Disk Toshiba STOR.E Slim získal za dizajn cenu red dot award: product design 2013

Tos­hi­ba Euro­pe GmbH (TEG), di­ví­zia Sto­ra­ge ozna­mu­je, že exter­ný pev­ný disk STOR.E Slim zís­kal me­dzi­ná­rod­ne uz­ná­va­né oce­ne­nie red dot de­sign award. Ino­vá­cie spo­loč­nos­ti Tos­hi­ba za­pô­so­bi­li na 37 od­bor­ných po­rot­cov sú­ťa­že "Red Dot Award: pro­duct de­sign 2013". Čle­no­via po­ro­ty hod­no­ti­li v tom­to roč­ní­ku sú­ťa­že 4662 pro­duk­tov v 19tich rôz­nych ka­te­gó­riách. Len tie naj­lep­šie dos­ta­li na zá­kla­de svoj­ho di­zaj­nu ce­nu red dot.

STOR.E Slim je naj­men­ší a naj­ten­ší pre­nos­ný pev­ný disk Tos­hi­ba. Slú­ži pou­ží­va­te­ľom ako vy­so­ko­ka­pa­cit­né 500 GB1 úlo­žis­ko s fun­kciou zá­lo­ho­va­nia. STOR.E Slim má ele­gant­ný di­zajn z brú­se­né­ho hli­ní­ka, k dis­po­zí­cii je v čier­nej ale­bo strie­bor­nej far­be. Ten­to disk je jed­ným z naj­ten­ších, naj­ľah­ších a naj­men­ších svoj­ho dru­hu na tr­hu - s dĺžkou 107 mm, šír­kou 75 mm a vý­škou iba 9 mm je ideál­nym za­ria­de­ním pre uk­la­da­nie dát na ces­tách. S je­ho plug and play tech­no­ló­giou mô­žu pou­ží­va­te­lia zá­lo­ho­vať svo­je cen­né dá­ta rých­lo a ľah­ko.

Ten­to pev­ný disk je veľ­mi ma­lý, ale mô­že sa poch­vá­liť ka­pa­ci­tou 500GB. STOR.E Slim je schop­ný ulo­žiť až 142.000 di­gi­tál­nych fo­tog­ra­fií ale­bo 131.000 di­gi­tál­nych hu­dob­ných sú­bo­rov, prí­pad­ne 410 di­gi­tál­nych fil­mov2. S tý­mi­to vlas­tnos­ťa­mi mô­žu mať aj sku­toč­ní di­gi­tál­ny nad­šen­ci zá­lo­hu ce­lej svo­jej di­gi­tál­nej kniž­ni­ce vo svo­jej ak­tov­ke, ka­bel­ke ale­bo do­kon­ca vrec­ku.

Dr. Pe­ter Zec, ini­ciá­tor a ge­ne­rál­ny ria­di­teľ pro­jek­tu red dot, pou­ká­zal na to, že pô­so­bi­vý di­zajn a eko­no­mic­ký ús­pech idú dnes ru­ka v ru­ke: „Ví­ťaz­né pro­duk­ty Red Dot Award: pro­duct de­sign 2013 sú prie­kop­ník­mi vy­so­ko vy­vi­nu­tej konštruk­čnej kul­tú­ry a prie­my­sel­né­ho di­zaj­nu. V tých­to dňoch je čo­raz ťaž­šie od­lí­šiť prep­ra­co­va­nosť jed­not­li­vých vý­rob­kov. Čas­to sa lí­šia len v drob­ných de­tai­loch. Av­šak ví­ťaz­né pro­duk­to­vé skvos­ty preš­li tes­tom kri­tic­kých očí me­dzi­ná­rod­nej po­ro­ty red dot a do­ká­za­li tak, že len tak nez­miz­nú v da­ve a bu­dú dôs­toj­ne stáť v glo­bál­nej kon­ku­ren­cii. "

Oce­ne­nie red dot de­sign award
De­sign Zen­trum Nordr­hein Wes­tfa­len vy­tvo­ri­lo s red dot de­sign award jed­nu z me­dzi­ná­rod­ne naj­uz­ná­va­nej­ších sú­ťa­ží. Ce­na "red dot" sa etab­lo­va­la ako jed­na z naj­vyh­ľa­dá­va­nej­ších zna­čiek kva­li­ty vy­ni­ka­jú­ce­ho sve­to­vé­ho di­zaj­nu.

Zen­trum Nordr­hein Wes­tfa­len zob­ra­zí oce­ne­né pro­duk­ty v red dot de­sign mú­zeu po do­bu mi­ni­mál­ne jed­né­ho ro­ka.

Viac in­for­má­cií o sú­ťa­ži náj­de­te tu: www.red-dot.de/press

Zdroj: Toshiba EuropeOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter