IFS prináša CPM Lite na optimalizáciu dodávateľského reťazca v letectve a obrane

IFS, glo­bál­na spo­loč­nosť za­obe­ra­jú­ca sa vý­vo­jom pod­ni­ko­vých ap­li­ká­cií, vy­da­la pred­kon­fi­gu­ro­va­nú ver­ziu svoj­ho rie­še­nia ria­de­nia vý­kon­nos­ti pod­ni­ku (Cor­po­ra­te Per­for­man­ce Ma­na­ge­ment, CPM). To­to rie­še­nie bo­lo navr­hnu­té na op­ti­ma­li­zá­ciu do­dá­va­teľ­ské­ho re­ťaz­ca v le­tec­tve a ob­ra­ne.

Rie­še­nie CPM Li­te je nas­ta­ve­né tak, aby moh­lo byť uve­de­né do pre­vádz­ky pop­ri exis­tu­jú­cich in­for­mač­ných sys­té­moch za nie­koľ­ko dní a svoj vý­znam má naj­mä v ob­las­ti le­tec­tva a ob­ra­ny, kde z exis­tu­jú­cich zmlúv vy­plý­va po­žia­dav­ka na fun­kciu pod­ni­ko­vej vý­kon­nos­ti.

Rie­še­nie CPM Li­te po­nú­ka dis­plej vo for­me „kok­pi­tu" de­fi­no­va­ný pou­ží­va­te­ľom, kde sa mô­žu kľú­čo­vé uka­zo­va­te­le vý­kon­nos­ti sle­do­vať a me­rať pros­tred­níc­tvom ľah­ko či­ta­teľ­ných uka­zo­va­te­ľov, ako sú čí­sel­ní­ky a gra­fy. Fun­gu­je cez por­tá­lo­vé roz­hra­nie, kto­ré čer­pá dá­ta z ap­li­ká­cií a dá­to­vých skla­dov, a pos­ky­tu­je tak kom­plet­nú preh­ľad­nosť v rám­ci ce­lé­ho do­dá­va­teľ­ské­ho re­ťaz­ca. To­to rie­še­nie pred­chá­dza prí­pad­ným roz­po­rom me­dzi úlo­ha­mi pod­ni­ko­vej stra­té­gie a pre­vádz­ko­va­ním ob­cho­du v rám­ci do­dá­va­teľ­ské­ho re­ťaz­ca. Pou­ží­va­te­lia mô­žu vi­dieť met­ri­ku špe­ci­fic­kú pre šesť rôz­nych ria­dia­cich ro­lí vrá­ta­ne ope­ra­tí­vy, zá­kaz­ní­ka, do­dá­va­te­ľa, ob­sta­ra­nia a ná­kup­cu. Sú­bo­ry met­rík sú na zá­kla­de me­dzi­ná­rod­ných skú­se­nos­tí od­po­rú­ča­né or­ga­ni­zá­ciou Supp­ly Chain Coun­cil ako „best prac­ti­ce" SCORT (Supp­ly Chain Ope­ra­tions Re­fe­ren­ce) re­fe­renč­ný mo­del.

„Ve­rí­me, že CPM Li­te po­núk­ne je­di­neč­ný prís­tup k stra­té­gii a vý­kon­nos­ti, kto­rú štan­dard­ný nás­troj BI ne­mô­že pos­kyt­núť," uvie­dol Bren­dan Vig­gers, ve­dú­ci ria­de­nia vý­ro­by spo­loč­nos­ti IFS De­fen­ce. „Rie­še­nie CPM Li­te je navr­hnu­té tak, aby spo­loč­nos­tiam po­núk­lo me­chan­izmus plug-and-play na sle­do­va­nie a vy­ko­ná­va­nie ich úloh v rám­ci do­dá­va­teľ­ské­ho re­ťaz­ca. Ide o rie­še­nie, kto­ré mô­že byť nain­šta­lo­va­né za nie­koľ­ko dní a or­ga­ni­zá­ciám pri­ne­sie rých­lu náv­rat­nosť in­ves­tí­cií. Štan­dard­ný sú­bor pri­ná­ša tiež naj­lep­šie prie­my­sel­né prak­ti­ky a met­ri­ku na zlep­še­nie vý­kon­nos­ti, or­ga­ni­zá­ciám tak po­má­ha ná­zor­ne pred­viesť pri­da­nú hod­no­tu pre zá­kaz­ní­kov."

Zdroj: IFSOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter