Blackstone vystupuje zo súboja o prevzatie spoločnosti Dell

Kon­zor­cium na če­le s in­ves­tič­nou sku­pi­nou Blac­ksto­ne Ma­na­ge­ment Par­tners vy­stú­pi­lo zo sú­bo­ja o prev­za­tie ame­ric­ké­ho vý­rob­cu po­čí­ta­čov Dell. O roz­hod­nu­tí in­for­mo­val je­den z par­tne­rov v kon­zor­ciu, spo­loč­nosť Boul­der Acquisi­tion Corp. Dô­vo­dom má byť sla­bý do­pyt po osob­ných po­čí­ta­čoch a zhor­šu­jú­ce sa fi­nan­čné pod­mien­ky, kon­šta­to­va­la spo­loč­nosť v lis­te, kto­rý zve­rej­nil vý­rob­ca po­čí­ta­čov v pia­tok.

Fir­mu Dell sa chys­tá prev­ziať kon­zor­cium na če­le s jej za­kla­da­te­ľom Mi­chaelom Dellom. Tran­sak­cia za 24,4 mld. USA má uľah­čiť tran­sfor­má­ciu spo­loč­nos­ti , kto­rá ne­do­ká­že dr­žať krok na rých­lo ras­tú­com tr­hu po­čí­ta­čo­vých tab­le­tov a in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov. Dell ako za­kla­da­teľ a šéf fir­my vlas­tní 14 % spo­loč­nos­ti. Kon­ku­ren­čné po­nu­ky na prev­za­tie pred­lo­ži­li in­ves­tor Carl Icahn a pri­va­te equi­ty sku­pi­na Blac­ksto­ne.

Carl Icahn sa ten­to týž­deň do­ho­dol s vý­bo­rom spo­loč­nos­ti Dell, kto­rý po­su­dzu­je kon­ku­ren­čné po­nu­ky na prev­za­tie fir­my, že svoj po­diel vo fir­me nez­vý­ši nad 10 %. Do­ho­da sa vzťa­hu­je na všet­ky sub­jek­ty spo­je­né s in­ves­to­rom, ako aj na ďal­ších ak­cio­ná­rov, kto­rí by ma­li spo­lu s ním vo fir­me po­diel vy­še 15 %. Vý­me­nou za to mô­že Icahn ro­ko­vať s os­ta­tý­mi ak­cio­nár­mi o vy­pra­co­va­ní po­nu­ky, kto­rá by pre­ko­na­la návrh za­kla­da­te­ľa fir­my Mi­chae­la Del­la.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter