Nemecko: Stovky nespokojných zamestnancov Amazonu demonštrovali

Stov­ky pra­cov­ní­kov zná­me­ho inter­ne­to­vé­ho ob­cho­du Ama­zon v uto­rok de­monštro­va­li v ne­mec­kom mes­te Bad Her­sfeld, kde v jed­nej z cel­ko­vo sied­mich ne­mec­kých po­bo­čiek pra­cu­je oko­lo tri­ti­síc ľu­dí. Za­mes­tnan­ci priš­li vy­jad­riť nes­po­koj­nosť s pra­cov­ný­mi pod­mien­ka­mi, kto­ré sa na nie­koľ­kých ro­ko­va­niach me­dzi od­bor­mi a ma­naž­men­tom ne­po­da­ri­lo vy­rie­šiť. Od­bo­rá­ri pre­to plá­nu­jú aj štrajk, kto­ré­ho ter­mín eš­te nie je zná­my. Kon­com ap­rí­la je však v plá­ne ďal­šia de­monštrá­cia v Bad Her­sfel­de.

Ne­mec­ký Ama­zon od feb­ruára če­lí veľ­ké­mu škan­dá­lu, keď na ve­rej­nosť pre­ni­kol do­ku­ment zob­ra­zu­jú­ci ši­ka­no­va­nie je­ho pra­cov­ní­kov po­chá­dza­jú­cich z ju­hu Euró­py za­mes­tnan­ca­mi ochran­ky, kto­rých znač­ka ob­le­če­nia je spá­ja­ná s prívr­žen­ca­mi neo­na­ciz­mu. Spo­loč­nosť rea­go­va­la zme­nou bez­peč­nos­tnej služ­by.

Ama­zon vzni­kol v ro­ku 1994 v ame­ric­kom Seatt­li a svo­je po­boč­ky má v de­via­tich kra­ji­nách sve­ta. V sú­čas­nos­ti je naj­väč­ším inter­ne­to­vým ob­cho­dom na sve­te a pre­dá­va ši­ro­ký sor­ti­ment to­va­ru.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter