Školstvo: UK podporila mladých vedcov sumou viac ako 300 000 eur

Uni­ver­zi­ta Ko­men­ské­ho v Bra­tis­la­ve (UK) dnes už po se­dem­nás­ty raz ude­li­la gran­ty UK ur­če­né na pod­po­ru ve­dec­kých, pe­da­go­gic­kých a ume­lec­kých pro­jek­tov mla­dých uči­te­ľov, ve­dec­kých pra­cov­ní­kov a inter­ných dok­to­ran­dov UK. Gran­ty zís­ka­lo 316 pro­jek­tov, kto­ré uni­ver­zi­ta pod­po­ri­la su­mou 304 080 eur, čo je v prie­me­re na je­den grant viac ako 960 eur. Agen­tú­ru SI­TA o tom in­for­mo­va­la An­drea Ku­če­ro­vá z UK.

Mož­nosť za­po­jiť sa do 17. roč­ní­ka tej­to ce­lou­ni­ver­zit­nej ak­ti­vi­ty vy­uži­lo 618 žia­da­te­ľov. O gran­ty moh­li aj v tom­to ro­ku po­žia­dať mla­dí uni­ver­zit­ní pra­cov­ní­ci vo ve­ku do 30 ro­kov. Od­bor­né ko­mi­sie od­po­ru­či­li na ude­le­nie gran­tov 316 pro­jek­tov, čo pred­sta­vu­je prib­liž­ne po­lo­vi­cu fi­nan­co­va­ných pro­jek­tov z cel­ko­vé­ho poč­tu žia­dos­tí. "Som rád, že zá­ujem o gran­ty nek­le­sol ani v tom­to ro­ku. Je to po­zi­tív­ny uka­zo­va­teľ ve­dec­ko-vý­skum­ných am­bí­cií a tvo­ri­vej in­ven­cie mla­dých uni­ver­zit­ných pra­cov­ní­kov," uvie­dol rek­tor UK Ka­rol Mi­čie­ta.

Na Prí­ro­do­ve­dec­kej fa­kul­te UK sa bu­de vďa­ka gran­tom skú­mať nap­rík­lad vý­skyt obe­zi­ty, nad­vá­hy a mie­ra fy­zic­kej zdat­nos­ti u vy­so­koš­ko­lá­kov (dok­to­ran­dka Da­nie­la Kra­má­ro­vá), bu­de sa tu tiež ana­ly­zo­vať a mo­de­lo­vať sieť ve­rej­nej dop­ra­vy v Bra­tis­la­ve (dok­to­rand Lu­káš Be­lu­šák). Gran­ty UK zís­ka­li aj pred­kla­da­te­lia pro­jek­tov Vplyv faj­če­nia na žen­ský or­gan­izmus z poh­ľa­du kar­ci­no­ge­né­zy pr­sní­ka (dok­to­ran­dka Pet­ra Šumi­chras­to­vá z Jes­se­nio­vej le­kár­skej fa­kul­ty UK), Špe­ci­fi­ká so­ciál­ne­ho po­ra­den­stva pre ľu­dí bez do­mo­va (dok­to­ran­dka Len­ka Su­chá z Pe­da­go­gic­kej fa­kul­ty UK) či Si­mu­lá­cia sprá­va­nia a po­hy­bu da­vu (dok­to­ran­dka Ja­na Da­do­vá z Fa­kul­ty ma­te­ma­ti­ky, fy­zi­ky a in­for­ma­ti­ky UK).

Z poh­ľa­du poč­tu a ús­peš­nos­ti pro­jek­tov po­da­ných jed­not­li­vý­mi fa­kul­ta­mi UK pat­ri­lo pr­ven­stvo i v tom­to ro­ku Prí­ro­do­ve­dec­kej fa­kul­te UK, kto­rá pred­lo­ži­la 229 pro­jek­tov, z nich bo­lo ús­peš­ných 118 pro­jek­tov. Fa­kul­ta ma­te­ma­ti­ky, fy­zi­ky a in­for­ma­ti­ky UK po­da­la 106 pro­jek­tov, z kto­rých bo­lo pod­po­re­ných 54. Z Le­kár­skej fa­kul­ty UK bo­lo evi­do­va­ných 64 žia­dos­tí a pri­de­le­ných 32 gran­tov.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter