Zmena vo vedení spoločnosti Slovak Telekom

No­vým vý­kon­ným ria­di­te­ľom pre ICT a kor­po­rát­ny seg­ment a čle­nom vý­kon­né­ho ma­naž­men­tu spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom sa k 1. ap­rí­lu 2013 sta­ne Ján Ada­mec.

Zo svo­jej po­zí­cie bu­de zod­po­ve­dať za roz­voj a im­ple­men­tá­ciu kor­po­rát­nej stra­té­gie v ob­las­ti mar­ke­tin­gu, pre­da­ja a slu­žieb zá­kaz­ní­kom pre zá­kaz­ní­kov ICT a kor­po­rát­ne­ho seg­men­tu. Do je­ho kom­pe­ten­cií pat­rí ce­lý seg­ment biz­nis klien­tov, tvor­ba slu­žieb a pro­duk­tov vrá­ta­ne ICT por­tfó­lia a no­vi­niek ako Te­le­kom­Cloud či zís­ka­va­nie klien­tov do dá­to­vých cen­tier.

Ján Ada­mec pô­so­bil v na­šej spo­loč­nos­ti od ro­ku 1991 na via­ce­rých ma­na­žér­skych po­zí­ciách v rôz­nych ob­las­tiach pre­da­ja. Za­čí­nal vo veľ­koob­cho­de v ob­las­ti me­dzi­ná­rod­ných slu­žieb, nes­kôr pô­so­bil v kor­po­rát­nom pre­da­ji. Od ro­ku 2008 až do in­teg­rá­cie bol ria­di­te­ľom mar­ke­tin­gu a pre­da­ja pre biz­nis zá­kaz­ní­kov a po in­teg­rá­cii sa stal se­nior ma­na­žé­rom pre­da­ja kľú­čo­vým zá­kaz­ní­kom. Po­da­ri­lo sa mu ús­peš­ne spo­jiť fixnú a mo­bil­nú časť a nes­kôr na po­zí­cii ria­di­te­ľa ICT slu­žieb a biz­nis pre­da­ja do­sia­hol rast v ob­las­ti ICT slu­žieb. Po za­ve­de­ní seg­men­to­vé­ho ria­de­nia na­šej fir­my od 1. ok­tób­ra 2012 bol do­čas­ne po­ve­re­ný ve­de­ním úse­ku ICT a kor­po­rát­ne­ho seg­men­tu.

Zdroj: Slovak TelekomOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter