SAP: Nový Partner Manager pre strednú a východnú Európu

Spo­loč­nosť SAP vy­me­no­va­la no­vé­ho šé­fa pre eko­sys­tém a pre­daj­né ka­ná­ly v re­gió­ne stred­nej a vý­chod­nej Euró­py (CEE). Stal sa ním Dr. Sta­no Šimůnek, kto­rý je zod­po­ved­ný za ria­de­nie par­tne­rov spo­loč­nos­ti SAP, ako aj za pod­po­ru ich SAP pre­daj­ných ak­ti­vít. V sú­čas­nos­ti má SAP v re­gió­ne prib­liž­ne 190 par­tner­ských spo­loč­nos­tí.

Sta­no Šimůnek má vy­ni­ka­jú­ce zna­los­ti o me­dzi­ná­rod­ných pod­ni­ka­teľ­ských ak­ti­vi­tách SAP, glo­bál­ne­ho líd­ra v ob­las­ti pod­ni­ko­vých in­for­mač­ných sys­té­mov. Pred prí­cho­dom do spo­loč­nos­ti pô­so­bil ako vice­pre­zi­dent Cen­ter of Exce­len­ce SAP v Ness Tech­no­lo­gies CEE. Ok­rem to­ho v mi­nu­los­ti za­stá­val ma­na­žér­ske po­zí­cie v spo­loč­nos­ti De­loit­te, kde pra­co­val de­sať ro­kov v ob­las­ti po­ra­den­stva pre pro­duk­ty SAP vo Švaj­čiarsku a v zá­pad­nej Euró­pe.
„Úspech na­šich par­tne­rov v re­gió­ne je roz­ho­du­jú­ci pre ús­pech spo­loč­nos­ti SAP," po­ve­dal Sta­no Šimůnek. „Me­dzi mo­je prio­ri­ty pat­rí po­sil­ne­nie par­tner­ské­ho eko­sys­té­mu z hľa­dis­ka ob­chod­nej vý­kon­nos­ti, ako aj roz­voj zruč­nos­tí a kom­pe­ten­cií v ob­las­ti ino­vá­cií SAP. To sa tý­ka pre­dov­šet­kým plat­for­my SAP HA­NA a mo­bil­ných rie­še­ní."

Pria­mym na­dria­de­ným Sta­na Šimůnka je Si­mon Ka­lu­ža, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ SAP pre stred­nú a vý­chod­nú Euró­pu. Je­ho pred­chod­com bol Fo­kion An­ge­lo­pou­los, kto­rý te­raz ria­di pre­daj sof­tvé­ru tre­tích strán pre re­gión SAP South, kto­rý za­hŕňa kra­ji­ny Py­re­nej­ské­ho po­los­tro­va, Ta­lian­sko, Gréc­ko, Tu­rec­ko a Iz­rael.

Sta­no Šimůnek ab­sol­vo­val uni­ver­zit­né štú­dium na Slo­ven­sku a v Ra­kús­ku, ho­vo­rí tro­ma cu­dzí­mi ja­zyk­mi. V súk­rom­nom ži­vo­te sa ve­nu­je pre­dov­šet­kým ro­di­ne, me­dzi je­ho naj­väč­šie hob­by pa­tria hor­ská cyk­lis­ti­ka a fo­tog­ra­fo­va­nie.

Zdroj: SAPOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter