AVG Technologies: českí zamestnanci postupujú na kľúčové firemné pozície

AVG Tech­no­lo­gies (NY­SE: AVG), pos­ky­to­va­teľ inter­ne­to­vej a mo­bil­nej bez­peč­nos­ti, súk­ro­mia a op­ti­ma­li­zá­cie pre 146 mi­lió­nov ak­tív­nych pou­ží­va­te­ľov, ozna­mu­je po­vý­še­nie dvoch zo svo­jich če­ských za­mes­tnan­cov na no­vé po­zí­cie. Lu­káš Raš­ka bol vy­me­no­va­ný na po­zí­ciu Glo­bal Sa­les Di­rec­tor a Jiří Kro­páč je no­vým ve­dú­cim ví­ru­so­vé­ho la­bo­ra­tó­ria AVG.

Lu­káš Raš­ka pra­cu­je v AVG Tech­no­lo­gies tri ro­ky. Do ok­tób­ra 2012 mal ako Sa­les Di­rec­tor na sta­ros­ti ob­chod­né ak­ti­vi­ty v Čes­ku, na Slo­ven­sku a v re­gió­ne stred­nej a vý­chod­nej Euró­py. Na svo­jej no­vej po­zí­cii je zod­po­ved­ný za ce­los­ve­to­vé ob­chod­né ak­ti­vi­ty AVG, ok­rem USA, Veľ­kej Bri­tá­nie a Aus­trá­lie. Me­dzi je­ho úlo­hy pat­rí sta­rať sa o pria­me a ne­pria­me pre­daj­né ka­ná­ly, ak­vi­zič­nú čin­nosť a sta­ros­tli­vosť o exis­tu­jú­cich par­tne­rov, dis­tri­bú­to­rov, pre­daj­cov a zá­kaz­ní­kov. Do svo­jej no­vej ro­le Lu­káš pri­ná­ša 17-roč­né pro­fe­sij­né skú­se­nos­ti. Kým pri­šiel do AVG, ve­no­val sa Lu­káš šesť ro­kov pre­da­ju a mar­ke­tin­gu v spo­loč­nos­ti Dell a šty­ri ro­ky v IDC. Lu­káš štu­do­val ob­chod­ný ma­naž­ment na Vy­so­kej ško­le eko­no­mic­kej v Pra­he.

Jiří Kro­páč pra­cu­je v AVG Tech­no­lo­gies od de­cem­bra 2005. Pred viac ako sied­mi­mi rok­mi nas­tú­pil na po­zí­ciu pra­cov­ní­ka tech­nic­kej pod­po­ry so špe­cia­li­zá­ciou na ví­ru­so­vé in­ci­den­ty. V ro­ku 2007 sa stal špe­cia­lis­tom na ví­ru­so­vú ana­lý­zu, kde bol zod­po­ved­ný za vý­skum a ana­lý­zu malwaru. O dva ro­ky nes­kôr bol vy­me­no­va­ný na se­niorskú po­zí­ciu Špe­cia­lis­tu na ví­ru­so­vú ana­lý­zu a v ro­ku 2010 na po­zí­ciu Ar­chi­tekt. Ako no­vý šéf ví­ru­so­vé­ho la­bo­ra­tó­ria AVG je Jiří zod­po­ved­ný za ve­de­nie vý­skum­né­ho la­bo­ra­tó­ria AVG, kto­ré sa za­obe­rá od­ha­ľo­vá­ním a vý­sku­mom po­ten­ciál­nych hro­zieb na inter­ne­te, vý­vo­jom anti­ví­ru­so­vých stra­té­gií a ochra­nou inter­ne­to­vých pou­ží­va­te­ľov pred ky­berzlo­čin­ca­mi. Jiří štu­do­val od­bor Po­čí­ta­čo­vé sys­té­my na Vy­so­kej ško­le po­ly­tech­nic­kej v Jih­la­ve.

„Sme ra­di, že sa na­ši za­mes­tnan­ci vy­ví­ja­jú v rám­ci na­šej spo­loč­nos­ti, a že mô­že­me ozná­miť no­vé po­zí­cie Lu­ká­ša a Jiřího. Oba­ja ma­jú bo­ha­té a uži­toč­né skú­se­nos­ti, vďa­ka kro­rým sú pre svo­je ro­le tý­mi pra­vý­mi. V prie­be­hu up­ly­nu­lých troch ro­kov Lu­káš preu­ká­zal svo­je ma­na­žér­ske schop­nos­ti a ob­chod­ný ta­lent, a pre­to ve­rí­me, že prá­ve on je vhod­ným člo­ve­kom, kto­rý bu­de spo­loč­nosť rep­re­zen­to­vať v za­hra­ni­čí, a tiež roz­ví­jať jej za­hra­nič­né ob­chod­né ak­ti­vi­ty," ho­vo­rí o no­vom vy­me­no­va­ní John Gia­mat­teo, COO AVG Tech­no­lo­gies. „Roz­hod­li sme sa tak­tiež zu­žit­ko­vať Jiřího vý­skum­né a ana­ly­tic­ké schop­nos­ti na ve­de­nie náš­ho ví­ru­so­vé­ho la­bo­ra­tó­ria. Ve­rí­me, že je­ho zna­los­ti, skú­se­nos­ti a nad­še­nie bu­dú veľ­kým prí­no­som pre ďal­šie sme­ro­va­nie AVG Vi­rus­La­bu," do­dá­va Gia­mat­teo.

Zdroj: AVG TechnologiesOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter