Nákupný klub Fashion Days sprístupnil módne nákupy prostredníctvom mobilnej aplikácie

Fas­hion Days, ná­kup­ný klub čís­lo 1 v stred­nej a vý­chod­nej Euró­pe po­nú­ka no­vú mo­bil­nú ap­li­ká­ciu pre iP­ho­ne a iPad. Spo­loč­nosť, kto­rá neus­tá­le vy­lep­šu­je a ino­vu­je služ­by, chce tým­to kro­kom eš­te viac zjed­no­du­šiť prís­tup svo­jich zá­kaz­ní­kov k po­pu­lár­nym mód­ny znač­kám, aby moh­li v sú­la­de s dneš­ným dy­na­mic­kým ži­vot­ným štý­lom na­ku­po­vať dos­lo­va „kde­loľ­vek ces­tou". Fas­hion Days má tiež v úmys­le zvý­šiť inter­ac­kiu zá­kaz­ní­kov a sprí­jem­niť im cel­ko­vý zá­ži­tok z na­ku­po­va­nia pos­kyt­nu­tím rých­le­ho a uží­va­teľ­sky pria­teľ­ske­ho ob­jad­ná­va­cie­ho pro­ce­su.

„Na­ša no­vá ap­li­ká­cia pre iOS je vý­sled­kom sna­hy na­šej spo­loč­nos­ti rea­go­vať na pot­re­by na­šich zá­kaz­ní­kov. Roz­hod­li sme sa in­ves­to­vať do tej­to ino­vá­cie, aby bo­lo pre nich on­li­ne na­ku­po­va­nie eš­te po­hodl­nej­šie a zá­ro­veň, aby ma­li ďal­šiu mož­nosť, ako zís­kať ich ob­ľú­be­né pro­duk­ty," vy­jad­ril sa Ra­do­van Šte­fan­ka, coun­try ma­na­ger ná­kup­né­ho klu­bu Fas­hion Days na Slo­ven­sku.

Fas­hion Days iOS mo­bil­ná ap­li­ká­cia je navr­hnu­tá uží­va­teľ­sky pria­teľ­sky, aby sa v nej uží­va­te­lia do­ká­za­li jed­no­du­cho zo­rien­to­vať. Prá­ve tak ako v štan­dar­dnom on­li­ne ob­cho­de, aj tu náj­du hlav­né ka­te­gó­rie ako Mu­ži, Že­ny, či Bý­va­nie. Sa­mot­ný ob­jed­ná­va­cí pro­ces je veľ­mi rých­ly a ľah­ký. Ap­li­ká­ciu, kto­rá je už te­raz dos­tup­ná v App Sto­re, si mô­že kaž­dý stiah­nuť úpl­ne zdar­ma.

Prud­ko ras­tú­ci trend mo­bil­né­ho na­ku­po­va­nia potvr­dzu­jú aj čís­la ná­kup­né­ho klu­bu Fas­hion Days. V mi­nu­lom ro­ku 2012 tvo­ri­lo ob­jed­náv­ky cez smar­tfó­ny viac ako 9 % z cel­ko­vé­ho ob­je­mu. O tom, že mo­bil­né na­ku­po­va­nie má bu­dúc­nosť sved­čia aj me­dzi­ná­rod­né šta­tis­ti­ky, pod­ľa kto­rých až 11% inter­ne­to­vých ná­ku­pov pre­beh­lo prá­ve cez mo­bil­né za­ria­de­nia. Op­ti­mis­tic­ké sú aj prog­nó­zy, pod­ľa kto­rých kon­com ak­tuál­ne­ho ro­ka bu­dú pou­ží­vať na na­ku­po­va­nie až 4 z 5 ma­ji­te­ľov smat­fó­nov.

Zdroj: Fashion DaysOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter