Konferencia MobileRulezz 2013 ponúkne okrem prednášok aj workshopy

Kon­fe­ren­cia o mo­bil­nom mar­ke­tin­gu Mo­bi­le­Ru­lezz 2013 pred­sta­vi­la spík­rov. V jej tre­ťom roč­ní­ku, kto­rý sa us­ku­toč­ní 23. ap­rí­la Bra­tis­la­ve, bu­de naj­väč­ším lá­kad­lom Jon Mew z Veľ­kej Bri­tá­nie. Ok­rem ne­ho ča­ká na účas­tní­kov viac ako 20 exper­tov z ob­las­ti nie­len mo­bil­né­ho mar­ke­tin­gu.

Jon Mew pat­rí me­dzi pop­red­ných pred­sta­vi­te­ľov IAB a ako vý­kon­ný ria­di­teľ Mo­bi­le and Ope­ra­tions za­stre­šu­je prog­ram za­me­ra­ný na os­ve­tu a im­ple­men­tá­ciu rie­še­ní mo­bil­né­ho mar­ke­tin­gu me­dzi znač­ka­mi. V mi­nu­los­ti pô­so­bil v spo­loč­nos­tiach ako Oran­ge, Free­serve či Wana­doo a na Mo­bi­le­Ru­lezz pred­sta­ví tren­dy v mo­bil­nom mar­ke­tin­gu pre naj­bliž­šie ob­do­bie.

O Slo­vá­koch, kto­rí po­čú­va­jú hud­bu, čí­ta­jú kni­hy ale­bo sle­du­jú TV v smar­tfó­ne, a o tom, koľ­ko ich je, po­roz­prá­va Ra­do­van Var­gic z Oran­geu. Lá­kad­lom bu­de ur­či­te aj pa­ne­lo­vá dis­ku­sia zá­stup­cov mo­bil­ných ope­rá­to­rov pod tak­tov­kou Fi­li­pa Han­ke­ra z por­tá­lu Mo­bil­ma­nia.sk.

Účas­tní­ci spo­lu s Lu­ciou Su­ďo­vou z Tat­ra ban­ky naz­rú do bu­dúc­nos­ti mo­bil­ných pla­tieb. Ok­rem to­ho zís­ka­jú exklu­zív­ne dá­ta, čo cez mo­bil čí­ta­jú Slo­vá­ci, zís­ka­jú vý­sled­ky glo­bál­nej štú­die o sprá­va­ní uží­va­te­ľov mo­bil­ných te­le­fó­nov Mo­bi­le Li­fe 2012 a doz­ve­dia sa o tren­doch v mo­bil­nej rek­la­me. Ce­lý prog­ram je k dis­po­zí­cii na http://mo­bi­le.ru­lezz.sk/2013/prog­ram.

Prog­ram bu­de roz­de­le­ný na dve sek­cie, vo veľ­kej sá­le od­zne­jú pre­zen­tá­cie za­me­ra­né na mo­bil­ný mar­ke­ting, wor­ksho­po­vá mies­tnosť bu­de napl­ne­ná té­ma­mi ur­če­ný­mi naj­mä pre vý­vo­já­rov mo­bil­ných ap­li­ká­cií.

„Tre­tí roč­ník kon­fe­ren­cie sa ne­sie v du­chu mot­ta Luc­ky 2013 for mo­bi­le mar­ke­ting a zá­ujem o tú­to té­mu potvr­dzu­je, že rok 2013 je nao­zaj pre mo­bil­ný mar­ke­ting tým šťas­tným. Na kon­fe­ren­cii oča­ká­va­me prib­liž­ne 200 účas­tní­kov a sme pres­ved­če­ní, že sa nám po­da­rí napl­niť ich oča­ká­va­nia po od­bor­nej či or­ga­ni­zač­nej strán­ke," po­ve­dal hlav­ný or­ga­ni­zá­tor Mo­bi­le­Ru­lezz Pe­ter Šebo.

Už tre­tí roč­ník Mo­bi­le­Ru­lezz o mo­bil­nom mar­ke­tin­gu sa us­ku­toč­ní v au­le Eko­no­mic­kej uni­ver­zi­ty v Bra­tis­la­ve. Kon­fe­ren­cia je pri­már­ne ur­če­ná mar­ke­tin­go­vým ma­na­žé­rom, za­mes­tnan­com krea­tív­nych a ko­mu­ni­kač­ných agen­túr, vý­vo­já­rom mo­bil­ných ap­li­ká­cii, ale aj no­vi­ná­rom či blo­ge­rom. Zá­ujem o účasť je aj zo stra­ny štu­den­tov vy­so­kých škôl, kto­rí ma­jú šan­cu zís­kať vstup so 75 %-nou zľa­vou.

Pre viac in­fo o kon­fe­ren­cii nav­štív­te, pro­sím, strán­ku http://mo­bi­le.ru­lezz.sk/2013.

Zdroj: PRime timeOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter