Ericsson odkúpi od Microsoftu firmu Mediaroom

Eric­sson (bur­za NAS­DAQ: ERIC) sa do­ho­dol s Mic­ro­sof­tom (NAS­DAQ: MSFT) na od­kú­pe­ní je­ho fir­my Me­dia­room za­bez­pe­ču­jú­cej te­le­víz­ne vy­sie­la­nie. Eric­sson sa tak sta­ne líd­rom v pos­ky­to­va­ní inter­ne­to­vej te­le­ví­zie a rie­še­nie pre viac ob­ra­zo­viek, s po­die­lom na tr­hu prek­ra­ču­jú­com 25 %. Uzav­re­tie ob­cho­du sa oča­ká­va v prie­be­hu dru­hej po­lo­vi­ci ro­ku 2013. Fir­ma Me­dia­room sa na­chá­dza v Moun­tain View v Ka­li­for­nii a za­mes­tná­va viac než 400 pra­cov­ní­kov v rôz­nych čas­tiach sve­ta.

Pod­ľa prog­nóz v ro­ku 2013 do­siah­ne glo­bál­ny trh s inter­ne­to­vou te­le­ví­ziou 76 mi­lió­nov uží­va­te­ľov, s tr­žba­mi 32 mi­liárd do­lá­rov, do ro­ku 2015 po­čet uží­va­te­ľov vzras­tie na 105 mi­lió­nov, s tr­žba­mi 45 mi­liárd do­lá­rov.

Cel­ko­vá po­nu­ka mul­ti­me­diál­nych rie­še­ní Eric­sso­nu kom­bi­nu­jú­cich te­le­víz­ne vy­sie­la­nie s vi­deo ob­sa­hom, kto­rá sa viac za­me­ria na pot­re­by spot­re­bi­te­ľov, sa sta­ne zá­kla­dom pos­ky­to­va­nia slu­žieb kon­co­vým uží­va­te­ľom. Vý­znam dis­tri­bú­cie vi­dea zá­kaz­ní­kom a ich spot­re­bi­te­ľom neus­tá­le po­ras­tie, ru­ka v ru­ke so za­vá­dza­ním stá­le väč­šie­ho poč­tu sie­tí LTE vy­uží­va­ných uží­va­teľ­mi chyt­rých te­le­fó­nov.

Služ­ba Mic­ro­soft Me­dia­room je te­le­víz­na tech­no­ló­gia, kto­rú vy­uží­va množ­stvo pop­red­ných me­dzi­ná­rod­ných pre­vádz­ko­va­te­ľov te­le­ví­zie, napr. fir­my AT&T U-ver­se®, En­ter­tain of Deutsche Te­le­kom, Te­le­fo­ni­ca, TE­LUS Op­tik TV(TM) a Swis­scom. Te­le­víz­ne služ­by vy­uží­va­jú­ce tech­no­ló­giu Me­dia­room sú po­nú­ka­né vo viac než 22 mi­lió­noch set-top-boxoch v Se­ver­nej a Juž­nej Ame­ri­ke, re­gió­ne EMEA a ázij­sko-pa­ci­fic­kom re­gió­ne.

Eric­sson už dnes po­zo­ru­je, že neus­tá­le sa me­nia­ce sprá­va­nie te­le­víz­nych di­vá­kov sa vy­ví­ja rých­lej­šie než pred­tým. Rých­losť ino­vá­cii a in­te­li­gen­tné rie­še­nia umož­ni­li po­núk­nuť spot­re­bi­te­ľom te­le­víz­ny ob­sah dos­tup­ný kde­koľ­vek. A keď­že sa zbli­žo­va­nie rôz­nych plat­fo­riem stá­va sku­toč­nos­ťou, spo­mí­na­ný vý­voj bu­de aj na­ďa­lej hyb­nou si­lou te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho od­vet­via. Ten­to vý­voj vy­ža­du­je, aby vlas­tní­ci mul­ti­me­diál­ne­ho ob­sa­hu, pre­vádz­ko­va­te­lia vy­sie­la­nia, pos­ky­to­va­te­lia te­le­víz­nych slu­žieb a mo­bil­ní ope­rá­to­ri pre­hod­no­ti­li svo­je po­nu­ky.

Roz­hod­nu­tie o ak­vi­zí­cii vy­chá­dza z po­zí­cie Eric­sso­nu ako líd­ra v mul­ti­me­diál­nom od­vet­ví, pod­po­re­né tro­mi ce­na­mi Em­my za pos­ky­to­va­nie je­di­neč­ných te­le­víz­nych zá­žit­kov zá­kaz­ní­kom.

Zdroj: EricssonOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter