Sledujte nové filmy na vašej TV, legálne

Te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor SWAN opäť roz­ší­ril po­nu­ku fun­kcie Vi­deo­po­ži­čov­ňa, kto­rá je dos­tup­ná pre zá­kaz­ní­kov služ­by MAX mul­ti­me­dia, o no­vé fil­mo­vé ti­tu­ly. Vi­deo­po­ži­čov­ňa pos­ky­tu­je zá­kaz­ní­kom jed­no­du­chý a po­hodl­ný spô­sob, ako si vy­chut­nať nov­šie aj star­šie fil­mo­vé hi­ty v čes­kom ale­bo slo­ven­skom da­bin­gu, le­gál­ne a vo vy­so­kej kva­li­te ob­ra­zu a zvu­ku. Zá­kaz­ní­ci už fil­my ne­mu­sia ne­le­gál­ne sťa­ho­vať z inter­ne­tu, mô­žu si ich le­gál­ne a veľ­mi jed­no­du­cho za­po­ži­čať za sym­bo­lic­kú ce­nu od 1,50 EUR.

Ne­le­gál­ne sťa­ho­va­nie fil­mov z inter­ne­tu má ok­rem po­ru­šo­va­nia zá­ko­na aj ďal­šie ne­dos­tat­ky. Pro­ces sťa­ho­va­nia fil­mu je ne­po­hodl­ný a zdĺha­vý, vy­ža­du­je od pou­ží­va­te­ľa hľa­da­nie ove­re­né­ho a fun­kčné­ho zdro­ja. Po­čas sa­mot­né­ho sťa­ho­va­nia mô­že dôjsť k vy­ma­za­niu sú­bo­rov z inter­ne­tu, pou­ží­va­teľ tak zby­toč­ne plyt­vá svo­jím ča­som a mu­sí nás­led­ne hľa­dať no­vý zdroj. Ani po stiah­nu­tí fil­mu však eš­te nie je vy­hra­té - ob­vyk­le je pot­reb­né k fil­mu vy­hľa­dať špe­ciál­ne ti­tul­ky, ne­ho­vo­riac o mož­ných prob­lé­moch s kva­li­tou stiah­nu­té­ho vi­deo sú­bo­ru.

Vi­deo­po­ži­čov­ňa tie­to prob­lé­my ús­peš­ne od­stra­ňu­je. Keď­že ide o di­gi­tál­nu služ­bu, film si mô­že pou­ží­va­teľ po­zrieť ih­neď po za­po­ži­ča­ní. Zá­kaz­ník si mô­že vy­be­rať z bo­ha­tej po­nu­ky, kto­rá sa neus­tá­le roz­ši­ru­je a mo­men­tál­ne po­zos­tá­va z viac ako 250 ti­tu­lov rôz­nych žá­nrov, vrá­ta­ne ak­čných, ro­man­tic­kých, voj­no­vých, ho­ro­ro­vých a ro­din­ných fil­mov. Ne­chý­ba­jú ani čes­ké fil­my, do­ku­men­ty a roz­práv­ky. Po­ži­ča­nie fil­mu je otáz­kou nie­koľ­kých se­kúnd, za­po­ži­ča­ný ti­tul má zá­kaz­ník k dis­po­zí­cii po do­bu 24 ho­dín. Plat­ba za tran­sak­cie v rám­ci vi­deo­po­ži­čov­ne je zá­kaz­ní­ko­vi naúč­to­va­ná na naj­bliž­šej fak­tú­re.

„Vi­deo­po­ži­čov­ňa Top­Fun v IPTV služ­be MAX mul­ti­me­dia po­nú­ka no­vé i star­šie fil­my. Čos­ko­ro by ma­li pri­bud­núť aj ďal­šie fil­mo­vé no­vin­ky od ďal­ších fil­mo­vých štú­dii, kto­ré sa bu­dú dať za­po­ži­čať už 2 me­sia­ce po ich ki­nop­re­mié­re," načr­tol plá­ny Jo­zef Pi­pek, pro­duk­to­vý ma­na­žér spo­loč­nos­ti SWAN.

Zdroj: SWANOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter