Školstvo: Registre sprehľadnia informácie o vysokých školách

Pod­rob­né úda­je o vy­so­kých ško­lách, ich štu­dij­ných od­bo­roch a štu­dij­ných prog­ra­moch up­ra­ví vy­hláš­ka mi­nis­ter­stva škol­stva o re­gis­troch štu­dij­ných od­bo­rov, štu­dij­ných prog­ra­mov a vy­so­kých škôl. Vy­hláš­ka bu­de ob­sa­ho­vať aj pod­rob­nos­ti tý­ka­jú­ce sa štruk­tú­ry, for­my, spô­so­bu a le­ho­ty za­pi­so­va­nia úda­jov do re­gis­trov, in­for­mo­val ho­vor­ca mi­nis­tra škol­stva Mi­chal Ka­li­ňák. Ma­te­riál rea­gu­je na us­ta­no­ve­nie zá­ko­na o vy­so­kých ško­lách, kto­ré up­ra­vu­je s účin­nos­ťou od 1. sep­tem­bra 2013 ok­rem iné­ho aj vy­tvo­re­nie tých­to re­gis­trov. Re­zort dnes pred­lo­žil návrh vy­hláš­ky na me­dzi­re­zor­tné pri­po­mien­ko­vé ko­na­nie.

Kým re­gis­ter štu­dij­ných od­bo­rov bu­de su­ma­ri­zo­vať zoz­nam štu­dij­ných od­bo­rov a viesť evi­den­ciu ak­re­di­tá­cií ha­bi­li­tač­ných a inau­gu­rač­ných ko­na­ní, re­gis­ter štu­dij­ných prog­ra­mov za­bez­pe­čí in­for­má­cie o pos­ky­to­va­ných štu­dij­ných prog­ra­moch. Širo­ká ve­rej­nosť, mi­nis­ter­stvo škol­stva, ako aj Ak­re­di­tač­ná ko­mi­sia bu­dú môcť zá­ro­veň z tej­to da­ta­bá­zy úda­jov zís­ka­vať pot­reb­né in­for­má­cie sú­vi­sia­ce s ak­re­di­tá­ciou štu­dij­ných prog­ra­mov.

Zhro­maž­ďo­va­nie a sprís­tup­ňo­va­nie úda­jov o vy­so­kej ško­le, čle­noch sa­mos­práv­nych or­gá­nov vy­so­kej ško­ly, čle­noch správ­nej ra­dy ve­rej­nej vy­so­kej ško­ly a sa­mos­práv­nych or­gá­noch fa­kúlt pri­ne­sie re­gis­ter vy­so­kých škôl. Bu­de in­for­mo­vať aj o pro­rek­to­roch, ve­dú­cich za­mes­tnan­coch vy­so­kej ško­ly, pro­de­ka­noch, ve­dú­cich za­mes­tnan­coch sú­čas­tí vy­so­kej ško­ly. V re­gis­tri bu­dú aj úda­je pre pot­re­by šta­tis­tic­ké­ho zis­ťo­va­nia a exter­ných sys­té­mov za­bez­pe­čo­va­nia kva­li­ty.

Tie­to re­gis­tre vy­tvo­ria väč­ší pries­tor na zís­ka­va­nie kva­lit­nej­ších in­for­má­cií o vy­so­kých ško­lách a nás­led­ne kva­li­fi­ko­va­nej­šie roz­ho­do­va­nie. "Všet­ky tie­to in­for­má­cie sú nes­mier­ne dô­le­ži­té nie­len na kon­tro­lu, ale aj ope­ra­tív­ne vy­hod­no­co­va­nie dát, po­rov­ná­va­nie a prá­cu s ak­tuál­ny­mi preh­ľad­mi," uvie­dol mi­nis­ter škol­stva Du­šan Čap­lo­vič. Re­gis­tre bu­dú sú­čas­ťou in­for­mač­ných sys­té­mov, kto­ré pre­vádz­ku­je mi­nis­ter­stvo, res­pek­tí­ve je­ho or­ga­ni­zá­cia v rám­ci Dá­to­vé­ho cen­tra a Re­zor­tné­ho in­for­mač­né­ho sys­té­mu.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter