Junior Internet už 15. marca v novom slovenskom Silicon Valley

V pia­tok, 15. mar­ca bu­de no­vá bu­do­va Fa­kul­ty in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií v Bra­tis­la­ve hos­tiť ôs­my roč­ník kon­fe­ren­cie Ju­nior Inter­net. Hlav­ným bo­dom prog­ra­mu bu­dú pre­zen­tá­cie vy­bra­ných mla­dých ta­len­tov s pro­jek­tmi v ob­las­ti webo­vých strá­nok, po­čí­ta­čo­vej gra­fi­ky, ap­li­ká­cií či blo­gov. Kaž­dý Sú­ťa­žia­ci bu­de mať za úlo­hu za­ujať po­ro­tu po­čas iba troch mi­nút, ke­dy mu­sí stih­núť vy­stih­núť všet­ky sil­né strán­ky svo­jej prih­lá­se­nej prá­ce.

To naj­lep­šie zo se­ba sa bu­de sna­žiť pred­viesť prib­liž­ne 60 mla­dých fi­na­lis­tov, kto­rých po­ro­ta vy­bra­la z pres­ne 230 re­gis­tro­va­ných mla­dých ľu­dí so zá­uj­mom o in­for­mač­né tech­no­ló­gie. Tí prih­lá­si­li 51 webo­vých strá­nok, 147 gra­fic­kých prác, 5 ap­li­ká­cií a 53 textov.

Ge­ne­rál­nym par­tne­rom pre ten­to roč­ník je Za­stú­pe­nie Európ­skej ko­mi­sie na Slo­ven­sku, kto­ré ude­lí oce­ne­nia v naj­mlad­šej a naj­ná­roč­nej­šej ka­te­gó­rii Ju­nio­rAPP.

Kon­fe­ren­cia je ot­vo­re­ná ve­rej­nos­ti, ok­rem sú­ťaž­nej čas­ti sa op­la­tí prísť aj kvô­li pes­trým pred­náš­kam. Mi­chal Bar­la z Fa­kul­ty in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií pred­ve­die sé­man­tic­ký web, dy­na­mic­ká ob­lasť, kto­rej sa vý­skum­ne ve­nu­je aj fa­kul­ta. To­máš Há­la zo spo­loč­nos­ti AC­TI­VE24 sa po­ve­nu­je bez­peč­nos­ti a aj ne­dáv­nym úto­kom na čes­ké weby, Goog­le De­ve­lo­per Group sa bu­de pre­zen­to­vať pred­náš­kou a wor­ksho­pom o tvor­be ap­li­ká­cií pre An­droid. Ivan Kop­cík z Web­sup­por­tu vám po­ra­dí ako us­pieť na IT po­ho­vo­re a An­drej Fer­ko, spi­so­va­teľ, dra­ma­tik, pub­lic­ista, kto­rý v sú­čas­nos­ti pô­so­bí na Ko­men­ské­ho uni­ver­zi­te uve­die ma­te­ma­tic­ký mo­del vti­pu a tri úrov­ne kva­li­ty mys­le­nia.

Bu­do­va Fa­kul­ty in­for­ma­ti­ky bu­de v deň Ju­nior Inter­ne­tu kon­čiť len pr­vý me­siac svo­jej pre­vádz­ky so štu­den­tmi. Ju­nior Inter­net sa te­da po ro­koch pres­ťa­hu­je do no­vov­zni­ka­jú­ce­ho slo­ven­ské­ho Si­li­con Valley v Mlyn­skej do­li­ne, kam tým­to po­zý­va­me aj vás.

Zdroj: Fakulty informatiky a informačných technológií v BratislaveOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter