Junior Internet na Slovensku pozná svojich víťazov

Fi­na­lis­ti slo­ven­ské­ho Ju­nior Inter­ne­tu sa stret­li v Bra­tis­la­ve, hos­ti­la ich iba me­siac sta­rá bu­do­va Fa­kul­ty in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií STU. Po­čas sú­ťaž­nej kon­fe­ren­cie si ko­mi­sia vy­po­ču­la pre­zen­tá­cie 48 mla­dých prog­ra­má­to­rov, di­zaj­né­rov a blo­ge­rov, kto­rí bo­li vy­bra­ní z tak­mer 230 prih­lá­se­ných. Sú­ťa­žia­ci ma­li iba 3 mi­nú­ty, aby uká­za­li naj­sil­nej­šie strán­ky svo­jej prá­ce. Ko­mi­siu na­ko­niec pres­ved­či­li tie­to mla­dé ta­len­ty:

Ju­niorWEB + Ju­nio­rERB (ko­mi­sia sa roz­hod­la ka­te­gó­rie spo­jiť)

 1. Ma­rek Pu­kaj http://hap­py­path.sk/
 2. Ke­vin Pro­cház­ka http://ma­gic­ka­ku­chy­na.eu/
 3. On­drej Krum­lov­ský http://aut­izmus.yw.sk/
  Špe­ciál­ne oce­ne­nie - Ma­rek Dlu­goš http://www.hos­tmein­ca.com

Ju­nior­DE­SIGN

 1. Da­niel Ja­hôd­ka
 2. Ma­túš Ge­rát http://www.ri­seof­spar­ta.sk
 3. Lu­káš Bo­bor
  Špe­ciál­ne oce­ne­nie - Mi­chal Mo­ron­ga

Ju­nio­rAPP

 1. Ja­kub Kši­ňan
 2. Mar­tin Hoš­ták
 3. Adam Ha­no
 4. Adrián Ma­te­jov

Ju­nior­TEXT

 1. Da­nie­la Pe­ti­co­vá
 2. Ľubo­mír Štef­ko
 3. Mi­loš Ga­tial

Ce­na de­ka­na Fa­kul­ty in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií STU

• Pat­rik Illith
• Sla­vo­mír Glin­ský http://f002.cli­per.co/ba­za­ros/
• Mi­loš Šva­ňa http://mo­nee-expant.rhcloud.com

Sú­čas­ťou prog­ra­mu bo­li aj pred­náš­ky od­bor­ní­kov z fi­riem a uni­ver­zít. To­máš Há­la z web­hos­tin­go­vej spo­loč­nos­ti AC­TI­VE24 roz­prá­val o tré­nin­gu na ob­ra­nu pred útok­mi, kto­ré ne­dáv­no za­ži­li aj na vlas­tnej ko­ži v Čes­kej re­pub­li­ke. Za hos­ťu­jú­cu fa­kul­tu in­for­ma­ti­ky STU pred­ná­šal Mi­chal Bar­la na té­mu sé­man­tic­ké­ho webu. An­drej Fer­ko z Mat­fy­zu veľ­mi za­ují­ma­vo vy­svet­lil, čo je nut­né za­kom­po­no­vať do webu, aby bol ús­peš­ný. Ne­mô­že­me za­bud­núť ani na Goog­le tech­no­lo­gy user group, kto­rej čle­no­via prip­ra­vi­li wor­kshop o tvor­be ap­li­ká­cií pre An­droid a in­tro k tvor­be webo­vých strá­nok pre za­čia­toč­ní­kov. Ivan Kop­čík z Web­sup­por­tu sa zo svo­jej po­zí­cie ve­dú­ce­ho vý­vo­jo­vé­ho tí­mu po­kú­sil pou­ká­zať na to, čo je dô­le­ži­té pri pra­cov­nom po­ho­vo­re v IT.

Toh­to­roč­ná kon­fe­ren­cia bo­la veľ­mi in­špi­ra­tív­na a pre or­ga­ni­zá­to­ra - AMA­VET pri­chá­dza veľ­mi prí­jem­né ob­do­bie spra­co­vá­va­nia vý­sled­kov. Prip­ra­vu­je sa vir­tuál­ne expo s pre­zen­to­va­ný­mi pro­jek­tmi, on­li­ne pred­náš­ky pre tých, kto­rí ne­moh­li prísť a eš­te ve­ľa ďal­šie­ho.

Ďaku­je­me všet­kým par­tne­rom vďa­ka kto­rým sme po­du­ja­tie moh­li zor­ga­ni­zo­vať už po ôs­myk­rát. Ge­ne­rál­nym par­tne­rom bo­lo Za­stú­pe­nie Európ­skej ko­mi­sie na Slo­ven­sku, hlav­ný­mi par­tner­mi sa pre ten­to rok sta­la Fa­kul­ta in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií STU, AC­TI­VE24 a O2 Think big. Ďaku­je­me a te­ší­me sa na stret­nu­tie na FIIT­ke opäť o rok.

Zdroj: STUOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter