KROS: počet používateľov sa vyšplhal na viac ako 74 000

Pri pre­da­ji sof­tvé­ru o je­ho ús­peš­nos­ti roz­ho­du­jú sa­mot­ní pou­ží­va­te­lia a ich spo­koj­nosť. Od­ra­zom to­ho, ako sú spo­koj­ní pou­ží­va­te­lia sof­tvé­ru KROS, je ich opa­ko­va­ný me­dzi­roč­ný ná­rast. Pos­led­né sčí­ta­nie pou­ží­va­te­ľov pop­red­né­ho eko­no­mic­ké­ho, sta­veb­né­ho a zna­lec­ké­ho sof­tvé­ru pre­beh­lo k 31. mar­cu 2013. Op­ro­ti rov­na­ké­mu ob­do­biu v mi­nu­lom ro­ku doš­lo opäť k zvý­še­niu cel­ko­vé­ho poč­tu pou­ží­va­te­ľov, ten­tok­rát o 4,9 %. Cel­ko­vo spo­loč­nosť KROS evi­du­je už vy­še 74 000 pou­ží­va­te­ľov, kto­rí si za­kú­pi­li je­den z ich prog­ra­mov!

Spo­loč­nosť KROS a.s. si už 18 ro­kov bu­du­je svoj sil­ný tím za­mes­tnan­cov a kva­lit­ným pro­duk­tom si udr­žu­je po­zí­ciu líd­ra v seg­men­te ba­lí­ko­vé­ho eko­no­mic­ké­ho a sta­veb­né­ho sof­tvé­ru v SR. Naj­väč­ší zá­ujem bol v ob­do­bí od 1.4.2012 do 31.3.2013 o prog­ram AL­FA plus - jed­no­du­ché úč­tov­níc­tvo, kto­ré­mu za sle­do­va­né ob­do­bie pri­bud­lo 1 156 pou­ží­va­te­ľov. Naj­väč­ší per­cen­tuál­ny ná­rast do­sia­hol prog­ram OME­GA - pod­voj­né úč­tov­níc­tvo (o 1 136 pou­ží­va­te­ľov, 7,9 %).

Od ro­ku 1995 spo­loč­nosť KROS po­nú­ka zá­kaz­ní­kom sof­tvé­ro­vé rie­še­nia na naj­vyš­šej úrov­ni, kto­ré po­má­ha­jú napĺňať ich pot­re­by. Ako je­di­ný vý­rob­ca ba­lí­ko­vé­ho sof­tvé­ru zís­kal už 3x oce­ne­nie Slo­vak Gold (prog­ra­my OME­GA, OLYMP a CEN­KROS plus) a 1x oce­ne­nie Grand Prix Slo­vak Gold.

Širo­ká ve­rej­nosť poz­ná aj voľ­ne ší­ri­teľ­ný prog­ram Da­ňo­vé priz­na­nia, kto­rý kaž­dý rok po­má­ha de­siat­kam ti­síc da­ňo­vých pop­lat­ní­kov pri vy­pĺňa­ní tla­čív. Ob­ľú­be­né sú aj ďal­šie bez­plat­né prog­ra­my PSČ - poš­tov­né sme­ro­va­cie čís­la ale­bo prak­tic­ký ka­len­dár a pri­po­mien­ko­vač ME­NI­NY.

Spo­loč­nosť KROS prip­ra­vu­je svo­je pro­duk­ty s naj­vyš­šou sta­ros­tli­vos­ťou a napĺňa tak svoj slo­gan Sof­tvér pre ľu­dí.

Zdroj: KROSOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter