EMC predstavuje najvýkonnejšiu distribúciu platformy Hadoop na svete: Pivotal HD

Spo­loč­nosť EMC® dnes ozná­mi­la no­vú dis­tri­bú­ciu plat­for­my Apa­che Ha­doop: Pi­vo­tal HD. Pi­vo­tal HD vy­ni­ká z hľa­dis­ka na­ti­ve in­teg­rá­cie špič­ko­vé­ho da­ta­bá­zo­vé­ho rie­še­nia EMC Green­plum® MPP (Mas­si­ve­ly Pa­rallel Pro­ces­sing) s plat­for­mou Apa­che Ha­doop - nák­la­do­vo naj­efek­tív­nej­šou a naj­flexibil­nej­šou open sour­ce plat­for­mou pre Big Da­ta, kto­ré bo­la ke­dy vy­vi­nu­tá. No­vá tech­no­ló­gia HAWQ™ vy­vi­nu­tá spo­loč­nos­ťou EMC Green­plum pri­ná­ša pre plat­for­mu Ha­doop 10 ro­kov vý­sku­mu a vý­vo­ja v ob­las­ti sprá­vy veľ­kých ob­je­mov dát, a v po­rov­na­ní s exis­tu­jú­ci­mi služ­ba­mi ty­pu SQL po­nú­ka viac ako 100ná­sob­né zvý­še­nie vý­ko­nu na plat­for­me Ha­doop. Pi­vo­tal HD je vďa­ka to­mu naj­vý­kon­nej­šou dis­tri­bú­ciou plat­for­my Ha­doop v seg­men­te.

Plat­for­ma Ha­doop sa rých­lo sta­la pre­fe­ro­va­ným rie­še­ním pre ap­li­ká­ciu ana­lýz veľ­kých ob­je­mov dát (Big Da­ta), kto­ré pra­cu­jú s ob­rov­ský­mi úlo­žis­ka­mi neš­truk­tú­ro­va­ných dát. Je flexibil­ná, šká­lo­va­teľ­ná, ce­no­vo dos­tup­ná a od­ol­ná vo­či chy­bám. Uží­va­te­lia zá­kaz­ní­kov si na ňu rých­lo zvy­ka­jú a je vy­uží­va­ná v eko­sys­té­me, do kto­ré­ho zá­kaz­ní­ci po­mer­ne in­ten­zív­ne in­ves­tu­jú. Zá­kaz­ní­ci však če­lia veľ­ké­mu prob­lé­mu, kto­rý brá­ni ši­ro­ké­mu pri­ja­tiu plat­for­my Ha­doop ako je­di­né­ho úlo­žis­ka dát, a tým je ne­dos­ta­tok uži­toč­né­ho roz­hra­nia a ne­dos­tup­nosť nás­tro­jov naj­vyš­šej úrov­ne pre bu­si­ness in­telli­gen­ce a do­lo­va­nie dát - kom­po­nen­ty, kto­ré sú dô­le­ži­té pre ana­lý­zy dát a vy­tvá­ra­nie dá­to­vo orien­to­va­né­ho pod­ni­ku. Prá­ve tie­to prob­lé­my rie­ši Pi­vo­tal HD - pr­vé sku­toč­ne SQL spra­co­va­nie pre plat­for­mu Ha­doop na sve­te.

Vzhľa­dom na vy­uži­tie ce­lé­ho spek­tra roz­hra­ní SQL a tým i ce­lé­ho eko­sys­té­mu pro­duk­tov, kto­ré pod­po­ru­jú sys­tém SQL, ne­bu­dú už zá­kaz­ní­ci pot­re­bo­vať množ­stvo vý­vo­já­rov nap­rík­lad na vy­tvo­re­nie ria­dia­ce­ho pa­ne­lu. Na roz­diel od kon­ku­ren­čných dis­tri­bú­cií plat­for­my Ha­doop, to­to rie­še­nie to do­sa­hu­je bez pre­sú­va­nia dát me­dzi sys­té­ma­mi ale­bo vy­uží­va­nie ko­nek­to­rov, kto­ré vy­ža­du­jú dvo­ji­té uk­la­da­nie dát uží­va­teľ­mi. Pi­vo­tal HD tiež zjed­no­du­šu­je pou­ží­va­nie plat­for­my, čím roz­ši­ru­je jej po­ten­ciál i pro­duk­ti­vi­tu a umož­ňu­je zá­kaz­ní­kom vy­uží­va­nie vý­hod jej pou­ží­va­nia.

O tech­no­ló­gií HAWQ
HAWQ (vy­slo­vuj hók) pred­sta­vu­je vý­sle­dok 10 ro­kov vý­sku­mu a vý­vo­ja spo­loč­nos­ti EMC v ob­las­ti sprá­vy veľ­kých ob­je­mov dát a infra­štruk­tú­ry Apa­che Ha­doop. Vý­sled­kom tej­to ino­vá­cie, kto­rá maximál­ne vy­uží­va vý­ho­dy fun­kcií a vy­zre­tos­ti rie­še­ní ana­ly­tic­kej da­ta­bá­zy Green­plum MPP s ve­dú­cim pos­ta­ve­ním v seg­men­te, je pr­vé rie­še­nie pa­ra­lel­ných da­ta­báz so sku­toč­ným SQL spra­co­va­ním pre sys­tém Ha­doop Dis­tri­bu­ted Fi­le Sys­tem (HDFS) na sve­te. HAWQ je kľú­čo­vá tech­no­ló­gia, vďa­ka kto­rej sa rie­še­nie Pi­vo­tal HD od­li­šu­je od kon­ku­ren­čných rie­še­ní a prá­ve vďa­ka nej ide o naj­vý­kon­nej­šiu dis­tri­bú­ciu plat­for­my Ha­doop. Fun­kcie, kto­ré sto­jí za to spo­me­núť: dy­na­mic­ké ka­ná­ly (Dy­na­mic Pi­pe­li­ning), špič­ko­vý op­ti­ma­li­zá­tor pri­po­mie­nok, ho­ri­zon­tál­ne šká­lo­va­nie, kom­pa­ti­bi­li­ta s SQL, inter­ak­tív­ne pri­po­mien­ky, hĺbko­vé ana­lý­zy a pod­po­ra bež­ných for­má­tov Ha­doop.

Rie­še­nie Pi­vo­tal HD spo­loč­ne s tech­no­ló­giou HAWQ po­nú­ka:

  • Sku­toč­né SQL spra­co­va­nie pri­po­mie­nok: Vďa­ka pok­ro­či­lým da­ta­bá­zo­vým služ­bám rie­še­ní Pi­vo­tal HD (HAWQ) do­ká­žu te­raz pod­ni­ky vy­užiť po­ten­ciál plat­for­my Ha­doop z hľa­dis­ka šká­lo­va­teľ­nos­ti a fun­kcií úlo­žis­ka od­ol­né­ho vo­či chy­bám, a to na zá­kla­de in­teg­rá­cie ce­lé­ho ra­du ja­zy­kov a nás­tro­jov pre pra­cov­ní­kov spra­co­vá­va­jú­cich dá­ta do eko­sys­té­mu Ha­doop. Vďa­ka pod­po­re rie­še­nia Pi­vo­tal HD pre roz­hra­nia pre pri­po­mien­ky kom­pa­ti­bil­né so štan­dar­dmi SQL a nás­tro­je pre do­lo­va­nie dát, sa te­raz ana­ly­ti­ci dát vy­ško­le­ní na sys­tém SQL a štan­dar­dné nás­tro­je pre BI mô­žu ľah­ko pri­pá­jať k dá­tam ulo­že­ným v sys­té­me Ha­doop Fi­le Sys­tem (HDFS), za­dá­vať k nim pri­po­mien­ky a ana­ly­zo­vať ich.
  • Bez­pre­ce­dent­ný vý­kon pri­po­mie­nok: Rie­še­nie Pi­vo­tal HD pri­ná­ša na plat­for­mu Ha­doop viac ako 10 ro­kov skú­se­nos­tí v ob­las­ti vý­vo­ja tech­no­ló­gií pre pa­ra­lel­né spra­co­va­nie da­ta­báz, zrý­chle­nú od­oz­vu v spra­co­va­ní pri­po­mie­nok (až 600 ná­sob­né zrý­chle­nie) v po­rov­na­ní s ak­tuál­ny­mi roz­hra­nia­mi po­dob­ný­mi SQL pre plat­for­mu Ha­doop.
  • Spo­ľah­li­vá pod­po­ra pre­vádz­ko­vých čin­nos­tí: Kon­zo­la Com­mand Cen­ter umož­ňu­je správ­com a vý­vo­já­rom ľah­ko in­šta­lo­vať a spra­vo­vať roz­siah­le clus­tre inter­ak­tív­nych webo­vých uží­va­teľ­ských roz­hra­ní. V kon­zo­le Com­mand Cen­ter je ta­kis­to k dis­po­zí­cii roz­hra­nie prí­ka­zo­vé­ho riad­ku pre skrip­to­va­nie a in­tui­tív­ne roz­hra­nie API webo­vých slu­žieb pre prog­ra­má­to­rov, kto­rí vďa­ka ne­mu mô­žu reali­zo­vať aj zlo­ži­té úlo­hy auto­ma­ti­zá­cie. Po­mo­cou kon­zo­ly Com­mand Cen­ter mô­žu správ­co­via na­sa­dzo­vať roz­siah­le clus­tre, kon­fi­gu­ro­vať služ­by a mo­ni­to­ro­vať úlo­hy a za­da­nia sys­té­mu HDFS.

Oča­ká­va sa, že rie­še­nie Pi­vo­tal HD bu­de dos­tup­né od kon­ca pr­vé­ho kvar­tá­lu toh­to ro­ku, a to buď ako vý­hrad­ne softwaro­vé rie­še­nie ale­bo ako rie­še­nie na bá­ze za­ria­de­ní, za kto­rý­mi sto­jí infra­štruk­tú­ra glo­bál­ne nep­retr­ži­tej pod­po­ry spo­loč­nos­ti EMC.

Par­tne­ri pod­po­ru­jú­ci ozná­me­nie rie­še­nia Pi­vo­tal HD:
Klik­ni­te sem a poz­ri­te sa, čo na­ši par­tne­ri ho­vo­ria o rie­še­ní Pi­vo­tal HD.

Zdroj: EMCOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter