Digitálna gramotnosť na Slovensku 2013 – štart piateho ročníka projektu

In­šti­tút pre ve­rej­né otáz­ky v Bra­tis­la­ve (IVO) od­štar­to­val v po­ra­dí už pia­ty roč­ník ana­ly­tic­ko-mo­ni­to­ro­va­cie­ho pro­jek­tu Di­gi­tál­na gra­mot­nosť na Slo­ven­sku.

Vý­skum­ný pro­jekt sa reali­zu­je v dvoj­roč­ných cyk­loch od ro­ku 2005. Je­ho zá­klad­ným cie­ľom je ma­po­vať prip­ra­ve­nosť ši­ro­kých vrs­tiev oby­va­teľ­stva na pou­ží­va­nie mo­der­ných in­for­mač­ných a ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií (IKT) ako je­de­né­ho z kľú­čo­vých pred­pok­la­dov ús­peš­nej tran­sfor­má­cie Slo­ven­ska na in­for­mač­nú spo­loč­nosť a zna­los­tnú eko­no­mi­ku.

Úda­je z rep­re­zen­ta­tív­ne­ho vý­sku­mu po­pu­lá­cie star­šej ako 14 ro­kov pri­ne­sú opäť za­ují­ma­vé vý­sled­ky o tom:
- aký je po­diel di­gi­tál­ne gra­mot­ných a neg­ra­mot­ných v po­pu­lá­cii SR,
- aké skú­se­nos­ti s mo­der­ný­mi IKT má oby­va­teľ­stvo,
- aká je úro­veň di­gi­tál­nej gra­mot­nos­ti v jed­not­li­vých so­ciál­nych sku­pi­nách,
- ako sa ľu­dia učia a pris­pô­so­bu­jú IKT,
- kto sto­jí na ok­ra­ji „di­gi­tál­nej prie­pas­ti",
- ako bez­peč­ne sa sprá­va­jú uží­va­te­lia IKT v ky­berpries­to­re.

Toh­to­roč­ný pro­jekt fi­nan­čne pod­po­ri­li Na­dač­ný fond Te­le­kom pri Na­dá­cii Pon­tis, Na­dá­cia Eset, spo­loč­nos­ti Da­ta­lan a Ac­cen­tu­re. Je­ho vý­sled­ky bu­dú pre­zen­to­va­né na kon­ci ap­rí­la 2013.

Zdroj: IVOOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter