Študenti informatiky počas NOCi zisťovali, ako zaujať top zamestnávateľov

Ob­čian­ske zdru­že­nie Ma­na­ge­ria, kto­ré­ho cie­ľom je vý­chov mla­dých líd­rov tak, aby raz na vý­znam­ných po­zí­ciách pra­co­va­li sluš­ní a schop­ní ľu­dia zor­ga­ni­zo­va­lo v mo­der­nej bu­do­ve Fa­kul­ty in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií (FIIT STU) net­ra­dič­né ka­riér­ne po­du­ja­tie Night of Chan­ces (NOC). Stret­li sa na ňom tri stov­ky štu­den­tov s top pred­sta­vi­teľ­mi pre­dov­šet­kým IT fi­riem na Slo­ven­sku.

Rasto Kulich a Richard Marko.jpg

Zla­va: Ras­ťo Ku­lich (šéf Goog­le Slo­ven­sko) na fot­ke s Ri­char­dom Mar­kom ho­vo­ril aj o oča­ká­va­niach, na kto­ré by sa štu­den­ti so zá­uj­mom o prá­cu v IT ma­li za­me­rať. CV so ško­la­mi, kto­ré ste vy­štu­do­va­li nes­ta­čí, za­mes­tná­va­te­ľov z NO­Ci za­ují­ma aj mi­moš­kol­ská čin­nosť či vlas­tné pro­jek­ty.

Sú­čas­ťou ak­cie, kto­rá tr­va­la do nes­ko­rej no­ci bo­la dis­kus­kia a wor­ksho­py o IT bu­dúc­nos­ti Slo­ven­ska, ale aj o ná­ro­koch, kto­ré by ma­li štu­den­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií spĺňať ako po­ten­ciál­ni za­mes­tnan­ci top za­mes­tná­va­te­ľov na Slo­ven­sku, ako bo­li zú­čas­tne­ní pred­sta­vi­te­lia spo­loč­nos­tí Goog­le, Eset, Ac­cen­tu­re, Oran­ge, HP či Tat­ra­ban­ka. Po­du­ja­tie mo­de­ro­val šéf­re­dak­tor PC Re­vue Mar­tin Drob­ný.

„Pri­nies­li sme špič­ko­vé fir­my až k štu­den­tom a vy­tvo­ri­li sme pries­tor, aby sa nav­zá­jom spoz­na­li do väč­šej hĺbky. Štu­den­ti ma­li po­čas wor­ksho­pov mož­nosť sa uká­zať, stať sa fa­vo­rit­mi pre svoj mož­no vy­sne­ný pr­vý džob," po­ve­dal spo­lu­zak­la­da­teľ Ma­na­ge­rie Ra­do Tau­sin­ger. Ma­na­ge­ria v rám­ci svoj­ho kľú­čo­vé­ho Ma­na­ge­ria Lea­der­ship Prog­ra­mu pos­ky­tu­je štu­den­tom mož­nosť roz­ví­jať svo­je schop­nos­ti a na­do­bud­núť prak­tic­ké zna­los­ti už po­čas štú­dia. Nej­de pri­tom iba o štu­den­tov IT od­vet­ví, aj keď tá­to ak­cia bo­la pre­dov­šet­kým pre nich.

Skodny Peter_accenture.jpg

Pe­ter Škod­ný, šéf Ac­cen­tu­re po­ve­dal, že Slo­ven­sko tre­ba aj s po­mo­cou mla­dej ge­ne­rá­cie dos­tať do glo­bál­ne­ho inter­ne­to­vé­ho sve­ta 21. sto­ro­čia.

Pra­cov­né mies­to bo­lo sú­čas­ťou šir­šej té­my - pos­ta­ve­nia Slo­ven­ska v IT. Pod­ľa šé­fa Ac­cen­tu­re Pet­ra Škod­né­ho by na­šim spo­loč­ným cie­ľom ma­lo byť po­su­núť Slo­ven­sko do glo­bál­ne­ho inter­ne­to­vé­ho sve­ta 21. sto­ro­čia, mo­men­tál­ne sme pod­ľa ne­ho o sto­ro­čie po­za­du, naj­mä pod­ľa sta­vu, v akom fun­gu­je štát­na sprá­va „No­vá ge­ne­rá­cia dnes vy­ras­tá na tom, že za­ria­de­nia, kto­ré no­sí vo vrec­kách, sú mo­der­nej­šie, ako tie, čo ma­jú na sto­le v prá­ci. Mu­sí­me pod­po­ro­vať krea­ti­vi­tu mla­dých, a na tom sta­vať vy­hliad­ky do bu­dúc­nos­ti."

Rado Tausinger_Manageria.jpg

Pl­ná sá­la na FIIT STU - spo­lu­zak­la­da­teľ oz Ma­na­ge­ria Ra­do Tau­sin­ger ot­vá­ra pa­ne­lo­vú dis­ku­siu na té­mu IT bu­dúc­nosť Slo­ven­ska.

Štu­den­tov za­ují­ma­lo, aké ná­ro­ky by ma­li spl­niť, aby ma­li šan­cu byť pri­ja­tí do top IT spo­loč­nos­ti. Iva­nu a Ja­ku­ba naj­viac po­te­ši­la úp­rim­nosť ria­di­te­ľov fi­riem, kto­rí si nek­lád­li servítk­u pred ús­ta a po­me­no­va­li via­ce­ré vý­hra­dy vo­či uchá­dza­čom o prá­cu z ra­dov ab­sol­ven­tov. „Dnes sme po­ču­li, že učiť sa dob­re v ško­le nes­ta­čí. Aby sme bo­li pre kľú­čo­vé fir­my za­ují­ma­ví, mu­sí­me po­núk­nuť ne­ja­kú pri­da­nú hod­no­tu, napr. za­ují­ma­vú mi­moš­kol­skú čin­nosť, prax či pro­jek­ty, do kto­rých sme sa za­po­ji­li", po­ve­da­la Iva­na a do­da­la, že to­to jej na po­ho­vo­re za­tiaľ nik­to ne­po­ve­dal. Na Ja­ku­ba za­pô­so­bi­la NOC mo­ti­vač­ne. „Som prá­ve pr­vák na FIIT STU a vi­dím ako mu­sím za­ma­kať, aby som nie­čo do­ká­zal. Nie je to len o tom, nie­čo nap­rog­ra­mo­vať, ale prob­lém tre­ba do hĺbky ro­zob­rať a sna­žiť sa po­ro­zu­mieť ce­lé­mu od­vet­viu, nie­len špe­ci­fic­kej úlo­he". Šéf ESE­Tu Ri­chard Mar­ko po­ve­dal, že ako fir­ma pot­re­bu­jú stov­ky vý­vo­já­rov a ka­pa­ci­ty sú nú­te­ní hľa­dať von­ku, keď­že ich ne­do­ká­žu pok­ryť na Slo­ven­sku. Je­ho ko­le­ga Vla­di­mír Hu­dek po­me­no­val vý­hra­dy, kto­ré mu pre­ká­ža­jú na uchá­dza­čoch o prá­cu: „Na­ši štu­den­ti sú v po­rov­na­ní napr. s ab­sol­ven­tmi v USA sla­bo prip­ra­ve­ní pre prax. My­slia si, že sta­čí ov­lá­dať prog­ra­mo­va­cí ja­zyk, ale to je len zá­klad­ná abe­ce­da. Sof­tvér tre­ba udr­žia­vať, roz­ši­ro­vať. Len veľ­mi zried­ka­ke­dy sa mi sta­ne, že na po­ho­vor prí­de uchá­dzač, kto­rý prog­ra­mu­je pre ra­dosť, nad rá­mec bež­ných ve­cí, čo pri­tom mňa naj­viac os­lo­ví ". Pod­ľa Mar­ka od štu­den­tov oča­ká­va­jú naj­mä to, aby preu­ká­za­li zá­ujem a schop­nos­ti, kto­ré pot­re­bu­jú pre pra­cov­né mies­to v dy­na­mic­kom a sple­ti­tom od­vet­ví, akým je IT.

Me­diál­nym par­tne­rom po­du­ja­tia Night of chan­ces sú Ži­vé.sk, Ro­bi­me.it. Ro­bi­me.it je od­bor­ným par­tne­rom pri roz­ši­ro­va­ní ak­ti­vít oz Ma­na­ge­ria na vy­so­ké ško­ly za­me­ra­né na in­for­mač­né tech­no­ló­gie. Za pod­po­ru Ma­na­ge­ria ďa­ku­je aj por­tá­lom Te­raz.sk a Euro­cam­pus.sk

Zdroj: ManageriaOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter