ZyXEL je 3. najpopulárnejší výrobca sieťových riešení v ČR a SR za rok 2012

Spo­loč­nosť ZyXEL opäť zís­ka­la tre­tie mies­to v ka­te­gó­rii o naj­lep­šie­ho vý­rob­cu sie­ťo­vých rie­še­ní v ČR a SR, a to v an­ke­te Chan­nelWorld Awards 2012. Vzhľa­dom k to­mu, že v an­ke­te hla­su­jú naj­mä re­selle­ri (pre­daj­co­via) IT tech­no­ló­gií, je to­to oce­ne­nie pre spo­loč­nosť ZyXEL veľ­mi hod­not­né ako spät­ná väz­ba a zá­ro­veň uka­zu­je stá­lu kva­li­tu jej pro­duk­tov a rie­še­ní.

Re­dak­cia ča­so­pi­su Chan­nelWorld a vy­da­va­teľ­stvo IDG Czech Re­pub­lic, a. s. v po­lo­vi­ci feb­ruára vy­hlá­si­li vý­sled­ky an­ke­ty Chan­nelWorld Awards, kto­rú me­to­dic­ky za­stre­šu­je vý­skum­ná spo­loč­nosť IDC. V an­ke­te, kto­rá ofi­ciál­ne nad­vä­zu­je na naj­star­šiu čes­kú an­ke­tu o IT dis­tri­bu­té­ra ro­ka a už tre­tí rok oce­ňu­je pros­tred­níc­tvom hla­sov chan­nel par­tne­rov tiež IT vý­rob­cu ro­ka, hla­so­va­lo v ob­do­bí od 10. 09. 2012 do 31. 01. 2013 cel­kom 751 zá­stup­cov zo 615 fi­riem z Čes­kej (57 %) a Slo­ven­skej re­pub­li­ky (43 %).

Spo­loč­nosť ZyXEL Com­mu­ni­ca­tions s. r. o. bo­la opäť no­mi­no­va­ná v ka­te­gó­rii Vý­rob­ca sie­ťo­vých rie­še­ní, kde v ko­neč­nom súč­te hla­sov zís­ka­la 3. mies­to a ok­rem fir­my Hawlett-Pac­kard po­ra­zi­la po pr­výk­rát v his­tó­rii an­ke­ty aj spo­loč­nosť D-Link. Pr­vú prieč­ku zís­ka­la tra­dič­ne spo­loč­nosť Cis­co. ZyXEL zís­ka­la 14 % hla­sov a cel­ko­vo v tej­to ka­te­gó­rii hla­so­va­lo 314 zá­stup­cov par­tne­rov. ZyXEL Com­mu­ni­ca­tion tak potvr­di­la svo­je sta­bil­ne sil­né mies­to na tr­hu.

Zdroj: ZyXELOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter