Dell Active Fabric: prvá komplexná sieťovo definovaná platforma

Spo­loč­nosť Dell pred­sta­vu­je Dell Ac­ti­ve Fab­ric - plat­for­mu sie­ťo­vých rie­še­ní, kto­ré urý­chlia pre­chod fi­rem­ných zá­kaz­ní­kov na vy­so­ko­vý­kon­né kon­ver­go­va­né a vir­tua­li­zo­va­né sys­té­my či pri­vát­ny cloud. No­vá plat­for­ma ob­sa­hu­je rie­še­nia pre bu­do­va­nie sof­tvé­ro­vo de­fi­no­va­ných sie­tí (SDN), vir­tua­li­zač­né nás­tro­je, cen­trál­ny ria­dia­ci sof­tvér Ac­ti­ve Fab­ric Ma­na­ger v1.5 a pr­vý mo­du­lár­ny 1U 10/40 GbE top-of-rack LAN/SAN pre­pí­nač Dell Networ­king S5000.

„Ac­ti­ve Fab­ric ze­fek­tív­ňu­je pre­vádz­ku a ma­naž­ment IT infra­štruk­tú­ry - ve­die k zní­že­niu fi­nan­čných nák­la­dov a k ús­po­re elek­tric­kej ener­gie. Tie­to vý­ho­dy eš­te umoc­ňu­je šká­lo­va­teľ­nosť plat­for­my, kto­rá je prip­ra­ve­ná rásť spo­lu s pot­re­ba­mi fir­my," ho­vo­rí On­drej Ba­či­na, En­terpri­se Brand Ma­na­ger spo­loč­nos­ti Dell. Pod­ľa spo­loč­nos­ti Gar­tner plat­for­ma Ac­ti­ve Fab­ric „umož­ňu­je správ­com sie­te zní­žiť in­ves­tič­né nák­la­dy o 30 až 70 % a ušet­riť na ope­ra­tív­nych nák­la­doch 30 a viac per­cent". V po­rov­na­ní s kla­sic­ký­mi sie­ťo­vý­mi rie­še­nia­mi do­ká­že Dell Ac­ti­ve Fab­ric zní­žiť roz­po­čet na IT v prie­me­re o 59 % a ušet­riť 77 % nák­la­dov na elek­tric­kú ener­giu.

Dá­to­vé cen­trá bu­dúc­nos­ti už dnes

No­vin­ka spo­loč­nos­ti Dell rea­gu­je aj na ak­tuál­ne pot­re­by ope­rá­to­rov dá­to­vých cen­tier, kto­rí hľa­da­jú ot­vo­re­nú sie­ťo­vú ar­chi­tek­tú­ru a od­klá­ňa­jú sa od uzav­re­tých pro­prie­tár­nych sys­té­mov pos­ta­ve­ných na tra­dič­nej troj-vrstvo­vej ar­chi­tek­tú­re. Me­dzi fak­tor­mi, kto­ré ho­vo­ria v pros­pech ot­vo­re­né­ho prís­tu­pu pa­tria:

  • Do­pyt po vir­tua­li­zo­va­ných rie­še­niach, kto­ré me­nia po­žia­dav­ky na pa­ra­met­re sie­ťo­vej pre­vádz­ky
  • Nás­tup sof­tvé­ro­vo de­fi­no­va­né­ho networ­kin­gu, kto­rý umož­ňu­je prog­ra­mo­va­nie sie­ťo­vých pr­vkov
  • Op­ti­ma­li­zá­cia IT pos­ta­ve­ná na kon­ver­go­va­nej infra­štruk­tú­re,kto­rá zni­žu­je nák­la­dy aj čas pot­reb­ný na sprá­vu a na­sa­dzo­va­nie IT rie­še­ní
  • Tlak na kon­so­li­dá­ciu dá­to­vých to­kov s pos­tup­nou mig­rá­ciou na 10 GbE server­ov­é plat­for­my

Špe­ci­fi­ká­cia Dell Ac­ti­ve Fab­ric

  • Pod­po­ru­je vir­tua­li­zo­va­né, sof­tvé­ro­vo de­fi­no­va­né a kon­ver­go­va­né pros­tre­dia
  • Vy­so­ko­vý­kon­né 10 GbE a 40 GbE L2/L3 mul­ti­path fab­rics
  • LAN/SAN kon­ver­go­va­né rie­še­nie vy­uží­va­jú­ce Da­ta Cen­ter Brid­ging (iS­CSI, Fib­re Chan­nel (FC) and Fib­re Chan­nel over Et­her­net (FCoE))
  • Pod­po­ra Open­Flow
  • Štan­dar­dné roz­hra­nia nor­thbound a sout­hbound

Dos­tup­nosť

Dell 10G a 40G Ac­ti­ve Fab­ric sú k dis­po­zí­cii ce­los­ve­to­vo v rám­ci spo­loč­nos­ti Dell a u jej glo­bál­nych ob­chod­ných par­tne­rov Par­tner­Di­rect. Ac­ti­ve Fab­ric Ma­na­ger v1.5 bu­de dos­tup­ný kon­com má­ja 2013. Pre­pí­nač Dell Networ­king S5000 bu­de k dis­po­zí­cii pre všet­ky kra­ji­ny od jú­la 2013.

Zdroj: DellOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter