Produkty z bielej techniky LG pre rok 2013

F94A8RDH.jpg Spo­loč­nosť LG Elec­tro­nics pred­sta­vi­la svo­je naj­nov­šie pro­duk­ty z bie­lej tech­ni­ky. Uží­va­te­ľov pro­duk­ty za­uj­mú nie­len svo­jou vý­ni­moč­nos­ťou, ale aj uni­kát­nym di­zaj­nom. Me­dzi pro­duk­tmi bo­la pred­sta­ve­ná par­ná práč­ka F12495BDSA, kto­rá do­sa­hu­je účin­nos­ti až A+++-40%, vlaj­ko­vá loď chlad­nič­ky Lan­cas­ter, či pl­ne auto­ma­tic­ký ro­bo­tic­ký vy­sá­vač Hom-Bot.

  Práč­ky, su­šič­ky
LG Elec­tro­nics pred­sta­vil, ako pr­vý v Euró­pe, par­nú práč­ku LG F12495BDSA s    ener­ge­tic­kou účin­nos­ťou A+++-40%. Ta­to práč­ka ob­sa­hu­je je­di­neč­ný Di­rect Dri­ve mo­tor na, kto­rý je 10 roč­ná zá­ru­ka. Me­dzi ďal­ší pred­sta­ve­ný pro­dukt pat­rí hyb­rid­ná kom­bi­ná­cia práč­ky asu­šič­ky LG F94A8RDH. Je vý­ni­moč­ná tým, že ako je­di­ná na sve­te po­nú­ka dve mož­nos­ti do­by su­še­nia v zá­vis­los­ti na po­žia­dav­ku ús­po­ry elek­tric­kej ener­gie. Sú­bež­ne s tým­to mo­de­lom bo­la na trh uve­de­ná aj no­vá hyb­rid­ná su­šič­ka s te­pel­ným čer­pad­lom LG RC9055AP2Z, kto­rá ako je­di­ná na sve­te po­nú­ka ka­pa­ci­tu až 9 kg.

Umý­vač­ka ria­du D1484CF
No­vý mo­del umý­vač­ky ria­du LG D1484CF pou­ží­va na umý­va­nie pa­ru, tak ako jej pred­chod­co­via. Umý­va­nie je tak ti­ché, eko­lo­gic­ké a eš­te lep­šie, než u kon­ven­čných umý­va­čiek ria­du. Pou­ží­va tech­no­ló­giu TrueS­team™, kto­rá pri­ná­ša eš­te lep­šie vý­sled­ky umý­va­nia za krat­ší čas a s niž­šou spot­re­bou elek­tric­kej ener­gie. Do­sa­hu­je ju aj za pou­ži­tia In­ver­ter Di­rect Dri­ve mo­to­ru. No­vá umý­vač­ka je vy­ba­ve­ná ra­dom ino­va­tív­nych fun­kcií, kto­ré za­is­ťu­jú pl­ný kom­fort. 

„Som hr­dý na to, že ten­to rok mô­že­me pred­sta­viť do­má­ce spot­re­bi­če, kto­ré svo­jou ino­va­tív­nos­ťou a fun­kcia­mi pred­sta­vu­jú na sú­čas­nom tr­hu pok­ro­ko­vé rie­še­nia v ob­las­ti bie­lej tech­ni­ky," po­ve­dal Mar­tin Ma­lý, tla­čo­vý ho­vor­ca LG Elec­tro­nics CZ.

Chlad­nič­ky
Ten­to rok sa uve­die na trh ce­lá mo­de­lo­vá ra­da NO FROST, kde vlaj­ko­vou lo­ďou bu­de DID (Door-In-door) mo­del Lan­cas­ter s ozna­če­ním LG GS9366­NECZ. Me­dzi za­ují­ma­vé pro­duk­ty ur­či­te pat­rí aj LCEP mo­del LG GBB539NSCFE kto­rý vďa­ka LG tech­no­ló­giám do­siah­ne eš­te lep­šej ener­ge­tic­kej účin­nos­ti.

Ro­bo­tic­ké vy­sá­va­če Hom-Bot
LG Elec­tro­nics ten­to rok pri­ne­sie hneď nie­koľ­ko ro­bo­tic­kých vy­sá­va­čov, ale tech­no­lo­gic­ky naj­vys­pe­lej­ší mo­del LG VR62701LVMB pat­rí me­dzi špič­ku na tr­hu. Je­ho vý­ni­moč­nosť je v je­ho in­te­li­gen­tnej na­vi­gá­cii, kto­rá z ne­ho ro­bí sku­toč­né­ho ro­bo­ta. Pou­ží­va k to­mu hneď nie­koľ­ko sen­zo­rov a me­tód na­vi­go­va­nia. Je­ho účin­nosť vy­sá­va­nia do­sa­hu­je až 94% (pod­ľa ty­pu pod­la­hy) a na jed­no na­bi­tie, kto­ré tr­vá len 3 ho­di­ny do­ká­že vy­sá­vať ce­lých 100 mi­nút. Vďa­čí za to veľ­mi kva­lit­nej Li-PB ba­té­rii.

Zdroj: LG ElectronicsOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter