ČR: Ako pohodlne vyriešiť dochádzku zamestnancov aj plánovanie smien

Nák­la­dy na za­městnan­ce čas­to před­sta­vu­jí jed­nu z největších po­lo­žek roz­poč­tu ma­lých i vel­kých fi­rem. S oh­lí­dá­ním mzdo­vých nák­ladů může efek­tivně po­mo­ci přes­ná evi­den­ce do­cház­ky spo­lečně s efek­tiv­ním plá­no­vá­ním směn. Mo­der­ní do­cház­ko­vé sys­té­my vám sou­časně dí­ky pro­po­je­ní s přís­tu­po­vý­mi sys­té­my po­mo­hou za­bez­pe­čit přís­tup do různých čás­tí bu­dov na zá­kladě op­rávnění kon­krét­ní­ho za­městnan­ce. Po­ra­dí­me vám, ja­ké vlas­tnos­ti by měl mít do­cház­ko­vý sys­tém, aby vám co ne­je­fek­tivněji po­mohl s řeše­ním do­cház­ky ve firmě.

1. Otisk pr­stu mís­to kar­ty

Mno­ho fi­rem ještě stá­le vy­uží­vá pro evi­den­ci příchodů a od­chodů za­městnanců či­po­vou kar­tu ne­bo či­po­vý přívěšek. Mo­der­ní sys­té­my v dneš­ní době již na­bí­zí iden­ti­fi­ka­ci for­mou bio­me­trie, te­dy napřík­lad otis­kem pr­stu. Při po­rov­ná­ní s či­po­vou kar­tou ne­bo přívěškem je to­to řeše­ní po­hodlnější i bez­pečnější. „Či­po­vou kar­tu může­te snad­no za­po­me­nout do­ma ne­bo ji ztra­tit, za­tím­co otisk pr­stu má­te u se­be neus­tá­le. Bio­met­ric­ké­mu řeše­ní pod­le na­šich údajů v sou­čas­nos­ti dá­vá před­nost již 85 % fi­rem," sdělil Jiří Ha­lou­sek, ředi­tel spo­leč­nos­ti IRe­Soft, kte­rá vy­ví­jí do­cház­ko­vý a přís­tu­po­vý sys­tém Al­ve­no. „Otisk pr­stu je na­víc ne­mož­né zfal­šo­vat, ztra­ce­nou kar­tu může snad­no zneu­žít ne­po­vo­la­ná oso­ba," do­dal Ha­lou­sek.

2. Snad­né plá­no­vá­ní směn

Ses­ta­vit správně plán směn či slu­žeb může být dí­ky chyt­ré­mu do­cház­ko­vé­mu sys­té­mu hrač­ka. Ap­li­ka­ce do­ká­že na zá­kladě za­da­ných údajů a na­de­fi­no­va­ných pra­cov­ních sku­pin auto­ma­tic­ky vy­ge­ne­ro­vat roz­pi­sy slu­žeb, kte­ré zoh­led­ňu­jí ča­sy a dél­ky směn, přes­táv­ky i děle­ní příp­latků. Za­hr­nu­ty mo­hou být i plá­no­va­né do­vo­le­né. Nap­lá­no­va­né smě­ny pak sys­tém do­ká­že snad­no po­rov­nat se sku­tečně za­zna­me­na­nou do­cház­kou a vy­zna­čit od­chyl­ky. Zvol­te si pro­to ta­ko­vý sys­tém, kte­rý kromě evi­den­ce do­cház­ky na­bí­zí i po­hodl­né plá­no­vá­ní směn či slu­žeb.

3. Neus­tá­lý přeh­led

Me­zi největší vý­ho­dy do­cház­ko­vých a přís­tu­po­vých sys­témů patří neus­tá­lý přeh­led. Kromě zá­znamů o přícho­du a od­cho­du všech za­městnanců je mož­né kdy­ko­li zjis­tit, kdo je právě příto­men na pra­co­viš­ti. Zá­ro­veň je zde za­zna­me­nán vstup do bu­do­vy i kon­krét­ní mís­tnos­ti chráněné iden­ti­fi­kač­ním sys­té­mem, kte­rý bez auto­ri­za­ce po­mo­cí otis­ku prstů ne­bo či­pu ne­pus­tí neop­rávněnou oso­bu dá­le. Otevření dveří do hlí­da­ných pros­tor je tak neus­tá­le pod kon­tro­lou a vel­mi snad­no lze zjis­tit, kdo v kon­krét­ní době za­bez­pe­če­né dveře otevřel. V případě auto­ri­za­ce otis­kem pr­stu se na­víc nemůže do­tyč­ná oso­ba vy­mlou­vat, že doš­lo ke zneu­ži­tí je­jí či­po­vé kar­ty ne­bo přívěšku.

4. Po­hodl­ná tvor­ba pod­kladů pro mzdy

Vel­mi prak­tic­kou fun­kci do­cház­ko­vých sys­témů před­sta­vu­je mož­nost expor­to­vat za­zna­me­na­ná da­ta přímo do mzdo­vých prog­ramů. Dí­ky pro­po­je­ní prog­ramů je te­dy mož­né u za­městnanců od­měňo­va­ných ho­di­no­vou mzdou pro­vádět vý­měru pla­tu auto­ma­tic­ky. Sys­tém do­ká­že vy­hod­no­tit i prá­ci o svát­cích ne­bo během noč­ní smě­ny a do­ká­že si po­ra­dit i s přes­ča­sy za­městnanců. Při vý­běru do­cház­ko­vé­ho sys­té­mu je te­dy vhod­né zjis­tit, zda je ap­li­ka­ce kom­pa­ti­bil­ní s va­ším softwarem pro zpra­co­vá­ní mezd. Men­ší fir­my mo­hou vy­užít export dat do Wor­du ne­bo Exce­lu.

5. Evi­den­ce do­cház­ky i mi­mo kan­ce­lář

Vel­mi čas­to mu­sí fir­my řešit evi­den­ci do­cház­ky za­městnanců, kteří pra­cu­jí v te­ré­nu mi­mo kan­ce­lář. Ob­dob­né to je i v případě ho­me of­fi­ce, te­dy prá­ce z do­mu. Do­cház­ku si pak za­městnan­ci čas­to dopl­ňu­jí pozdějším fik­tiv­ním zá­pi­sem pra­cov­ní do­by, kte­rý neod­po­ví­dá realitě. Zmíně­ný prob­lém lze řešit po­mo­cí vir­tuál­ní do­cház­ko­vé čteč­ky. „Vir­tuál­ní řeše­ní umož­ňu­je evi­do­vat do­cház­ku prak­tic­ky od­kud­ko­liv. Za­městna­nec si tak může přes inter­net na svém po­čí­ta­či ne­bo mo­bil­ním te­le­fo­nu reálně za­zna­me­nat svůj ak­tuál­ní příchod, od­chod i přes­táv­ku," vy­světlil Pat­rik Sta­rý, ob­chod­ní ma­na­žer do­cház­ko­vých sys­témů Al­ve­no, pod kte­rý­mi ny­ní vy­chá­zí ja­ko no­vin­ka vir­tuál­ní do­cház­ko­vá čteč­ka DSi On­li­ne, vhod­ná pro evi­den­ci do­cház­ky u za­městnanců pra­cu­jí­cích mi­mo fir­mu. „Pro za­zna­me­ná­vá­ní do­cház­ky sta­čí za­městnan­ci přih­la­šo­va­cí jmé­no s hes­lem a po­čí­tač ne­bo mo­bil­ní te­le­fon s inter­ne­to­vým připo­je­ním a proh­lí­že­čem," do­dal Sta­rý. Ten­to typ vir­tuál­ní do­cház­ko­vé čteč­ky jistě oce­ní i fir­my, kte­ré s evi­den­cí do­cház­ky tepr­ve za­čí­na­jí a chtějí si ji vy­zkou­šet ne­bo si nechtějí pořizo­vat nák­ladnější hardwaro­vá řeše­ní do­cház­ko­vých sys­témů.

Zdroj: IReSoftOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter