ČR: Premier system: Účtovné systémy hromadne vypátrajú nespoľahlivých platcov DPH a skontrolujú účty

Již za­ned­lou­ho se v praxi plně uká­ží důsled­ky za­ve­de­ní in­sti­tu­tu nes­po­leh­li­vé­ho plát­ce. Od dub­na to­tiž bu­de chtít stát po pod­ni­ka­te­lích a fir­mách, aby ru­či­li za daň z us­ku­tečněných plnění, kte­rou neod­ve­dou je­jich ob­chod­ní par­tneři. Vel­ké fir­my se bouří, pro­to­že lus­tra­ce vel­ké zá­klad­ny spo­lup­ra­cu­jí­cích sub­jektů je vel­mi ná­roč­ná. Pro­to jim vy­šla Fi­nan­ční sprá­va ČR vstříc. Spo­leh­li­vost plátců bu­de mož­né kon­tro­lo­vat hro­madně on­li­ne spo­lečně s po­ža­do­va­ný­mi čís­ly ban­kov­ních účtů ur­če­ných pro pod­ni­ká­ní. Pro jed­no­duš­ší ad­mi­nis­tra­ti­vu po­čí­ta­jí s na­sa­ze­ním kon­tro­ly do fi­rem­ních sys­témů i vý­rob­ci účet­ních softwarů. Potvr­di­li to zá­stup­ci fir­my Pre­mier sys­tem vy­ví­je­jí­cí účet­ní software, kteří věří, že bu­dou k da­tu přip­ra­ve­ni i přes kom­pli­ka­ce v po­době poz­dní­ho roz­je­du rejstříku ze stra­ny stá­tu.

Fi­nan­ční sprá­va ne­dáv­no zveřej­ni­la tech­nic­ké pa­ra­met­ry webo­vé služ­by, dí­ky níž bu­dou mít vel­ké spo­leč­nos­ti mož­nost hro­mad­né­ho sle­do­vá­ní in­for­ma­cí o čís­lech pod­ni­ka­tel­ských ban­kov­ních účtů plátců DPH a ověření je­jich spo­leh­li­vos­ti. Im­ple­men­to­vat to­to řeše­ní do účet­ních prog­ramů se chys­ta­jí rovněž vý­rob­ci ko­mer­čních účet­ních sys­témů. Fi­rem­ní software sou­čas­ných i bu­dou­cích zá­kaz­níků mu­sí být do 1. dub­na plně přip­ra­ven. „V průběhu led­na by­la v Pre­mie­ru na­sa­ze­na kon­tro­la Nes­po­leh­li­vých plátců DPH a v dub­nu k němu přibu­de i kon­tro­la ban­kov­ních účtů v po­době lin­ku na on­li­ne sez­nam, kte­rý ověřuje re­gis­tra­ci," potvr­dil napřík­lad Bo­les­lav Bu­zek, za­kla­da­tel a jed­na­tel Pre­mier sys­tem.

Neo­bej­de se to však bez ob­tí­ží, kte­ré vi­dí vý­rob­ci spí­še na straně stá­tu. Důvo­dem je zpoždění, pro­to­že zveřejnění spe­ci­fi­ka­ce pro hro­mad­né kon­tro­ly ne­by­lo včas­né. Tech­nic­ké pa­ra­met­ry jsou uve­de­ny na Da­ňo­vém por­tá­lu v ap­li­ka­ci ePod­po­ra a dos­ta­lo ji ko­lem 180 vý­vo­jářů. Pro­voz je za­tím ve fá­zi tes­to­vá­ní. „Ja­ko je­di­ný zá­dr­hel za­tím vi­dím v poz­dním roz­jez­du rejstříku ze stra­ny stá­tu, včetně je­ho napl­ňo­vá­ní, kdy již v pro­sin­ci po nás zá­kaz­ní­ci tu­to kon­tro­lu po­ža­do­va­li," ko­men­tu­je Bo­les­lav Bu­zek s tím, že se sna­ží přizpůso­bit ja­ké­mu­ko­liv na­bí­ze­né­mu řeše­ní a věří, že vše bu­de ve fi­ná­le kom­pa­ti­bil­ní. Úpra­va softwaru se v ko­neč­ném důsled­ku pro­je­ví na sní­že­ní fi­rem­ních nák­ladů ča­so­vých i fi­nan­čních. Sluš­ný fir­mám se sní­ží ri­zi­ko pla­ce­ní sta­ti­sí­co­vých náh­rad a san­kcí za své ob­chod­ní par­tne­ry.

Jed­not­li­vá kon­tro­la
Údaj o tom, jest­li je či ne­ní spo­leč­nost nes­po­leh­li­vým plát­cem, lze doh­le­dat v ce­los­tát­ním re­gis­tru plátců DPH ve­de­ným Čes­kou da­ňo­vou sprá­vou Mi­nis­ter­stva fi­nan­cí. Již ny­ní lze in­di­vi­duál­ní spo­leh­li­vost par­tnerů zjis­tit rovněž prostřed­nic­tvím so­fis­ti­ko­va­né­ho účet­ní­ho sys­té­mu. Ověření pos­ky­tu­je i software od Pre­mier, o kte­rém se lze ví­ce dozvědět na www.pre­mier.cz. Je vy­ba­ven fun­kcí, kdy da­ta evi­du­je na kartě da­né fir­my. Úda­je jsou čer­pá­ny při přidá­vá­ní dok­ladů na po­za­dí, sys­tém tak zby­tečně nezdr­žu­je za­městnan­ce při prá­ci.V po­dob­ném du­chu tes­tu­je sol­ven­tnost ob­chod­ních par­tnerů vy­hle­dá­vá­ním v in­sol­ven­čním rejstříku.

Nep­la­ti­či se dos­ta­nou na čer­nou lis­ti­nu
Sle­do­vá­ní spo­leh­li­vos­ti ob­chod­ních par­tnerů a čís­la ji­mi pou­ží­va­ných ban­kov­ních účtů za­vá­dí no­ve­la zá­ko­na o DPH. Do nes­po­leh­li­vých fi­rem pod­le ní spa­da­jí ty, kte­ré uvá­dí síd­lo na neexis­tu­jí­cí ad­re­se, ne­po­da­jí včas da­ňo­vé přiz­ná­ní či ig­no­ru­jí úřady. Od­had re­sor­tu Mi­nis­ter­stva fi­nan­cí je ko­lem 28 ti­síc ta­ko­vých ne­sol­ven­tních spo­leč­nos­tí. Po­vin­nost ru­če­ní plát­ce DPH při přije­tí plnění od nes­po­leh­li­vé­ho plát­ce ne­bo při platbě za zda­ni­tel­né plnění na ji­ný, než zveřejnění účet plát­ce přená­ší od­povědnost ze stá­tu na pod­ni­ka­te­le.

Zveřejnění pod­ni­ka­tel­ských účtů
Všich­ni no­ví plát­ci DPH mu­sí nově uvádět v přih­láš­ce k re­gis­tra­ci čís­la všech svých pod­ni­ka­tel­ských ban­kov­ních účtů u pos­ky­to­va­telů pla­teb­ních slu­žeb. Zveřejnění úč­tu má vý­znam pro úč­ty, kte­ré plát­ce pou­ží­vá k přijí­má­ní úh­rad. Správ­ce daně za­čne úč­ty zveřej­ňo­vat v da­ta­bá­zi „Re­gistr plátců DPH", a to od 1. dub­na 2013.

Nes­po­leh­li­vé plát­ce od­ha­lí úřady ve sku­teč­nos­ti až na zá­kladě pra­vo­moc­né­ho roz­hod­nu­tí správ­ce daně. No­ve­lou zá­ko­na o DPH si Mi­nis­ter­stvo fi­nan­cí sli­bu­je sní­že­ní da­ňo­vých úniků. Na lis­tině se v pr­vní řadě ob­je­ví pod­ni­ky účas­tní­cí se pod­vodů s po­hon­ný­mi hmo­ta­mi. Napříč zeměmi EU se ne­jed­ná o neob­vyk­lé opatření.

Po zveřejnění na lis­tině nep­látců se z ní ne­bu­de snad­né dos­tat. Od­vo­lat se je nut­né do 15 dnů a vý­maz je mož­ný až po ro­ce, kdy se pro­ká­že, že se fir­ma cho­vá slušně a pl­ní da­ňo­vé po­vin­nos­ti. Me­zi dal­ší sku­teč­nos­ti patří, že sub­jektům na čer­né lis­tině se zkrá­tí zda­ňo­va­cí ob­do­bí ze tří na je­den měsíc.

Ru­če­ní za daň se lze vy­hnout, je-li od­ve­de­na rov­nou stá­tu, a ne do­da­va­te­li, kte­rý ji nás­ledně pla­tí. O tom se však mu­se­jí oba do­hod­nout.

Ví­ce in­for­ma­cí na­lez­ne­te na www.pre­mier.cz.

Zdroj: PREMIER systemOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter