ČR: Point Of View Onyx - 7“ tablet s dual SIM a GPS

Spo­leč­nost Poin Of View uved­la na trh no­vý přírůstek ze sé­rie 7" tab­letů, Point Of View Onyx 527. Svý­mi rozměry a vý­ba­vou je předur­čen pro všech­ny, kteří vy­ža­du­jí maximál­ní vý­ba­vu, kom­pak­tní rozměry a chtějí mít při ces­to­vá­ní kom­plexní řeše­ní pro zá­ba­vu i prá­ci.

TAB-P527 7inch front.jpg Point Of View Onyx 527 je vy­ba­ven dvěma slo­ty pro kar­tu SIM a tím je mož­né vy­užít jed­nu SIM na da­ta a dru­hou SIM sou­časně na hla­so­vé služ­by. A tím te­dy vy­užít maximál­ní po­ten­ciál mo­bil­ní­ho řeše­ní na ces­tách. Vy­uži­tí dvou slo­tu pro kar­tu SIM oce­ní­te předev­ším při ces­tách do za­hra­ni­čí, kde může­te dru­hy slot vy­užít napřík­lad na před­pla­ce­nou kar­tu mís­tní­ho ope­rá­to­ra. O hlad­ký chod všech ap­li­ka­cí a sys­té­mu An­droid 4.0 se pos­ta­rá pro­ce­sor Dual Co­re Cor­tex A9 a 1024MB ope­rač­ní pamě­ti.

Ap­li­ka­ce je mož­né in­sta­lo­vat na inter­ní 8GB paměť tab­le­tu ne­bo na kar­tu mic­roSD o maximál­ní ka­pa­citě až 32GB, kte­rou je mož­né jed­no­du­še vlo­žit do slo­tu mic­roSD.

Kromě všech mo­bil­ních da­to­vých a hla­so­vých slu­žeb může­te vy­užít tab­let Point OF View ta­ké ja­ko na­vi­ga­ci. Pro vy­hle­dá­ní op­ti­mál­ní ces­ty k cí­li je mož­né vy­užít jak Goog­le Maps, Goog­le Na­vi­ga­tion, ne­bo ji­ný na­vi­gač­ní software pod­po­ru­jí­cí sys­tém An­droid.

Stejně tak ja­ko na všech mo­de­lech tab­letů Point Of View, i na tom­to na­lez­ne­te předin­sta­lo­va­ný Goog­le Play pro sta­ho­vá­ní ob­lí­be­ných ap­li­ka­cí a her.

Spe­ci­fi­ka­ce:

Mo­del: POV TAB-P527

Pro­ces­sor

Dual Cor­tex A9 - 1.0 GHz

Sys­tem Me­mo­ry

1024 MB DDR3

Dis­play

7" dis­play, 1024 x 600

Touchscreen

Ca­pa­ci­ti­ve 5-point touch

Sto­ra­ge me­mo­ry

8 GB NAND

Mic­ro SD Sup­port

max 32 GB mic­ro SD card

Wifi

802.11 b/g/n

Blue­tooth

3.0 + 4.0 LE

GPS

ANO

SIM

Dual Sim

3G

WCDMA (850/1800/2100 MHz)

Pod­po­ro­va­né sítě (hlas)

GSM (850/1800 MHz)

Ca­me­ra

0.3 MP před­ní + 2.0 MP za­dní

G-sen­sor

4-way

I/O

head­pho­ne

1x mi­ni USB2.0

Rozměry

195 x 124 x 11 mm

Ba­te­rie

3100 mAh

Ce­na:
Do­po­ru­če­ná ma­loob­chod­ní ce­na Point Of View Onyx 527 (TAB-P527) je 4 990 s DPH.

Zá­ru­ka:
Na za­říze­ní se vzta­hu­je 2 le­tá zá­ru­ka vý­rob­ce.

Ví­ce in­for­ma­ci na: http://www.point-of-view.cz

Zdroj: Poin Of ViewOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter