Microsoft: Windows Azure dostupný už ako služba v cloude

Mic­ro­soft vče­ra ozná­mil všeo­bec­nú dos­tup­nosť infra­štruk­tú­ry ako služ­by v clou­de Win­dows Azu­re. Služ­by Win­dows Azu­re Vir­tual Ma­chi­nes a [http://www.mic­ro­soft.com/glo­bal/en­terpri­se/pub­lis­hin­gi­ma­ges/in­dus­tries/pro­ducts/win­dows-azu­re-lo­go.png] Vir­tual Network sa te­da z fá­zy "pre­view"dos­ta­li do pro­duk­čne pl­ne pod­po­ro­va­ných slu­žieb. Obe pa­tria do ka­te­gó­rie "infra­štruk­tú­ra ako služ­ba" (IaaS), kto­rá umož­ňu­je zá­kaz­ní­kom pre­vádz­ko­vať rie­še­nia a infra­štruk­tú­ru v clou­de. Sprís­tup­ne­ním slu­žieb Win­dows Azu­re Vir­tual Ma­chi­nes a Vir­tual Network sa stal Mic­ro­soft je­di­ným pos­ky­to­va­te­ľom clou­du, kto­rý pl­ne pod­po­ru­je hyb­rid­né rie­še­nia pos­ta­ve­né na plat­for­mo­vých a infra­štruk­túr­nych služ­bách clou­du a ap­li­ká­ciách/IT služ­bách pre­vádz­ko­va­ných v sie­ti zá­kaz­ní­ka. Zá­kaz­ní­ci vy­uží­va­jú­ci zdro­je dá­to­vých cen­tier Win­dows Azu­re ma­jú k dis­po­zí­cii Win­dows aj Li­nux server­y s pre­din­šta­lo­va­ným ope­rač­ným sys­té­mom z ga­lé­rie vir­tuál­nych server­ov. Zá­ro­veň je pod­po­ro­va­ná aj mož­nosť pre­niesť do clou­du vir­tuál­ne server­y pred­prip­ra­ve­né v sie­ti zá­kaz­ní­ka. No­vé služ­by Win­dows Azu­re tak vý­raz­ne roz­ši­ru­jú mož­nos­ti vy­uži­tia clou­du v pod­ni­ko­vom pros­tre­dí. Mic­ro­soft sa zá­ro­veň za­via­zal pris­pô­so­bo­vať ce­ny clou­do­vých ko­mo­dit­ných slu­žieb (vir­tuál­ne server­y, úlo­žis­ko, pre­no­sy dát) ce­nám Ama­zon Web Servic­es.

Pris­pô­so­be­nie alo­ko­va­ných zdro­jov dá­to­vé­ho cen­tra ná­ro­kom zá­kaz­níc­kych rie­še­ní pri­ná­ša nie­len ús­po­ru v rých­los­ti na­sa­de­nia, ale aj v nák­la­doch na pre­vádz­ku rie­še­ní. Win­dows Azu­re pou­ží­va­jú vo svo­jich rie­še­niach glo­bál­ne aj vý­znam­né slo­ven­ské spo­loč­nos­ti, ako napr. Sy­gic a.s., Tem­pest a.s., YMS, a.s., Ana­soft APR, spol s r.o., Millen­nium 000, spol. s r.o., Da­ta Sys­tem Soft, spol. s r.o., Scrum­Desk s.r.o., Work in Field s.r.o. a iné.

Zdroj: MicrosoftOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter