Marketing Live Conference 2013 – Online marketing a sociálne siete

24. 04. 2013 sa v Bra­tis­la­ve us­ku­toč­ní stret­nu­tie od­bor­ní­kov a špe­cia­lis­tov z ob­las­ti mar­ke­tin­gu a PR.

Hlav­né té­my kon­fe­ren­cie sa bu­dú tý­kať zlep­še­nia on­li­ne ko­mu­ni­ká­cie so zá­kaz­ník­mi, no­vých prís­tu­pov v rám­ci mar­ke­tin­go­vej stra­té­gie a kľú­čo­vých tren­dov v so­ciál­nych mé­diách.

Mi­lan For­má­nek, Di­gi­tal Ma­na­ger Red Bull, prez­ra­dí ako vy­tvo­riť za­ují­ma­vý bran­do­va­ný ob­sah a ako s ním pra­co­vať. Cen­né in­for­má­cie o tom ako mož­no za­ro­biť cez mo­bil­nú ap­li­ká­ciu, aké sú ob­me­dzenia a príl­eži­tos­ti, aký mar­ke­ting fun­gu­je a nao­pak, aký nie? vám pos­kyt­ne Mgr. Ma­rek Kop­ča, Di­rect sa­les di­rec­tor, Union pois­ťov­ňa a.s.

Na otáz­ku- „Do­ke­dy bu­dú ľu­dia ochot­ní ku­po­vať zľa­vy?" od­po­vie vo svo­jej pred­náš­ke Ma­túš Kl­čo, On­li­ne mar­ke­ting ma­na­ger zo Zla­vaD­na.sk. Úspeš­ný pro­jekt www.ku­char­ky.sk pred­sta­ví Pe­ter Čer­vin­ka, Head of Com­mer­ce De­par­tment, Rin­gier Axel Sprin­ger Slo­va­kia a.s.

Pa­ne­lo­vá dis­ku­sia bu­de na ak­tuál­nu té­mu „Blo­gy, dis­kus­né fó­ra, so­ciál­ne mé­diá, žur­na­lis­tic­ká eti­ka - mo­de­ro­va­nie či cen­zú­ra?"

Viac in­for­má­cií o prog­ra­me, pred­ná­ša­jú­cich a mož­nos­tiach re­gis­trá­cie náj­de­te na www.in­formslo­va­kia.sk

Zdroj: In Form SlovakiaOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter