Gigaset pro podporuje konferenciu Metro ON Line 2013

Spo­loč­nosť Gi­ga­set Com­mu­ni­ca­tions, lí­der na európ­skom tr­hu s DECT te­le­fón­mi, vy­uži­la svo­je ro­ky skú­se­nos­tí v ob­las­ti hla­so­vej ko­mu­ni­ká­cie a kon­com ro­ka 2012 pred­sta­vi­la no­vú pro­fe­sio­nál­nu pro­duk­to­vú lí­niu Gi­ga­set pro, kto­rou rea­gu­je na pot­re­by ma­lých a stred­ných pod­ni­kov. Gi­ga­set svo­ji­mi no­vý­mi IP te­le­fón­ny­mi sys­té­ma­mi pod­po­ru­je toh­to­roč­nú kon­fe­ren­ciu lo­kál­nych pos­ky­to­va­te­ľov inter­ne­tu na Slo­ven­sku Met­ro On Li­ne 2013, kto­rá sa us­ku­toč­ní 9.5.2013 v Aquaci­ty Pop­rad.

Gi­ga­set na kon­fe­ren­cii pred­sta­ví svo­ju no­vú sé­riu Gi­ga­set pro, za­lo­že­nú na ot­vo­re­nom SIP štan­dar­de (Ses­sion Ini­tia­tion Pro­to­col), vďa­ka kto­rej dnes po­nú­ka roz­siah­le por­tfó­lio rie­še­ní pre pro­fe­sio­nál­nych pou­ží­va­te­ľov od te­le­fón­nych rie­še­ní pre sa­mo­za­mes­tná­va­te­ľov, ma­lé a do­má­ce kan­ce­lá­rie, ma­lé fir­my s naj­viac 15 za­mes­tnan­ca­mi až po spo­loč­nos­ti, v kto­rých pra­cu­je 100 a viac za­mes­tnan­cov.

Por­tfó­lio Gi­ga­set pro po­zos­tá­va z IP DECT te­le­fó­nov, IP sys­té­mo­vých te­le­fó­nov, viac­bun­ko­vé­ho DECT te­le­fón­ne­ho sys­té­mu Gi­ga­set N720, no­vých prí­dav­ných slú­chadiel pre pro­fe­sio­nál­ne vy­uži­te a IP te­le­fón­nych ús­tred­ní T300 PRO a T500 pro. Spo­loč­nosť Gi­ga­set Com­mu­ni­ca­tions sa za­me­ria­va na to, aby sa te­le­fón­ne sys­té­my kon­fi­gu­ro­va­li čo naj­jed­no­duch­šie, čo zna­me­ná že ich za­po­je­nie a uve­de­nie do pre­vádz­ky u zá­kaz­ní­ka je veľ­mi rých­le.

Vďa­ka vy­ni­ka­jú­cej flexibi­li­te sa mô­že pro­fe­sio­nál­ne rie­še­nie Gi­ga­set pro roz­ši­ro­vať rov­na­kým tem­pom, ako ras­tie spo­loč­nosť. Jed­no­du­chý pos­tup pri in­šta­lá­cii, šká­lo­va­teľ­ný kon­cept, vy­so­ká kva­li­ta a níz­ke in­ves­tič­né a pre­vádz­ko­vé nák­la­dy zna­me­na­jú veľ­kú spo­koj­nosť zá­kaz­ní­ka. A sil­ná a zná­ma znač­ka, kto­rá za­bez­pe­ču­je kva­li­tu „Ma­de in Ger­ma­ny", vzbu­dzu­je dô­ve­ru. Pro­duk­ty Gi­ga­set pro sa pre­dá­va­jú vý­luč­ne cez dis­tri­bú­to­rov, znač­ko­vé pre­daj­ne a kva­li­fi­ko­va­ných špe­ciál­nych pre­daj­cov.

Zdroj: Gigaset CommunicationsOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter