Prieskum: Medzi najzraniteľnejšími bol v roku 2012 Oracle, Apple, Mozilla, Microsoft, Google a A

Spo­loč­nosť GFI Software, pop­red­ný pos­ky­to­va­teľ infra­štruk­tú­ry pre ma­lé a stred­ne veľ­ké pod­ni­ky (SMB), ozná­mi­la, že váž­nym prob­lé­mom aj na­ďa­lej zos­tá­vá zra­ni­teľ­nosť ope­rač­ných sys­té­mov a stá­le viac aj ap­li­ká­cií. Pod­ľa sprá­vy Na­tio­nal Vul­ne­ra­bi­li­ty Da­ta­ba­se (NVD) bo­lo v ro­ku 2012 zis­te­ných alar­mu­jú­cich 4 347 no­vých bez­peč­nos­tných zra­ni­teľ­nos­tí, čo je naj­vyš­ší po­čet za pos­led­né 3 ro­ky. GFI Software pre­to od­po­rú­ča ve­no­vať znač­nú po­zor­nosť ak­tua­li­zá­ciám sof­tvé­ru a hlav­ne ap­li­ká­ciám, na kto­ré je v sú­čas­nos­ti ve­de­ných naj­viac úto­kov.

V po­rov­na­ní s ro­kom 2011, ke­dy bo­lo zis­te­ných 3 532 zra­ni­teľ­nos­tí, ide o viac ako 20-per­cent­ný ná­rast. V ro­ku 2012 oh­lá­si­lo zra­ni­teľ­nosť cel­kom 1 107 sof­tvé­ro­vých vý­rob­cov, z to­ho 10 naj­väč­ších vý­rob­cov oh­lá­si­lo 41 % všet­kých zra­ni­teľ­nos­tí (vla­ni 50 %), čo sved­čí o stá­le šir­šom zá­be­re ha­ke­rov za­me­ria­va­jú­cich sa na sof­tvér od viac a viac vý­rob­cov. Me­dzi do­dá­va­teľ­mi s naj­viac oh­lá­se­ný­mi zra­ni­teľ­nos­ťa­mi opäť ne­chý­ba Orac­le, App­le, Mo­zil­la, Mic­ro­soft, Goog­le či Ado­be, av­šak po­ra­die jed­not­li­vých sof­tvé­ro­vých do­dá­va­te­ľov sa zme­ni­lo:

• Vý­rob­com s naj­viac zra­ni­teľ­nos­ťa­mi (424, vla­ni 262) sa v ro­ku 2012 stal Orac­le, keď vý­znam­ný po­čet zra­ni­teľ­nos­tí sa tý­kal sof­tvé­ru Ja­va.

• App­le v ro­ku 2012 re­gis­tro­val zo všet­kých vý­rob­cov naj­zá­važ­nej­šiu zra­ni­teľ­nosť, pri­čom väč­ši­nu z nich ge­ne­ro­va­li Sa­fa­ri, iTu­nes a iOS.

• Mic­ro­soft aj na­ďa­lej pok­ra­čo­val v pos­tup­nom zni­žo­va­ní poč­tu zra­ni­teľ­nos­tí a s mi­nu­lo­roč­ný­mi 169 zra­ni­teľ­nos­ťa­mi je te­raz na štvr­tom mies­te.

• Goog­le, kto­rý mal v ro­ku 2011 naj­viac zra­ni­teľ­nos­tí, sa s po­lo­vi­cou zra­ni­teľ­nos­tí v ro­ku 2012 pre­pa­dol až na šies­te mies­to.

Až 86 % hlá­se­ných zra­ni­teľ­nos­tí sa tý­ka­lo ap­li­ká­cií tre­tích strán, 10 % ope­rač­ných sys­té­mov a 4 % har­dvé­ro­vých za­ria­de­ní. Po pr­vý raz po mno­hých ro­koch neob­sa­di­li ope­rač­né sys­té­my Mic­ro­soft všet­kých pr­vých 5 miest v reb­ríč­ku naj­zra­ni­teľ­nej­ších sys­té­mov - tým úpl­ne naj­oh­ro­ze­nej­ším bol v ro­ku 2012 App­le iOS.

Me­dzi ap­li­ká­cia­mi sú su­ve­rén­ne naj­viac oh­ro­ze­né pre­hlia­da­če, vrá­ta­ne Mo­zil­la Fi­re­fox (ap­li­ká­cia s vô­bec naj­viac zra­ni­teľ­nos­ťa­mi v ro­ku 2012), Goog­le Chro­me, App­le Sa­fa­ri, Mic­ro­soft Inter­net Explo­rer a Ope­ra Browser. K ďal­ším zná­mym zra­ni­teľ­ným ap­li­ká­ciám sa za­ra­di­li nap­rík­lad Mo­zil­la Thun­der­bird, Ado­be Flash Player, Ado­be Rea­der, App­le iTu­nes či Orac­le Ja­va.

„Aby bo­li sys­té­my dob­re za­bez­pe­če­né, je dô­le­ži­té ich udr­žia­vať v pl­ne ak­tua­li­zo­va­nom sta­ve," po­ve­dal Mar­tin Říha, ria­di­teľ pre stra­té­giu, GFI Čes­ká re­pub­li­ka a Slo­ven­sko. „Pop­ri za­bez­pe­če­ní ope­rač­ných sys­té­mov je ale pot­reb­né klásť stá­le väč­ší dô­raz na ak­tua­li­zá­cie ap­li­ká­cií, ako sú webo­vé pre­hlia­da­če, pro­duk­ty Ado­be, Ja­va ap­li­ká­cie a sof­tvér App­le, hlav­ne iTu­nes a Quic­kTi­me. Pre­to by pod­ni­ky ma­li sof­tvé­ro­vé ak­tua­li­zá­cie rie­šiť proak­tív­ne a plá­no­va­ne s po­mo­cou špe­cia­li­zo­va­ných nás­tro­jov ty­pu GFI Lan­Guard."

Viac in­for­má­cií o naj­viac oh­ro­ze­ných ope­rač­ných sys­té­moch a ap­li­ká­ciách mô­že­te náj­sť tu.

Viac in­for­má­cií o GFI Lan­Guard je mož­né zís­kať na http://www.gfi.cz/lan­net­scan/.

Zdroj: GFI SoftwareOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter