Notebook Toshiba Satellite U840W získal ocenenie red dot award za vynikajúci dizajn

Tos­hi­ba Euro­pe GmbH ozna­mu­je, že no­te­book Sa­telli­te U840W zís­kal pres­tíž­nu ce­nu "red dot award: pro­duct de­sign 2013". Čle­no­via po­ro­ty oce­ni­li exce­lent­ný di­zajn no­te­boo­ku pos­ta­ve­ný na for­má­te dis­ple­ja s po­me­rom strán 21:9 a pou­ži­tie vy­so­ko kva­lit­ných ma­te­riá­lov. Oce­ne­nie red dot je už dru­há pres­tíž­na ce­na pre Sa­telli­te U840W. Pred nie­koľ­ký­mi týž­dňa­mi dos­tal ten­to no­te­book oce­ne­nie iF pro­duct de­sign award.

Kom­pakt­ný di­zajn a vy­ni­ka­jú­ca pou­ži­teľ­nosť
Po­ro­tu pres­ved­čil vy­ni­ka­jú­ci di­zajn Sa­telli­te U840W. S hrúb­kou iba 20,8 mm a hmot­nos­ťou iba 1,57 kg je Sa­telli­te U840W pr­vý no­te­book na sve­te, u kto­ré­ho je pou­ži­tý TruB­ri­te® dis­plej s uh­lo­prieč­kou 36,6 cm (14,4") for­má­tu Ci­ne­ma­tic s po­me­rom strán 21:9 (rov­na­ký po­mer, aký pou­ží­va­jú fil­mo­vé plát­na). Vďa­ka in­teg­ro­va­ným vy­so­ko kva­lit­ným ste­reo rep­ro­duk­to­rom har­man kar­don®, kto­ré dopĺňa tech­no­ló­gia SRS Pre­mium Sound 3D, pos­ky­tu­je Sa­telli­te U840W sku­toč­ne vy­ni­ka­jú­ci mul­ti­me­diál­ny zá­ži­tok. Sa­telli­te U840W vy­ze­rá krás­ne so svo­jou po­zo­ru­hod­nou povr­cho­vou úp­ra­vou, kto­rá kom­bi­nu­je na ve­ku dis­ple­ja a vnú­tor­nej stra­ne strie­bor­ný hli­ník s po­hodl­ným ma­te­riá­lom vy­vo­lá­va­jú­cim do­jem hne­dé tka­né textí­lie. Je­ho úžas­ná, fa­reb­ne zla­de­ná níz­ka klá­ves­ni­ca s pod­svie­te­ním umož­ňu­je po­hodl­né pí­sa­nie aj za zní­že­ných sve­tel­ných pod­mie­nok.

Zdroj: Toshiba EuropeOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter