Vyššie zisky a konkurencieschopnosť, to sú nové produkčné stroje Xerox

Po­čet vy­tla­če­ných fa­reb­ných strán vo sve­te kaž­do­roč­ne stú­pa. Xerox na da­ný trend rea­gu­je pred­sta­ve­ním dvoch no­vých pro­duk­čných tla­čo­vých rie­še­ní, kto­ré umož­ňu­jú pos­ky­to­va­te­ľom tla­čo­vých slu­žieb byť viac kon­ku­ren­cies­chop­ný­mi. Pre­dov­šet­kým im umož­nia reali­zo­vať luk­ra­tív­ne tla­čo­vé zá­kaz­ky vy­ža­du­jú­ce vy­so­kú tla­čo­vú kva­li­tu v kom­bi­ná­cii s tla­čou va­ria­bil­ných dát a ma­lých nák­la­dov. Či už sa jed­ná o tlač fo­tok­níh, di­rect mai­lu ale­bo ka­ta­ló­gov.

Pr­vé vý­sled­ky v praxiKrát­ko po uve­de­ní na trh pre­beh­la pr­vá in­šta­lá­cia v tla­čiar­ni Per­fect print servic­es s.r.o. v Pra­he. Ko­na­teľ spo­loč­nos­ti Li­bor Ku­bí­ček po in­šta­lá­cii no­vé­ho di­gi­tál­ne­ho tla­čo­vé­ho stro­ja uvie­dol, že „stro­jom J75 press od fir­my XEROX sme roz­ší­ri­li na­še vý­rob­né mož­nos­ti a vý­raz­ne po­sil­ni­li ka­pa­ci­tu. V spo­je­ní so špe­ciál­nym softwarom VIPP sme ze­fek­tív­ni­li a zdo­ko­na­li­li on-li­ne per­so­ni­fi­ká­ciu vrá­ta­ne ap­li­ká­cie bez­peč­nos­tných pr­vkov, kto­ré za­bra­ňu­jú ko­pí­ro­va­nie tla­čo­vín a po­nú­ka­jú vý­znam­nú pri­da­nú hod­no­tu, kto­rú oce­ňu­jú hlav­ne na­ši klien­ti. V spo­je­ní s off-li­ne do­kon­če­ním te­raz reali­zu­je­me aj tie naj­ná­roč­nej­šie zá­kaz­ky, kto­ré bo­li pred­tým do­mé­nou len of­se­to­vej tech­no­ló­gie."

Va­ria­bi­li­ta, flexibi­li­ta a auto­ma­ti­zá­cia
Tla­čo­vé sys­té­my Xerox Co­lor J75 a C75 po­nú­ka­jú ši­ro­kú šká­lu kon­fi­gu­rá­cií pre op­ti­mál­ne pot­re­by rôz­nych seg­men­tov. Vďa­ka to­mu náj­du up­lat­ne­nie u ko­mer­čných pos­ky­to­va­te­ľov tla­čo­vých slu­žieb, krea­tív­nych agen­túr, rep­rog­ra­fic­kých cen­tier, ale aj men­ších sub­jek­tov, kto­ré chcú vstú­piť na trh s tla­čo­vý­mi služ­ba­mi.

Obid­va tla­čo­vé sys­té­my dis­po­nu­jú no­vý­mi auto­ma­tic­ký­mi nás­troj­mi na kon­tro­lu tla­čo­vej kva­li­ty, pre­do­zad­nú re­gis­trá­ciu urý­chlu­jú­cu príp­ra­vu stro­ja a dát pred tla­čou zá­kaz­ky a za­is­ťu­jú jej opa­ko­va­teľ­nosť v ča­se pri za­cho­va­ní vy­so­kej kva­li­ty.

Xerox Co­lor J75
Pre seg­ment ko­mer­čných tla­čiar­ní je ur­če­ný pre­dov­šet­kým mo­del Xerox Co­lor J75. Stroj po­nú­ka vy­so­kú pro­duk­ti­vi­tu 75 strán za mi­nú­tu ne­zá­vis­le na pou­ži­tom mé­diu, pod­po­ru ši­ro­ké­ho spek­tra pot­la­či­teľ­ných mé­dií až do ploš­nej hmot­nos­ti 300g/mVy­so­ký stu­peň auto­ma­ti­zá­cie v ob­las­ti sprá­vy fa­rieb za­is­ťu­je ba­lí­ček Auto­ma­ted Co­lor Quali­ty Sui­te (ACQS), kto­rý kom­bi­nu­je in­li­ne spek­tro­fo­to­me­ter a so­fis­ti­ko­va­né softwaro­vé nás­tro­je na pres­nú rep­ro­duk­ciu fa­rieb s mi­ni­mál­nym po­die­lom zá­sa­hu zo stra­ny ob­slu­hy tla­čo­vé­ho stro­ja.

Štar­tu­je­me Xerox Co­lor C75
No­vý mo­del Xerox Co­lor C75 pat­rí me­dzi ideál­ne rie­še­nia v oka­mi­hu, ak chce­te za­čať po­nú­kať svo­je služ­by v ob­las­ti tla­čo­vých slu­žieb ale­bo pot­re­bu­je­te roz­vi­núť svo­je ak­ti­vi­ty v ob­las­ti di­gi­tál­nej tla­če. Tla­čo­vý stroj Xerox Co­lor C75 ga­ran­tu­je tlač rých­los­ťou 75 strán za mi­nú­tu na ne­na­tie­ra­né mé­diá a až 51 strán za mi­nú­tu na na­tie­ra­né mé­diá.

Tla­čo­vý sys­tém dis­po­nu­je pok­ro­či­lý­mi ske­no­va­cí­mi a ko­pí­ro­va­cí­mi fun­kcia­mi s mož­no­ťou pre­po­je­nia na rôz­ne workflow pre zvý­še­nie kon­ku­ren­cies­chop­nos­ti a ot­vo­re­nie no­vých mož­nos­tí ko­mu­ni­ká­cie so zá­kaz­ník­mi. Vo­li­teľ­ne je mož­né rie­še­nie na­po­jiť na mo­bil­né za­ria­de­nie a clou­do­vé úlo­žis­ká, ke­dy je mož­né pri­jí­mať tla­čo­vé zá­kaz­ky z rôz­nych mo­bil­ných za­ria­de­ní, ako je nap­rík­lad tab­let, smar­tpho­ne, atď.

Dos­tup­nosť
Pro­duk­čné tla­čo­vé rie­še­nia Xerox Co­lor J75 a C75 sú dos­tup­né u pre­daj­cov a par­tne­rov spo­loč­nos­ti Xerox ale­bo v pria­mom pre­da­ji. Viac in­for­má­cií náj­de­te na www.xerox.cz.

Zdroj: XeroxOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter