Switche radu 1910 pomáhajú ZyXELu upevniť si pozíciu na trhu SMB

Spo­loč­nosť ZyXEL uvied­la swit­che ra­du 1910 na trh kon­com mi­nu­lé­ho ro­ka a od tej do­by sa vďa­ka nim stal jed­ným z líd­rov toh­to seg­men­tu tr­hu s pro­duk­ta­mi pre fi­rem­né sie­te. Swit­che toh­to ra­du sú ur­če­né pre sie­te v men­ších a stred­ných fir­mách a v po­rov­na­ní so zod­po­ve­da­jú­ci­mi kon­ku­ren­čný­mi vý­rob­ka­mi sú jed­noz­nač­ne naj­lac­nej­šie na tr­hu. ZyXEL sa tiež mô­že poch­vá­liť naj­väč­ším por­tfó­liom swit­chov.

Swit­che ra­du 1910
Jed­ná sa o in­te­li­gen­tné ria­de­né GbE swit­che, s 24/48 por­ta­mi a vo­li­teľ­ným 10 GbE up­lin­kom, kto­rý za­is­ťu­je maximál­nu prie­pus­tnosť a spĺňa tak ras­tú­ce ná­ro­ky ma­lých a stred­ných pod­ni­kov na sie­te. Rad XGS1910/GS1910 je ideál­nou voľ­bou pre za­is­te­nie 10/100, gi­ga­bi­to­vé a 10 GbE ko­nek­ti­vi­ty. Vy­zna­ču­je sa tiež pou­ži­tím štan­dar­du IEEE 802.3az (fun­kcie pre ús­po­ru ener­gie), za­bez­pe­če­ním prís­tu­pu, pok­ro­či­lou prio­ri­ti­zá­ciou, fun­kcia­mi pre mo­ni­to­ro­va­nie pre­vádz­ky a konštruk­ciou bez ven­ti­lá­to­ra. Ok­rem to­ho ten­to rad pod­po­ru­je hlad­ký pre­chod na pro­to­kol IPv6 a umož­ňu­je te­da bu­dú­ce roz­ši­ro­va­nie. Mo­de­ly GS1910-24HP a GS1910-48HP pod­po­ru­jú vý­kon­né na­pá­ja­nie po­mo­cou tech­no­ló­gie PoE a vďa­ka to­mu sa ideál­ne ho­dia pre roz­siah­le rie­še­nia v ob­las­ti IP te­le­fó­nie a IP doh­ľa­du, a pre na­sa­de­nie na ok­ra­joch bez­drô­to­vých sie­tí LAN.

V nas­le­du­jú­cej ta­buľ­ke je preh­ľad swit­chov z ra­du 1910 a ich pria­mych kon­ku­ren­tov. Po­rov­naj­te si ich ce­ny a pres­ved­čte sa, že rad ZyXEL 1910 po­nú­ka naj­lep­šiu ce­nu na tr­hu.

tabulka_ceny_switche.jpg

Hlav­né fun­kcie swit­chov ra­du 1910:
- Pod­po­ra IPv6
- Eko­lo­gic­ký štan­dard IEEE 802.3az EEE
- 10 G up­link a stac­king (XGS, SFP+)
- PoE na­pá­ja­nie (GS1910-24HP/48HP)
- Fun­kcie L2+ : QoS, VLAN, ACL,...
- Bez­ven­ti­lá­to­ro­vá ar­chi­tek­tú­ra (GS1910-24)

Zdroj: ZyXELOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter