Vylepšená verzia stolných switchov Zyxel pre domáce siete a malé firmy

Spo­loč­nosť ZyXEL Com­mu­ni­ca­tions roz­ši­ru­je svoj sor­ti­ment stol­ných swit­chov s cie­ľom pl­niť rôz­ne po­žia­dav­ky uží­va­te­ľov. No­vé stol­né swit­che pre Fast Et­her­net ES-105A/ES-108A 2. ver­zia (v.2) sú navr­hnu­té pre pro­fe­sio­nál­nych spot­re­bi­te­ľov ako sú do­má­ci uží­va­te­lia po­ža­du­jú­ci mul­ti­me­diál­ne služ­by, ma­lé a do­má­ce kan­ce­lá­rie ale­bo ma­lé pod­ni­ky. Tým umož­ňu­jú vy­uží­vať spo­ľah­li­vé sie­te s op­ti­mál­nou vý­kon­nos­ťou pre všet­ky za­ria­de­nia, kto­ré sú pros­tred­níc­tvom swit­cha pri­po­je­né k inter­ne­tu. Rad eko­lo­gic­kých fun­kcií po­tom uží­va­te­ľom po­má­ha zni­žo­vať spot­re­bu ener­gie a te­da aj úč­ty za elek­tri­nu.

No­vé stol­né swit­che s 5/8 por­ta­mi si nie len za­cho­vá­va­jú všet­ky mi­mo­riad­ne vlas­tnos­ti svo­jich pred­chod­cov, ale ma­jú tiež väč­šiu vy­rov­ná­va­ciu pa­mäť v zá­uj­me vy­ššie­ho pre­no­so­vé­ho vý­ko­nu. Prio­rit­né por­ty je mož­né pri­ra­diť za­ria­de­niam, v kto­rých sú pre­vádz­ko­va­né ap­li­ká­cie s vy­so­ký­mi ná­rok­mi na šír­ku pás­ma, nap­rík­lad IP te­le­fó­niu pre VoIP, her­ným kon­zo­lám či in­te­li­gen­tným te­le­ví­zo­rom pre strea­ming mul­ti­mé­dií, hra­nie on­li­ne hier a preh­rá­va­nie inter­ne­to­vých vi­deí a fil­mov. Tým­to spô­so­bom je mož­né do­siah­nuť op­ti­ma­li­zo­va­né­ho vý­ko­nu a prio­rit­né­ho pre­no­su. Nap­rík­lad mul­ti­me­diál­ne server­y so znač­ným množ­stvom ob­sa­hu vo vy­so­kom roz­lí­še­ní mô­žu mať vy­ššiu prio­ri­tu, kto­rá za­is­tí lep­šiu vý­kon­nosť strea­min­gu pri uk­la­da­ní a preh­rá­va­ní mul­ti­me­diál­nych sú­bo­rov. Vďa­ka roz­ší­re­nej vy­rov­ná­va­cej pa­mä­ti, kto­rá je op­ro­ti pred­chá­dza­jú­cej ver­zii pro­duk­tov dvoj­ná­sob­ná, je mož­né za­ru­čiť ply­nu­lý pre­nos v sie­ti aj v prí­pa­de, že swit­chom pre­chá­dza sil­ná dá­to­vá pre­vádz­ka. To zna­me­ná, že mi­mo­riad­ne vy­ho­to­ve­nie prio­rit­ných por­tov spo­lu so zdo­ko­na­le­ným me­cha­niz­mom vy­rov­ná­va­cej pa­mä­te umož­ňu­je do­cie­liť vy­ššiu kva­li­tu uží­va­teľ­skej skú­se­nos­ti (QoE).

Swit­che ES-105A/ES-108A v2 sú rov­na­ko v sú­la­de s hlav­ným štan­dar­dom pre ús­po­ru ener­gie, t. j. IEEE 802.3az EEE (Ener­gy Ef­fi­cient Et­her­net), čo ve­die k vý­znam­né­mu zní­že­niu spot­re­by. Da­ný pro­to­kol sie­ťo­vým por­tom umož­ňu­je rých­lo pre­pí­nať me­dzi vy­šším a niž­ším sta­vom na­pá­ja­nia v reak­cii na ak­tív­ny a neak­tív­ny stav to­ku dát. Ak neexis­tu­je žiad­ne ak­tív­ne pri­po­je­nie, zos­tá­vá spot­re­ba ener­gie mi­ni­mál­na. Tak je mož­né us­po­riť znač­né množ­stvo ener­gie, pre­to­že pri vy­uží­va­ní swit­chov sa ob­vyk­le krát­ke ob­do­bia pre­vádz­ky pri pl­nej ka­pa­ci­te strie­da­jú s dl­hý­mi ob­do­bia­mi ne­čin­nos­ti. Prís­pev­kom k eko­lo­gic­kos­ti tých­to pro­duk­tov je tiež auto­ma­tic­ká de­tek­cia spot­re­by pod­ľa dĺžky káb­la. Krat­šie káb­le te­da spot­re­bu­jú me­nej ener­gie.

Switch pre Fast Et­her­net vo vy­ho­to­ve­ní plug-and-play umož­ňu­je jed­no­du­chú in­šta­lá­ciu bez nut­nos­ti ruč­nej kon­fi­gu­rá­cie. Za­ria­de­nie je mož­né umies­tniť na stôl ale­bo na­mon­to­vať na ste­nu, tak­že uží­va­te­lia ma­jú mož­nosť flexibil­nej in­šta­lá­cie s oh­ľa­dom na ďal­šie pri­po­je­né za­ria­de­nia.

Zdroj: ZyXEL CommunicationsOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter