Sieť skupiny GTS už spája viac ako 15 000 budov

Sku­pi­na GTS Cen­tral Euro­pe (GTS), kto­rá je pop­red­ným te­le­ko­mu­ni­kač­ným pos­ky­to­va­te­ľom in­teg­ro­va­ných ko­mu­ni­kač­ných rie­še­ní a slu­žieb dá­to­vých cen­tier v stred­nej a vý­chod­nej Euró­pe, ozná­mi­la, že jej op­tic­ká a bez­drô­to­vá sieť prek­ro­či­la vý­znam­nú hra­ni­cu pok­ry­tia 15 000 pre­po­je­ných bu­dov.

V pos­led­ných dvoch ro­koch GTS in­ves­to­va­la viac ako 30 mi­lió­nov eur roč­ne do roz­ší­re­nia sie­te, čo pred­sta­vu­je je­den z naj­vyš­ších roz­vo­jo­vých tren­dov v re­gió­ne. V ro­ku 2012 za­zna­me­na­la sieť ná­rast o viac ako 1 300 no­vých pre­po­je­ných bu­dov, v prie­me­re tri bu­do­vy den­ne. Kľú­čo­vou hna­cou si­lou sú na­ras­ta­jú­ce ná­ro­ky na ka­pa­ci­tu spo­je­ní dá­to­vých slu­žieb a lep­šia úro­veň slu­žieb pre zá­kaz­ní­kov, kto­rí sa stá­le viac spo­lie­ha­jú na GTS pri pre­vádz­ke kri­tic­kých ap­li­ká­cií.

"Na­še met­ro­po­lit­né sie­te pri­pá­ja­jú ko­mer­čné bu­do­vy do na­šej re­gio­nál­nej op­tic­kej sie­te, kto­rá pok­rý­va Slo­ven­sko, Čes­kú re­pub­li­ku, Ma­ďar­sko, Poľ­sko a Ru­mun­sko. Vďa­ka roz­sia­hlej­šie­mu pok­ry­tiu mô­že­me pos­ky­to­vať viac rie­še­ní i nad­štan­dar­dnú kva­li­tu slu­žieb, aby sme napl­ni­li po­žia­dav­ky na­šich zá­kaz­ní­kov. S vy­šším poč­tom bu­dov mô­že viac zá­kaz­ní­kov vy­uží­vať na­še rých­lo ras­tú­ce et­her­ne­to­vé služ­by a ino­va­tív­ne rie­še­nia pre zjed­no­te­nú ko­mu­ni­ká­ciu a spo­lup­rá­cu na di­aľ­ku," uvie­dol Ig­na­cio Iru­ri­ta, tech­nic­ký ria­di­teľ sku­pi­ny GTS.

GTS má v re­gió­ne stred­nej a vý­chod­nej Euró­py naj­roz­sia­hlej­šiu sieť, kto­rá pok­rý­va tra­su dl­hú viac ako 26 000 ki­lo­met­rov, z kto­rých 7500 ki­lo­met­rov pat­rí hlav­ným met­ro­po­lit­ným tr­hom. Zá­kaz­ní­ci si mô­žu vy­brať z kom­plexné­ho por­tfó­lia pri­po­je­ní, dá­to­vých cen­tier a cloud com­pu­tin­gu. Pros­tred­níc­tvom 13 dá­to­vých cen­tier v ce­lom re­gió­ne stred­nej a vý­chod­nej Euró­py do­ká­že GTS za­bez­pe­čiť nad­štan­dar­dné služ­by, kto­ré zod­po­ve­da­jú naj­vyš­šej úrov­ni bez­peč­nos­ti a kva­li­ty.

Zdroj: GTSOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter