Fotoaparáty Canon PowerShot SX270 a 280 HS sa pýšia procesorom novej generácie DIGIC 6

Ca­non dnes pred­sta­vu­je dva no­vé vý­kon­né fo­toa­pa­rá­ty Power­Shot SX - kom­pakt­ný a uni­ver­zál­ny Power­Shot SX280 HS a Power­Shot SX270 HS. Tie­to mo­de­ly sú vy­ba­ve­né kom­bi­ná­ciou úpl­ne no­vej tech­no­ló­gie spra­co­va­nia ob­ra­zu DI­GIC 6 s 20x op­tic­kým zoo­mom od Ca­non. Sú ideál­ny­mi spo­loč­ník­mi na ces­ty, pre­to­že umož­ňu­jú za­chy­tiť prak­tic­ky čo­koľ­vek - od pa­no­ra­ma­tic­kých zá­be­rov kra­ji­ny až po ro­din­né do­vo­len­ky - v úžas­ných de­tai­loch a v prí­pa­de vi­dea v kva­li­te Full HD 60p. Tvor­bu a zdie­ľa­nie vy­so­kok­va­lit­ných sní­mok pria­mo na ces­tách umož­ňu­je in­teg­ro­va­ná fun­kcia Wi-Fi mo­de­lu Power­Shot SX280 HS. Vďa­ka nej mô­že­te fo­toa­pa­rát okam­ži­te pre­po­jiť s iný­mi za­ria­de­nia­mi, nap­rík­lad s tab­le­tom, po­čí­ta­čom či smar­tfó­nom.

Neu­ve­ri­teľ­ný vý­kon pro­ce­so­ra DI­GIC 6
Sr­dcom oboch mo­de­lov je ob­ra­zo­vý pro­ce­sor no­vej ge­ne­rá­cie DI­GIC 6 z di­el­ne Ca­non, kto­rý umož­ňu­je tvor­bu vy­ni­ka­jú­cich sní­mok aj v naj­hor­ších sve­tel­ných pod­mien­kach, a tiež realis­tic­ky hlad­ké Full HD vi­deo v kva­li­te až 60 sním./s. Či fo­tog­ra­fu­je­te na ve­čier­ku ale­bo pri me­sač­nom os­vet­le­ní, no­vý DI­GIC 6 vždy za­is­tí níz­ku úro­veň ob­ra­zo­vé­ho šu­mu a do­ko­na­lú expo­zí­ciu. Vý­sled­ná sním­ka tak ob­sa­hu­je až o 30 per­cent viac de­tai­lov , než umož­ňo­va­li pred­chá­dza­jú­ce mo­de­ly, bez pot­re­by pou­ži­tia bles­ku či sta­tí­vu.

canon2.jpg HS Sys­tem no­vý pro­ce­sor DI­GIC 6 na­vy­še obo­ha­cu­je o 12,1-me­ga­pixelo­vý vy­so­ko­cit­li­vý sní­mač CMOS, kto­rý pro­du­ku­je mi­mo­riad­ne sním­ky s mi­ni­mál­nym roz­ma­za­ním a ob­ra­zo­vým šu­mom aj v sla­bom os­vet­le­ní, a tiež o ši­ro­ký dy­na­mic­ký roz­sah. To je ideál­ne pri zá­be­roch tie­nis­tých de­tai­lov po­čas zá­pa­du sl­nka na do­vo­len­ke. Vďa­ka pro­ce­so­ru DI­GIC 6 a sys­té­mu HS sa mô­žu pou­ží­va­te­lia te­šiť z neu­ve­ri­teľ­nej cit­li­vos­ti ISO - až do hod­no­ty ISO 6400 - a zo skve­lých vý­sled­kov.

Pro­ce­sor DI­GIC 6 umož­ňu­je zá­znam fil­mov do všeo­bec­ne pou­ží­va­né­ho for­má­tu MP4, kto­rý sa dá preh­rá­vať v mno­hých pre­nos­ných za­ria­de­niach. Pou­ží­va­te­lia tak mô­žu zdie­ľať svo­je zá­zna­my rých­lo a jed­no­du­cho s ro­di­nou či pria­teľ­mi, bez pot­re­by zdĺha­vých kon­ver­zií sú­bo­rov.

Su­per zoom vás prib­lí­ži k cen­tru di­ania
Power­Shot SX280 HS a Power­Shot SX270 HS sú ideál­ny­mi nás­troj­mi na ucho­va­nie kaž­dé­ho vzác­ne­ho ro­din­né­ho oka­mi­hu či zá­žit­ku z do­vo­len­ky - vďa­ka 25 mm ši­ro­kouh­lé­mu ob­jek­tí­vu Ca­non s 20x op­tic­kým zoo­mom a 4-kro­ko­vým op­tic­kým sta­bi­li­zá­to­rom ob­ra­zu (IS). Tech­no­ló­gia Zoom­Plus do­ká­že do­kon­ca di­gi­tál­ne predĺžiť do­sah zoo­mu na 40x a pri­tom za­cho­vať os­tré de­tai­ly a vy­so­kok­va­lit­né roz­lí­še­nie. Pou­ží­va­te­ľom tak umož­ňu­je dos­tať sa eš­te bliž­šie k cen­tru di­ania so sú­čas­ným za­cho­va­ním dis­krét­ne­ho od­stu­pu.

Vy­tvor­te si zá­znam prej­de­nej tra­sy; jed­no­du­ché zdie­ľa­nie
Fun­kcia Wi-Fi mo­de­lu Power­Shot SX280 HS umož­ňu­je zdie­ľať po­zo­ru­hod­né mo­men­ty s ro­di­nou či pria­teľ­mi pre­ná­ša­ním sní­mok do so­ciál­nych sie­tí, pri­po­je­ných za­ria­de­ní či na inter­net s cie­ľom ich zá­lo­ho­va­nia.

Power­Shot SX280 HS tiež dis­po­nu­je in­teg­ro­va­nou fun­kciou GPS , kto­rá je ideál­na pre ces­to­va­te­ľov tú­žia­cich bez ná­ma­hy si vy­tvo­riť zá­znam prej­de­nej tra­sy ale­bo miest zho­to­ve­nia sní­mok. Tá­to fun­kcia to­tiž auto­ma­tic­ky pri­dá do kaž­dej fo­tog­ra­fie či fil­mu in­for­má­cie o mies­tnom ča­se a lo­ka­li­te. In­teg­ro­va­ná fun­kcia GPS zá­zna­mu v pra­vi­del­ných inter­va­loch sle­du­je po­lo­hu fo­toa­pa­rá­tu. Fun­kcia A-GPS zas pou­ží­va Wi-Fi na rých­le sťa­ho­va­nie dopl­nko­vých úda­jov As­sis­ted GPS, čo pod­stat­ne zni­žu­je čas pot­reb­ný na zís­ka­nie sa­te­lit­né­ho sig­ná­lu.

Pre­pí­na­nie z fo­tog­ra­fo­va­nia na fil­mo­va­nie v kva­li­te Full HD
Pou­ží­va­te­lia mô­žu rých­lo pre­pí­nať z re­ži­mu fo­tog­ra­fo­va­nia do re­ži­mu zá­zna­mu vi­dea v kva­li­te Full HD (1920x1080p) so ste­reoz­vu­kom. Pok­ro­či­lý 60p zá­znam umož­ňu­je do­siah­nu­tie no­vej úrov­ne ob­ra­zo­vej kva­li­ty, s mož­nos­ťou za­chy­te­nia rých­lej ak­cie a mi­mo­riad­ne hlad­kým ob­ra­zom v ce­lom zá­be­re. Tech­no­ló­gia Fi­ne De­tail Mo­vie Pro­ces­sing (30 sním./s) po­nú­ka neu­ve­ri­teľ­né de­tai­ly a pro­ce­sor DI­GIC 6 sa pos­ta­rá o pok­ro­či­lé spra­co­va­nie ob­ra­zo­vé­ho šu­mu vo Full HD fil­moch (30 sním./s). Pou­ží­va­te­ľom tak umož­ňu­je za­chy­tiť dos­lo­va kaž­dý mo­ment.

Ob­rov­ský 20x op­tic­ký zoom mož­no pou­ží­vať aj po­čas fil­mo­va­nia. Vďa­ka naj­nov­šej ver­zii in­te­li­gen­tné­ho sys­té­mu IS, kto­rý ob­sa­hu­je re­žim Dy­na­mic­ký IS, sa fil­my aj po­čas po­hy­bu za­zna­me­na­jú os­tro a bez roz­ma­za­nia. Zdo­ko­na­le­ný re­žim vy­uží­va pä­ťo­so­vý Sta­bi­li­zá­tor ob­ra­zu, kto­rý ko­ri­gu­je via­ce­ro ty­pov po­hy­bov fo­toa­pa­rá­tu. Me­dzi ne pa­tria ro­tač­ný ale­bo pa­ra­lel­ný po­hyb, vy­sky­tu­jú­ce sa ob­vyk­le pri fil­mo­va­ní po­čas chô­dze. Vý­sled­kom je eš­te hlad­ší fil­mo­vý zá­znam.

Či ste prá­ve na ro­din­nej do­vo­len­ke ale­bo na vý­le­te svo­jich snov, jed­no­du­chú tvor­bu kom­po­zí­cie aj pre­ze­ra­nie zá­zna­mov vám umož­ní jas­ný 7,5 cm (3,0") dis­plej Pu­re­Co­lor II G LCD s prib­liž­ne 461 000 bod­mi. Povrch z tem­pe­ro­va­né­ho sk­la pos­ky­tu­je do­da­toč­nú od­ol­nosť a ochra­nu a vy­so­ký kon­trast v kom­bi­ná­cii s tech­no­ló­giou Quick Bright ro­bí dis­plej do­ko­na­lým na preh­rá­va­nie fil­mov aj v jas­nom sl­neč­nom os­vet­le­ní.

Za­chyť­te kaž­dý mo­ment tvo­ri­vo
S fo­toa­pa­rát­mi Power­Shot SX280 HS a Power­Shot SX270 HS sta­čí za­mie­riť a stla­čiť spúšť - sú to­tiž vy­ba­ve­né uz­ná­va­ným re­ži­mom Smart Auto od Ca­non. Ten­to re­žim do­ká­že roz­poz­nať až 58 rôz­nych ty­pov scén a zvo­liť naj­vhod­nej­šie nas­ta­ve­nia, aby sa do­sia­hol čo naj­lep­ší vý­sle­dok.

Mo­de­ly Power­Shot SX280 HS a Power­Shot SX270 HS po­nú­ka­jú kom­bi­ná­ciu krea­tív­nej flexibil­nos­ti s vy­so­kou kva­li­tou sní­mok. Sú vy­ba­ve­né no­vým re­ži­mom Hyb­rid Auto, kto­rý za­zna­me­ná šty­ri se­kun­dy pred kaž­dým zá­be­rom v roz­lí­še­ní 720p. Smart Auto po­tom zvo­lí naj­lep­šie nas­ta­ve­nia a vy­tvo­rí do­ko­na­lý zá­ber. Na kon­ci kaž­dé­ho dňa sa štvor­se­kun­do­vé kli­py spo­ja do je­di­né­ho fil­mu „zo zá­ku­li­sia" váš­ho fo­tog­ra­fo­va­nia. Fo­tog­ra­fie sa tiež da­jú up­ra­vo­vať pou­ži­tím jed­né­ho zo sied­mich krea­tív­nych filtrov vrá­ta­ne efek­tu Ry­bie oko ale­bo Mi­nia­tú­ra.

Am­bi­cióz­nej­ší a skú­se­nej­ší fo­tog­ra­fi - či jed­no­du­cho tí, kto­rí sa chcú tvo­ri­vo roz­ví­jať - mô­žu prev­ziať nad nas­ta­ve­nia­mi fo­toa­pa­rá­tu úpl­nú kon­tro­lu. Pros­tred­níc­tvom via­ce­rých pok­ro­či­lých re­ži­mov, vrá­ta­ne re­ži­mov Tv a Av na ov­lá­da­nie expo­zič­né­ho ča­su a clo­ny ale­bo pl­ne ma­nuál­ne­ho re­ži­mu na ov­lá­da­nie všet­kých nas­ta­ve­ní, mô­žu roz­ví­jať vlas­tnú krea­ti­vi­tu a fo­tog­ra­fic­ké zruč­nos­ti pri pou­ží­va­ní tých­to vý­kon­ných kom­pak­tných fo­toa­pa­rá­tov.

Power­Shot SX280 HS - zá­klad­né cha­rak­te­ris­ti­ky:
• 20x zoom, 25 mm ob­jek­tív
• HS Sys­tem: 12,1 MP CMOS, DI­GIC 6
• In­te­li­gent­ný sys­tém IS, Zdo­ko­na­le­ný dy­na­mic­ký IS
• Wi-Fi
• Full HD (60 sním./s)
• 7,5 cm (3,0") dis­plej Pu­re­Co­lor II G
• GPS s A-GPS
• Hyb­rid Auto; Smart Auto
• Ma­nuál­ny re­žim, re­žim Av a Tv
• Vy­so­ko­rý­chlos­tné sní­ma­nie. Vo­li­teľ­né vo­do­tes­né puz­dro

Power­Shot SX270 HS - zá­klad­né cha­rak­te­ris­ti­ky:
• 20x zoom, 25 mm ši­ro­kouh­lý ob­jek­tív
• HS Sys­tem: 12,1 MP CMOS, DI­GIC 6
• In­te­li­gent­ný sys­tém IS, Zdo­ko­na­le­ný dy­na­mic­ký IS
• Full HD (60 sním./s)
• 7,5 cm (3,0") dis­plej Pu­re­Co­lor II G
• Hyb­rid Auto; Smart Auto
• Ma­nuál­ny re­žim, re­žim Av a Tv
• Vy­so­ko­rý­chlos­tné sní­ma­nie
• Vo­li­teľ­né vo­do­tes­né puz­dro do 40 m

Zdroj: CanonOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter