa:
3D­Mark Cloud Ga­te - ja­ké­ko­liv APU AMD Tri­ni­ty
2. eta­pa:
3D­Mark Fi­re Stri­ke - ja­ký­ko­liv pro­ce­sor AMD Bulldo­zer + ja­ká­ko­liv gra­fi­ka řady AMD 5000

Dig for Vic­to­ry - vítěz soutěže

1. eta­pa:
Xtre­me Ad­dict (Pol­sko) - 9 352 marků
2. eta­pa:
Xtre­me Ad­dict (Pol­sko) - 4 830 marků

Soutěže "Dig for Vic­to­ry" od spo­leč­nos­ti GI­GA­BY­TE se mo­hou zú­čas­tnit čle­no­vé por­tá­lu HWBOT do 12. dub­na 2013. Pro ví­ce in­for­ma­cí, pra­vid­la soutěže a umístění nav­štiv­te strán­ku "Dig for Vic­to­ry" na ad­re­se HWBOT.org

Ce­ny:

Zá­klad­ní des­ka GI­GA­BY­TE 990FXA-UD5

Zá­klad­ní des­ka GI­GA­BY­TE 990FXA-UD5 pod­po­ru­je nej­novější pro­ce­so­ry řady FX s jád­rem Pi­led­ri­ver. Přiná­ší exklu­ziv­ní GI­GA­BY­TE UEFI Dual­BIOS, tech­no­lo­gii GI­GA­BY­TE Ultra Du­rab­le 4 a pod­po­ru re­žimů 3-way Cros­sfi­reX a SLI mul­ti-grap­hics.

Ví­ce se o des­ce GI­GA­BY­TE 990FXA-UD5 doz­ví­te zde.

Pro­ce­so­ry AMD FX-8350

Pro­ce­sor AMD FX-8350 je pos­ta­ven na nej­novější ar­chi­tek­tuře Pi­led­ri­ver a má osm od­em­če­ných ja­der, dí­ky če­muž pos­kyt­ne skvě­lý vý­kon pro mul­ti­tas­king. Pro­ce­sor je od­em­čen pro maximál­ní přetak­to­vá­ní. U no­vé mik­roar­chi­tek­tu­ry Pi­led­ri­ver by­la mo­di­fi­ko­vá­na vnitřní struk­tu­ra ja­der pro do­sa­že­ní vy­šších frek­ven­cí, by­la zvý­še­na účin­nost, tak­to­va­cí frek­ven­ce a sní­že­no za­hřívá­ní.

Zdroj: GIGABYTE TECHNOLOGYOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter