LG zavádza hudobnú službu Spotify

Spo­loč­nosť LG Elec­tro­nics (LG) ozná­mi­la, že pre mo­de­lo­vé ra­dy in­te­li­gen­tných me­diál­nych za­ria­de­ní LG bu­de v tom­to ro­ku dos­tup­ná ap­li­ká­cia Spo­ti­fy. Ap­li­ká­ciu si spot­re­bi­te­lia bu­dú môcť užiť na pré­mio­vých sys­té­moch do­má­cich kín a preh­rá­va­čoch Blu-ray. Služ­ba Spo­ti­fy umož­ní uží­va­te­ľom prís­tup ku viac ako 20 mi­lió­nom skla­dieb pros­tred­níc­tvom uží­va­teľ­sky prí­ve­ti­vej in­te­li­gen­tnej plat­for­my.

No­vá ap­li­ká­cia Spo­ti­fy dá uží­va­te­ľom pré­mio­vých za­ria­de­ní príl­eži­tosť ob­ja­vo­vať no­vú hud­bu z ob­rov­skej da­ta­bá­zy skla­dieb ale­bo po­čú­vať rá­dio Spo­ti­fy na smart audio či vi­deo za­ria­de­niach LG. Ob­ľú­be­né sklad­by a zoz­na­my skla­dieb po­tom bu­de mož­né zdie­ľať cez Fa­ce­book a Twit­ter.

Spo­loč­nosť LG si vďa­ka no­vej ap­li­ká­cii Spo­ti­fy aj na­ďa­lej udr­žu­je po­zí­ciu pop­red­né­ho ino­vá­to­ra v ob­las­ti audio­vi­zuál­nej zá­ba­vy. In­te­li­gen­tná plat­for­ma LG pred­sta­vu­je spo­je­nie to­ho naj­lep­šie­ho z catch-up TV dos­tup­ná nap­rík­lad cez BBC iP­layer a okam­ži­té­ho prís­tu­pu k fil­mom cez Net­flix a Lo­ve­film, spo­loč­ne so so­ciál­ny­mi mé­dia­mi YouTu­be, Fa­ce­book a Twit­ter.

Služ­ba Spo­ti­fy bu­de dos­tup­ná na vy­bra­ných za­ria­de­niach LG, vrá­ta­ne vy­so­ko kva­lit­né­ho 9.1 ka­ná­lo­vé­ho BH9530TW sys­té­mu, kto­rý spros­tred­ku­vá­va naj­do­ko­na­lej­ší zá­ži­tok zo sle­do­va­nia do­má­ce­ho ki­na. Vý­kon 1460 W a de­väť rep­ro­duk­to­rov sys­té­mu BH9530TW sú zá­ru­kou úch­vat­né­ho 3D zvu­ku, kto­rý di­vá­ka maximál­ne vtiah­ne do de­ja ob­ľú­be­ných fil­mov a pohl­tí ho pri po­čú­va­ní hud­by z aké­ho­koľ­vek uh­la.

"In­te­li­gen­tná plat­for­ma LG zna­me­ná bez­kon­ku­renč­ný vý­ber zá­ba­vy pre spot­re­bi­te­ľov a sprís­tup­ne­nie ap­li­ká­cie Spo­ti­fy je dô­ka­zom tr­va­lej sna­hy spo­loč­nos­ti LG o roz­ši­ro­va­nie po­nu­ky svo­jich smart pro­duk­tov," uvie­dol Mar­tin Ma­lý, tla­čo­vý ho­vor­ca LG Elec­tro­nics CZ. "Sme pres­ved­če­ní, že vlas­tní­ci in­te­li­gen­tných me­diál­nych za­ria­de­ní LG oce­nia tie­to naj­nov­šie služ­by aj skve­lé ak­tua­li­zá­cie, kto­ré plá­nu­je­me na zvy­šok ro­ka."

"Po­va­žu­je­me za svo­je pos­la­nie za­bez­pe­čiť okam­ži­tý prís­tup k ce­lej hud­be sve­ta vša­de a pre kaž­dé­ho, a pre­to je nám po­te­še­ním uza­vrieť so spo­loč­nos­ťou LG par­tner­stvo, vďa­ka kto­ré­mu bu­de na­ša hu­dob­ná služ­ba dos­tup­ná na ich in­te­li­gen­tných me­diál­nych za­ria­de­niach," po­ve­da­la Ka­te Ope­kar, ria­di­teľ­ka Hardware Bu­si­ness De­ve­lop­ment spo­loč­nos­ti Spo­ti­fy. "Po­kiaľ ide o do­má­cu zá­ba­vu, Spo­ti­fy chce byť sa­moz­rej­me v cen­tre di­ania, tak­že sprís­tup­ne­nie na­šej hu­dob­nej služ­by na preh­rá­va­čoch Blu-ray a sys­té­moch do­má­ce­ho ki­na je pri­ro­dze­ným kro­kom."

Služ­ba Spo­ti­fy bu­de od ap­rí­la 2013 dos­tup­ná na smarts me­diál­nych za­ria­de­niach LG v Spo­je­ných štá­toch, Euró­pe, Aus­trá­lii a na No­vom Zé­lan­de. Dos­tup­nosť na Slo­ven­sku bu­de up­res­ne­ná.

Zdroj: LG ElectronicsOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter