GTS Slovakia so ziskom EBITDA 15,9 mil. EUR za rok 2012

Spo­loč­nosť GTS Slo­va­kia, pop­red­ný te­le­ko­mu­ni­kač­ný pos­ky­to­va­teľ in­teg­ro­va­ných ko­mu­ni­kač­ných rie­še­ní a slu­žieb dá­to­vých cen­tier, zve­rej­ni­la audi­to­va­né hos­po­dár­ske vý­sled­ky za rok 2012. GTS Slo­va­kia do­siah­la v mi­nu­lom ro­ku cel­ko­vé vý­no­sy vo vý­ške 47 mil. EUR, čo v me­dzi­roč­nom po­rov­na­ní pred­sta­vu­je ná­rast o 1,1 %. Zisk pred za­po­čí­ta­ním da­ní, úro­kov, od­pi­sov a amor­ti­zá­cie (EBIT­DA) vzrás­tol o 9 % na 15,9 mil. EUR, čo pred­sta­vu­je 34 % z cel­ko­vých vý­no­sov. In­ves­tič­né nák­la­dy do­siah­li hod­no­tu 7,3 mil. EUR.

„Sme veľ­mi ra­di, že aj na­priek cel­ko­vé­mu ne­priaz­ni­vé­mu vý­vo­ju v te­le­ko­mu­ni­kač­nom sek­to­re sme ús­peš­ní v zís­ka­va­ní no­vých zá­kaz­ní­kov, čím cel­ko­vo zvy­šu­je­me ich po­čet. Na­priek sú­čas­nej veľ­kej ce­no­vej eró­zii sa nám vďa­ka neus­tá­le­mu za­vá­dzaniu no­vých pro­duk­tov a zá­kaz­níc­kych rie­še­ní da­rí udr­žia­vať si vý­no­sy, do­kon­ca ich mier­ne zvy­šo­vať. Zá­slu­hou op­ti­ma­li­zá­cií a in­ves­tí­cií do no­vých tech­no­ló­gií sa nám aj mi­nu­lý rok po­da­ri­lo zvý­šiť efek­ti­vi­tu, čo­ho dô­ka­zom je 9 % rast zis­ku EBIT­DA," uvie­dol Sta­nis­lav Mol­čan, Coun­try ma­na­ger GTS Slo­va­kia.

Rok 2012 sa nie­sol v zna­me­ní no­vých slu­žieb a ino­vá­cií v tech­no­ló­giách. No­vin­kou mi­nu­lé­ho ro­ka bo­lo spus­te­nie no­vej vi­deo­kon­fe­ren­čnej služ­by v HD kva­li­te, GTS Vi­deo­con­fe­ren­ce. Pros­tred­níc­tvom tej­to služ­by GTS Slo­va­kia za­bez­pe­čo­va­la, nap­rík­lad, vi­deo­most z Va­ti­ká­nu do Bra­tis­la­vy po­čas 11. roč­ní­ka me­dzi­ná­rod­nej kon­fe­ren­cie ITA­PA.

GTS pri­nie­slo na trh i služ­by Da­ta Sto­ra­ge a Bac­kup za­lo­že­né na tech­no­ló­gii Cloud - dve no­vé ma­na­žo­va­teľ­né rie­še­nia úlo­žísk pre vy­so­ko za­bez­pe­če­nú a spo­ľah­li­vú sprá­vu dát a ich rep­li­ká­ciu.

Ve­dú­ce pos­ta­ve­nie GTS v ob­las­ti te­le­ko­mu­ni­kač­ných rie­še­ní potvr­di­li i pres­tíž­ne ce­ny - oce­ne­nie za naj­lep­šie­ho pos­ky­to­va­te­ľa veľ­koob­chod­ných te­le­ko­mu­ni­kač­ných slu­žieb v stred­nej a vý­chod­nej Euró­pe ude­le­né ča­so­pi­som Ca­pa­ci­ty ma­ga­zi­ne, kto­ré zís­ka­la GTS už po pia­ty krát a oce­ne­nie MEF (Met­ro Et­her­net Fo­rum) za svo­je et­her­ne­to­vé služ­by zís­ka­la už dru­hý rok po se­be.

Zdroj: GTS SlovakiaOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter