Nová športová TV stanica v ponuke MAX multimedia

Te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor SWAN obo­ha­til po­nu­ku špor­to­vých sta­níc o no­vý te­le­víz­ny ka­nál Auto, mo­tor a šport CZ. No­vá TV sta­ni­ca roz­ši­ru­je bo­ha­té za­stú­pe­nie špor­to­vé­ho ob­sa­hu v služ­be MAX mul­ti­me­dia a po­te­ší kaž­dé­ho mu­ža.

Fa­nú­ši­kov áut a špor­tu už od TV neodtr­hne­te. Auto, mo­tor a šport CZ po­nú­ka bo­ha­tý prog­ram zo sve­ta auto­mo­bi­lov a mo­to­ris­tic­kých špor­tov. V blíz­kej bu­dúc­nos­ti ho náj­de­te aj v TV ar­chí­ve. No­vin­ka je za­ra­de­ná do ba­lí­ka Viac zá­ba­vy a ba­lí­ka Max, pre no­vých i exis­tu­jú­cich zá­kaz­ní­kov je dos­tup­ná od 1. ap­rí­la.

MAX mul­ti­me­dia po­nú­ka lo­kál­ne a za­hra­nič­né špor­to­vé te­le­víz­ne sta­ni­ce. Ok­rem no­vé­ho ka­ná­lu Auto, mo­tor a šport CZ v po­nu­ke služ­by náj­de­te aj Euros­port, Euros­port 2, No­va Sport, Sport 1, Sport 2, Sport 5 a Slo­vak Sport. Vy­bra­né sta­ni­ce sú dos­tup­né i v HD roz­lí­še­ní.

Zdroj: SWANOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter