Slováci sa už neboja kupovať oblečenie cez internet

Ob­le­če­nie, dopl­nky a obuv sú naj­pre­dá­va­nej­ším to­va­rom na inter­ne­te. Pod­ľa šta­tis­tík ne­zá­vis­lé­ho ná­kup­né­ho rad­cu Heu­re­ka.sk na­ku­pu­je ten­to sor­ti­ment až 39 % ľu­dí nav­šte­vu­jú­cich e-sho­py. Stov­ky slo­ven­ských on­li­ne ob­cho­dov s mó­dou po­nú­ka­jú ak­tuál­ne až 234.000 dru­hov ob­le­če­nia, obu­vi a dopl­nkov.

„Keď­že ob­le­če­nie sa cez inter­net vy­skú­šať ne­dá, ľu­dia ho v mi­nu­los­ti v e-sho­poch čas­to ne­ku­po­va­li. Tie­to ča­sy sú však už preč, mó­da je jed­ným z naj­rý­chlej­šie ras­tú­cich e-com­mer­ce seg­men­tov," ho­vo­rí pro­jek­to­vý ma­na­žér Heu­re­ka.sk Ka­mil De­muth.

Ná­kup on­li­ne dnes spot­re­bi­te­ľom uľah­ču­jú rôz­ne ap­li­ká­cie dos­tup­né ako na webe, tak aj v iPa­doch, kto­ré umož­ňu­jú se­lek­to­vať od­evy v e-sho­poch pod­ľa via­ce­rých kri­té­rií. „Ak­tuál­ne mô­žu uží­va­te­lia Heu­ré­ky filtro­vať stá­ti­sí­ce po­lo­žiek pod­ľa veľ­kos­ti aj far­by, čo im vý­raz­ne uľah­ču­je a spres­ňu­je vy­hľa­dá­va­nie," do­dá­va De­muth.

Niek­to­ré ob­cho­dy s mó­dou ma­jú ako po­môc­ku pre ku­pu­jú­cich aj rôz­ne vi­deá, na kto­rých ži­vé mo­de­ly pred­vá­dza­jú ob­le­če­nie zo všet­kých strán, čím nah­rá­dza­jú zá­kaz­ní­kom skú­šob­né ka­bín­ky. „Ak im aj na­priek tým­to uľah­če­niam no­vé trič­ko či ko­še­ľa ne­sad­nú, mô­žu ich do sied­mych dní ob­cho­du vrá­tiť," do­dá­va De­muth.

Rast zá­uj­mu o ná­kup od­evov cez inter­net potvr­dzu­je aj Ra­do­van Šte­fan­ka, slo­ven­ský Coun­try Ma­na­ger naj­väč­šie­ho ná­kup­né­ho klu­bu v Stred­nej a Vý­chod­nej Euró­pe Fas­hion Days. „Vid­no to nie­len v kla­sic­kom on­li­ne pre­da­ji, ale aj v ná­ku­pe cez in­te­li­gen­tné te­le­fó­ny," ho­vo­rí Šte­fan­ka a do­dá­va, že vla­ni sa us­ku­toč­ni­lo cez smar­tpho­ne ale­bo tab­let viac ako 9 % všet­kých ob­jed­ná­vok. Klub Fas­hion Days na to za­rea­go­val mo­bil­nou ap­li­ká­ciou pre iOS, kto­rá je ak­tuál­ne dos­tup­ná v App Sto­re.

Ako ďa­lej vy­plý­va zo šta­tis­tík Heu­re­ka.sk, stov­ky slo­ven­ských e-sho­pov po­nú­ka­jú ak­tuál­ne 40.000 pán­skych, 50.000 dám­skych a 12.000 det­ských dru­hov ob­le­če­nie. Ok­rem nich aj 110.000 rôz­nych mód­nych dopl­nkov a prib­liž­ne 22.000 dru­hov obu­vi.

Zdroj: Heureka.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter