Výskum: Skoro polovica Slovákov vidí zdravotníctvo ako neefektívne

Tak­mer po­lo­vi­ca Slo­vá­kov si mys­lí, že na­še zdra­vot­níc­tvo je nee­fek­tív­ne a zle zor­ga­ni­zo­va­né. Vy­plý­va to zo so­cio­lo­gic­ké­ho vý­sku­mu Zdra­vie a zdra­vot­ná sta­ros­tli­vosť, kto­rý sa ko­nal pod zá­šti­tou Ka­ted­ry so­cio­ló­gie Fi­lo­zo­fic­kej fa­kul­ty Uni­ver­zi­ty Ko­men­ské­ho v Bra­tis­la­ve. O rep­re­zen­ta­tív­nom vý­sku­me agen­tú­ru SI­TA in­for­mo­va­la ve­dú­ca od­de­le­nia vzťa­hov s ve­rej­nos­ťou UK An­drea Ku­če­ro­vá. Vzor­ku res­pon­den­tov tvo­ri­lo 1 128 ľu­dí vo ve­ku nad 18 ro­kov.

"Dô­ve­ra oby­va­teľ­stva k náš­mu zdra­vot­níc­tvu je níz­ka - dô­ve­ru­je mu iba asi 40 per­cent ľu­dí. Prí­či­nou kri­tic­ké­ho po­su­dzo­va­nia zdra­vot­níc­tva je naj­mä ne­ga­tív­ne hod­no­te­nie ta­kých strá­nok je­ho fun­go­va­nia, aký­mi sú hos­po­dá­re­nie s pri­de­le­ný­mi fi­nan­čný­mi pros­tried­ka­mi, efek­tív­nosť či or­ga­ni­zá­cia sys­té­mu zdra­vot­níc­tva a prá­ca na­šich le­ká­rov," po­ve­dal ve­dú­ci Ka­ted­ry so­cio­ló­gie Fi­lo­zo­fic­kej fa­kul­ty UK Ján So­pó­ci.

Vý­skum sa za­me­ral aj na zdra­vot­ný stav oby­va­teľ­stva a sta­ros­tli­vosť ľu­dí o vlas­tné zdra­vie. So­cio­ló­go­via zis­ti­li, že si Slo­vá­ci uve­do­mu­jú, čo je pre ich zdra­vie dô­le­ži­té. Iba časť z nich sa tým však aj ria­di. Z vý­sku­mu vy­ply­nu­lo, že viac ako po­lo­vi­ca Slo­vá­kov si uve­do­mu­je pria­mu sú­vis­losť me­dzi sprá­va­ním sa a zdra­vot­ným sta­vom člo­ve­ka.

To­to poz­na­nie však ov­plyv­ňu­je prís­tup k vlas­tné­mu zdra­viu iba u čas­ti ob­ča­nov. So­pó­ci vy­svet­ľu­je, že až pä­ti­nu na­šich oby­va­te­ľov mož­no cha­rak­te­ri­zo­vať ako sil­ných faj­čia­rov a nie mier­nych kon­zu­men­tov al­ko­ho­lu, ale iba ne­ce­lá pä­ti­na oby­va­te­ľov sa den­ne ve­nu­je in­ten­zív­nej­šej fy­zic­kej čin­nos­ti. Len tre­ti­na ľu­dí den­ne kon­zu­mu­je ovo­cie ale­bo ze­le­ni­nu. Na pra­vi­del­né pre­ven­tív­ne pre­hliad­ky cho­dí k le­ká­ro­vi asi po­lo­vi­ca ľu­dí. Na­priek to­mu až 80 per­cent ľu­dí ozna­či­lo svoj zdra­vot­ný stav za dob­rý.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter