ČR: Acer @ Bett 2013: interaktívne zážitky, semináre, súťaže a dalšie

Spo­leč­nost Acer by­la přítom­na na ve­letr­hu BETT Show v Lon­dýně (30. led­na - 2. úno­ra 2013), aby potvr­di­la své od­hod­lá­ní ve vzdělá­va­cím sek­to­ru.

Acer po­má­há stu­dentům i uči­telům překo­ná­vat hra­ni­ce. Prostřed­nic­tvím krea­tiv­ních tech­no­lo­gií pro učeb­ny pos­kyt­ne přís­tup k no­vým ces­tám ko­mu­ni­ka­ce a inter­ak­ce. Umož­ňu­je pe­da­gogům udr­žo­vat krok s s dneš­ním high-tech světem, řeše­ní od Ace­ru mo­hou snad­no ov­lá­dat jak uči­te­lé, tak stu­den­ti. Po­kud uči­te­lé věří tech­no­lo­giím, kte­ré pou­ží­va­jí, mo­hou se plně soustředit na vý­uku svých žá­ků a přeměnit kaž­dou lek­ci na průzkum­nou ces­tu za poz­ná­ním. Ten­to no­vý přís­tup ke vzdělá­vá­ní dneš­ní stu­den­ty přib­lí­ží k je­jich kaž­do­den­ní­mu ži­vo­tu - vy­růsta­jí v době, kdy mla­dí li­dé ži­jí a dý­cha­jí tech­no­lo­gií.

Acer před­sta­vil plně fun­kční di­gi­tál­ní učeb­nu, kte­rá vy­uží­vá tab­le­ty, no­te­boo­ky, ultra­boo­ky, des­kto­py, mo­ni­to­ry, pro­jek­to­ry a software Acer Clas­sroom Ma­na­ger. Di­gi­tál­ní učeb­na od Ace­ru je navr­že­na spe­ciálně na to, aby umož­ni­la stu­dentům zís­ká­vat no­vé poz­nat­ky až za hra­ni­ce­mi třídy, pos­kyt­la mož­nost uči­telům dá­vat po­ky­ny, mo­ni­to­ro­vat a ko­mu­ni­ko­vat se svý­mi stu­den­ty.

S cí­lem na­bíd­nout kva­lit­ní pod­po­ru v ob­las­ti slu­žeb a řeše­ní, vy­tvořil Acer eko­sys­tém s hlav­ní­mi hrá­či na tr­hu Z to­ho­to důvo­du byl Acer ta­ké příto­men ja­ko pri­vi­le­go­va­ný par­tner se svý­mi vzdělá­va­cí­mi řeše­ní­mi u stánků spo­leč­nos­tí Net Sup­port, Fourier, Pro­met­hean , stejně ja­ko u In­te­lu a Mic­ro­sof­tu.

Na­víc se Acer zú­čas­tnil něko­li­ka se­mi­nářů na té­ma­ta vzdělá­vá­ní přev­lá­da­jí­cí­ho v po­době inter­ak­tiv­ní­ho uče­ní., ino­vo­va­ných vý­uko­vých řeše­ní a spe­ciál­ních pro­jektů a ini­cia­tiv ve spo­lup­rá­ci s vel­ký­mi hrá­či na po­li vzdělá­vá­ní. V rám­ci pro­jevů:

- Bu­do­vá­ní vzdělá­va­cí­ho eko­sys­té­mu ve STE­Mu (Scien­ce, Tech­no­lo­gy, En­gi­nee­ring a Maths), Gui­do Ter­ni, Acer EMEA Edu­ca­tion Bu­si­ness Ma­na­ger na stán­ku IN­TEL
- Přís­tup Ace­ru k vý­uce „One-to-One", Co­lin Mac­Farla­ne, Acer UK Edu­ca­tion Ma­na­ger
na stán­ku MIC­RO­SOFT

Po ce­lou do­bu vý­sta­vy Acer hos­to­val na svém vlas­tním stán­ku ce­lou řadu se­mi­nářů s klí­čo­vý­mi řeč­ní­ky z ob­las­ti vzdělá­vá­ní. Ti mě­li dva­ce­ti­mi­nu­to­vá se­ze­ní na té­ma­ta: „Po­zi­tiv­ní ro­le so­ciál­ních mé­dií ve ško­lách" a „E-bez­peč­nost - on­li­ne uči­te­lé, po­zi­ti­va a ús­ka­lí".

V ne­pos­led­ní řadě moh­li návštěvní­ci vý­sta­vy BETT Show vy­zvat pr­vní­ho brit­ské­ho hrá­če Jon­ny­ho Marraye, kte­rý od ro­ku 1936 vy­hrál Wim­ble­don v pán­ské čtyřhře, ke hře vir­tuál­ní te­nis. Návštěvní­ci se moh­li zú­čas­tnit slo­so­vá­ní pro je­jich ško­lu je­den den kou­čo­vá­ní s Jon­nym Marrayem. Ta­ké moh­li kaž­dý den vy­hrát dva mo­de­ly Ico­nia B1, což je no­vý 7" tab­let od Ace­ru.

„Vzdělá­vá­ní mu­sí hrát v di­gi­tál­ní éře důle­ži­tou ro­li. To vy­ža­du­je maximál­ní úsi­lí při na­sa­ze­ní mo­der­ních vzdělá­va­cích nás­trojů, ja­ko jsou tab­le­ty a po­čí­ta­če, inter­ak­tiv­ní ta­bu­le a pro­jek­to­ry. To ta­ké vy­ža­du­je za­měření na di­gi­tál­ní e-lear­nin­go­vé me­to­dy a ma­te­riá­ly," řekl Gui­do Ter­ni, Acer EMEA Edu­ca­tio­nal Bu­si­ness Ma­na­ger. „Chce­me se za­po­jit přímo s mla­dý­mi lid­mi prostřed­nic­tvím vzdělá­va­cí­ho sys­té­mu. Je důle­ži­té, aby byl po­ten­ciál mla­dých li­dí pěsto­ván pro za­jištění sil­né ge­ne­ra­ce prá­ces­chop­ných, kvan­ti­fi­ko­va­ných a mla­dých li­dí v Ev­ropě."

Zdroj: AcerOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter