ČR: Stratégia kyberzločincov pri napádaní online hier

Spo­leč­nost AVG Tech­no­lo­gies, pos­ky­to­va­tel inter­ne­to­vé a mo­bil­ní bez­peč­nos­ti, souk­ro­mí a op­ti­ma­li­za­ce, dnes zveřej­ni­la dru­hé vy­dá­ní své­ho pra­vi­del­né­ho měsíč­ní­ho newslet­te­ru AVG In­sight.

Dub­no­vé vy­dá­ní od­ha­lu­je prá­ci AVG Vi­rus­Lab Re­search Group v ob­las­ti ky­berzlo­či­nec­ké­ho na­pa­dá­ní po­čí­ta­čo­vých her. By­lo zjištěno, že ví­ce než 90 % všech útoků na nej­známější po­čí­ta­čo­vé hry by­lo pro­ve­de­no po­mo­cí malwaru. Ty­to úto­ky mě­ly mno­ho fo­rem, včetně nejrůznějších pod­vodů a tzv. key­gens, kte­ré umož­ňu­jí vy­uži­tí pi­rát­ských her. Všech­ny by­ly ale přip­ra­ve­ny tak, aby hrá­či na­bíd­ly mož­nos­ti zry­chlit je­ho pos­tup ve hře ne­bo mu na­bíd­ly něco zdar­ma. Ač­ko­liv se ta­ko­vé na­bíd­ky zda­jí na pr­vní poh­led ja­ko za­jí­ma­vé, větši­na z nich by­la vy­tvořena ky­berzlo­čin­ci za úče­lem sle­do­vá­ní, na­ru­še­ní ne­bo krá­de­že.

Přes­to­že jen ma­lé pro­cen­to hráčů ak­tivně vy­hle­dá­vá po­dob­né ne­ka­lé prak­ti­ky, aby si ve hře ne­re­gu­lérně vy­po­moh­li, jed­ná se pořád o vel­ké množ­ství uži­va­telů. Vzhle­dem k to­mu, že top 5 her hra­je na světě cel­kem oko­lo 330 mi­lionů li­dí, sta­čí, aby jen 0,1 % z nich vy­hle­dá­va­lo ne­ka­lé on­li­ne prak­ti­ky. Už v tom okam­ži­ku je 330 000 hráčů v oh­ro­že­ní, že se sta­nou obě­tí malwaru.

Zdroj: AVG TechnologiesOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter