Slovenská Telefónica znížila základne imanie o 57 %

Spo­loč­nosť Te­le­fó­ni­ca Slo­va­kia zní­ži­la svo­je zá­klad­ne ima­nie o tak­mer 57 %. Sta­lo sa tak na zá­kla­de roz­hod­nu­tia val­né­ho zhro­maž­de­nia z 12. mar­ca toh­to ro­ku. Z do­te­raj­ších 240 mil. eur tak sú­čas­ná vý­ška zá­klad­né­ho ima­nia kles­la na 103,2 mil. eur. Vy­plý­va to z in­for­má­cií zve­rej­ne­ných v Ob­chod­nom ves­tní­ku. "Ide o čis­to úč­tov­nú ope­rá­ciu, ke­dy je zní­že­ná čias­tka zá­klad­né­ho ima­nia pou­ži­tá ako kom­pen­zá­cia vý­šky ku­mu­lo­va­ných strát z mi­nu­lých ro­kov," uvied­la Mar­ti­na Jam­ri­cho­vá, ho­vor­ky­ňa spo­loč­nos­ti Te­le­fó­ni­ca Slo­va­kia. Roz­hod­nu­tie zní­žiť zá­klad­ne ima­nie pod­ľa jej slov ne­má vplyv na ak­ti­vi­ty a pô­so­be­nie ope­rá­to­ra na slo­ven­skom tr­hu.

Te­le­fó­ni­ca Slo­va­kia pos­ky­tu­je mo­bil­né služ­by pod znač­kou O2. Je dcér­skou fir­mou čes­kej Te­le­fó­ni­ca Czech Re­pub­lic. Te­le­fó­ni­ca vstú­pi­la na slo­ven­ský trh mo­bil­ných ope­rá­to­rov roz­hod­nu­tím vý­be­ro­vej ko­mi­sie Te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho úra­du SR zo dňa 25. augus­ta 2006 a ko­mer­čnú pre­vádz­ku spus­ti­la 2. feb­ruára 2007.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter