IBM dodala ČSOB Finančnej skupine strategickú štúdiu a dizajn moderného web portálu ušitého na mieru potrebám zákazníkov

ČSOB Fi­nan­čná sku­pi­na je­den z líd­rov na slo­ven­skom ban­ko­vom tr­hu si vy­bra­la spo­loč­nosť IBM za par­tne­ra pri za­vá­dza­ní ino­va­tív­nych pr­vkov v elek­tro­nic­kej ko­mu­ni­ká­cii so zá­kaz­ník­mi. V kon­ku­ren­cii ďal­ších fi­riem sa IBM pre­sa­di­la pri vy­pra­co­va­ní stra­te­gic­kej štú­die a di­zaj­nu web por­tá­lu www.csob.sk, kto­rý je pri­már­nym di­gi­tál­nym ka­ná­lom pre elek­tro­nic­ké ban­kov­níc­tvo ČSOB.

Všet­ky fi­nan­čné služ­by pos­ky­tu­je ban­ka po zme­ne svoj­ho por­tá­lu na jed­nej, mo­der­nej a tech­nic­ky vy­spe­lej inter­ne­to­vej strán­ke. „Spo­lup­rá­ca so spo­loč­nos­ťou IBM nám pri­nies­la cen­né poz­nat­ky pri zvo­le­ní správ­nej stra­té­gie pre náš inter­ne­to­vý por­tál. IBM nám pos­kyt­la svo­je bo­ha­té skú­se­nos­ti v ob­las­ti tvor­by web di­zaj­nu ban­ko­vých strá­nok na zá­kla­de svo­jich pro­jek­tov s ban­ka­mi po ce­lom sve­te. Veľ­mi si ce­ní­me aj flexibi­li­tu a za­me­ra­nie sa na pot­re­by zá­kaz­ní­kov zo stra­ny kon­zul­tan­tov spo­loč­nos­ti IBM. Pev­ne ve­rím, že di­zajn na­šich web strá­nok prip­ra­ve­ný exper­ta­mi spo­loč­nos­ti IBM nám po­mô­že pri do­siah­nu­tí eš­te lep­ších vý­sled­kov v on­li­ne pros­tre­dí," po­ve­dal Mi­ros­lav Stra­poň, ria­di­teľ Di­ví­zie elek­tro­nic­kých dis­tri­buč­ných ka­ná­lov ČSOB.

Di­zajn no­vé­ho webu ČSOB umož­ňu­je zá­kaz­ní­kom ban­ky vy­hľa­dať rých­lo a jed­no­du­cho všet­ky pot­reb­né in­for­má­cie. „No­vý web por­tál ČSOB je pl­ne pris­pô­so­be­ný ši­ro­kej šká­le mo­bil­ných za­ria­de­ní. Zá­kaz­ní­ci ČSOB sa mô­žu na web por­tá­li veľ­mi rých­lo prih­lá­siť do svoj­ho inter­net ban­kin­gu a veľ­mi ľah­ko sa na strán­ke zo­rien­tu­jú a náj­du po­ža­do­va­né in­for­má­cie vďa­ka jej uží­va­teľ­skej prí­ťaž­li­vos­ti," po­ve­dal ria­di­teľ kon­zul­tač­nej di­ví­zie IBM Slo­ven­sko Igor Ze­man.

Zdroj: IBMOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter