Arthur D. Little GmbH bude radiť pri aukcii 4G frekvencií

Te­le­ko­mu­ni­kač­ný úrad (TÚ) SR už na­šiel po­rad­cu, kto­rý bu­de po­má­hať s príp­ra­vou elek­tro­nic­kej auk­cie na voľ­né frek­ven­cie v pás­mach 800, 1 800 a 2 600 me­ga­her­tzov. Z ve­rej­né­ho ob­sta­rá­va­nia ako ví­ťaz vziš­la spo­loč­nosť Ar­thur D. Litt­le GmbH. Ako ďa­lej in­for­mu­je ho­vor­ca TÚ SR Ro­man Vav­ro, úlo­hou po­rad­cu bu­de ok­rem iné­ho vy­pra­co­vať návrh vhod­ných va­rian­tov elek­tro­nic­kej auk­cie vrá­ta­ne sta­no­ve­nia vy­vo­lá­va­cej ce­ny pre jed­not­li­vé ka­te­gó­rie frek­ven­čných blo­kov.

"Ar­thur D. Litt­le GmbH pod­ľa zmlu­vy ďa­lej prip­ra­ví návrh ve­rej­nej kon­zul­tá­cie k vy­hlá­se­niu elek­tro­nic­kej auk­cie a po jej skon­če­ní návrh jej vy­hod­no­te­nia," spres­nil Vav­ro. Ďal­ší­mi úlo­ha­mi po­rad­cu bu­de pod­ľa je­ho slov návrh do­ku­men­tov "Vý­be­ro­vé ko­na­nie" a "Aukč­ný po­ria­dok". "Zmluv­ná ce­na 19 850 eur bez da­ne z pri­da­nej hod­no­ty je sta­no­ve­ná ako ko­neč­ná, maximál­na, je splat­ná v eurách a za­hŕňa všet­ky nák­la­dy do­dá­va­te­ľa spo­je­né s do­da­ním slu­žieb," do­dal Vav­ro.

Služ­by elek­tro­nic­kej auk­cie bu­de pod­ľa Vav­ra za­bez­pe­čo­vať skú­se­ná spo­loč­nosť, kto­rá us­pe­je v prá­ve pre­bie­ha­jú­com ve­rej­nom ob­sta­rá­va­ní. Svo­je po­nu­ky mô­žu zá­ujem­co­via pred­kla­dať do 2. ap­rí­la toh­to ro­ku. "TÚ SR zreali­zu­je elek­tro­nic­kú auk­ciu na voľ­né frek­ven­cie v pás­mach 800 MHz, 1 800 MHz a 2 600 MHz do kon­ca ro­ku 2013," uvie­dol Vav­ro. Na zá­ver do­dal, že TÚ pred jej vy­hlá­se­ním us­ku­toč­ní ve­rej­nú kon­zul­tá­ciu k vy­hlá­se­niu auk­cie a vy­hod­no­tí jej vý­sled­ky.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter